صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Ille cubans gaudet mutata forte, bonisque
Rebus agit laetum convivam : cum fubito ingens
Valvarum ftrepitus lectis excuflit utrumque.
Currere per totum pavidi conclave; magisque
Exanimes trepidare, fimul domus alta Moloffis
Personuit canibus. tum rufticus, Haud mihi vita
Eft opus hac, äit, et valeas : me fylva, cavusque
Tutus ab infidiis tenui folabitur ervo.

1

L I BRA

a

« I have a thousand thanks to give –
“ My Lord alone knows how to live.”
No fooner said, but from the Hall

210 Rulh Chaplain, Butler, Dogs and all : “ A Rat, a Rat! clap to the door The Cat comes bouncing on the floor. O for the heart of Homer's Mice, Or Gods to save them in a trice!

215 (It was by Providence they think, For your damn'd Stucco has no chink.) " An't please your Honour, quoth the Peasant, 66 This fame Dessert is not so pleasant : “ Give me again my hollow Tree,

220 " A Crust of Bread, and Liberty !

BOOK

L I BE RIV.
O DE I.

E

AD VENERE M.

Venus,

INTuffus bella moves ? parce precor

, precor.

Non fum qualis eram bonae

Sub regno Cynarae. desine, dulcium Mater faeva Cupidinum,

Circa luftra decem flectere mollibus Jam durum imperiis: abi

Quo blandae juvenum te revocant preces. Tempestivius in domum

Paulli, purpureis ales oloribus, Comiffabere Maximi;

Si torrere jecur quaeris idoneum. Namque et nobilis, et decens,

Et pro folicitis non tacitus reis, Et centum puer artium,

Late figna feret militiae tuae. Et, quandoque potentior

Largi muneribus riserit aemuli,

Albanos

BOOK

IV *

O DE 1.

To VENUS.

A

GAIN! new Tumults in

my

breast ? Ah spare me, Venus ! let me, let me reft! I am not now,

alas! the man As in the gentle Reign of My Queen Anne. Ah sound no more thy soft alarms,

Nor circle sober fifty with thy Charms, Mother too fierce of dear Defires !

Turn, turn to willing hearts your wanton fires.
To Number five direct your Doves,
There spread round MURRAY all your blooming

Loves;
Noble and young, who strikes the heart

With ev'ry sprightly, ev'ry decent part;
Equal, the injur'd to defend,

To charm the Mistress, or to fix the Friend. He, with at udred Arts refin'd,

Shall stretch thy conquests over half the kind: To him each Rival shall submit,

Make but his Riches equal to his Wit.

* This, and the unfinished imitation of the ninth Ode of the fourth Book which follows, shew as happy a vein for the Odes of Horace as for the Fpiftles. VOL, VI.

Then

Albanos prope te lacus

Ponet marmoream fub trabe citrea. Illic plurima naribus

Duces thura ; lyræque et Berecynthiæ Delectabere tibiæ

Mixtis carminibus, non fine fiftula. Illic bis pueri die

Numen cum teneris virginibus tuum Laudantes, pede candido

In morem Salium ter quatient humum. Me nec femina, nec puer

Jam, nec fpes animi credula mutui,
Nec certare juvat mero,

Nec vincire novis tempora floribus,
Sed cur, heu ! Ligurine, cur
Manat rara meas lacryma per genas

? Cur facunda p rum decoro

Inter verba cadit lingua filentio ? Nocturnis te ego fomniis

Jam captum teneo, jam volucrem sequor Te per gramina Martii

Campi, te per aquas, dure, volubiles.

« السابقةمتابعة »