صور الصفحة
PDF
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

PROTECTOB

DES LITTERARISCHEN VEREINS IN STUTTGART:
SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG.
*

VERWALTUNG:

Präsident:

Dr A. v. K e 11 e r, ordentlicher professor an der k. Universität in Tübingen.

Kassier:

Kanzleirath Roller, universitäte-actuar in Tübingen.
Agent:

Fues, buchhändler in Tübingen.

GESELLSCHAFTSAUSSCHUSS:

Professor dr Barack, oberbibliothekar der kais universitäts- und landesbibliothek in Straßburg.

Geheimer hofrath dr Bartsch, ordentlicher professor au der g. Universität in Heidelberg.

K. Cotta freiherr v. Cottendorf in Stuttgart.

Hofrath dr Hemsen, Vorsteher der k. handbibliothek in Stuttgart.

Dr Holland, professor an der k. Universität in Tübingen.

Dr Klüpfel, bibliothekar an der k. Universität in Tübingen.

Director dr 0. v. K1 u m p p in Stuttgart.

Dr K. v. M a u r e r, ordentlicher professor an der k. Universität in München. Dr Vollmer in Stuttgart.

Geheimer regierungsrath dr Waitz, ordentlicher professor an der k.

Universität in Berlin. Dr Wattenbach, ordentlicher professor an der k. Universität in Berlin.

Dr Zarncke, ordentlicher professor an der k. Universität in Leipzig.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

GEDRUCKT KÜR DEN LITTERARISCHEN VEREIN IN STUTTGART

NACH BKSCHLUee DES AUSSCHUSSES VOM NOVEMBER 1878

TÜBINGEN 1879.

[ocr errors]

Joannis Sleidani

orationes duse,

una ad Carolum Quintum Csesarem,
altera ad GermanisB Principes omneis
ac ordines Imperii.

Nunc primum excusse,
cum prsefatione, qute paucis argumentum explicat.
Argentinro.

M.D.XLIIU.

Oration an alle Stende des Reichs,

Vom Romischen Nebenhaupt, im Keyserthumb erwachsen.
Durch Baptistam Lasdenum.
M.D.XLII.

Oration an Keiserliche Majestat.

Von dem,

das der jetzige Religionshandel, kein menschlich, sonder Gottes werck und wunderthat seie. Item,

das der Eide, damit ire Majestat dem Bapst verwandt, tyrannisch, und gar nit zu halten seie. Durch Baptistam Lasdenum. Mit einem vleissigen Register, beide auff dises, und sein vorausgangen Bfichlin, Vom Romischen Nebenlmupt, etc. intituliert, gestellet. 1544.

162985

« السابقةمتابعة »