صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

XIV. On EDMUND Duke of Buckingham, wha

died in the nineteenth year of his age, .1731

86 XV. For one who would not be buried in West- minier-abbey

87 Another on the same

ibid. MEMOIRS of the Life, Works, and Discoveries of · MARTINUS SCRIBLERUS

96 MARTINUS SCRIBLERUS llepí Beldes, or the Art of finking in Poetry

165 IRGILIUS RESTAURATUS, five MARTINI SCRIBLERI Surmi Critici Castigationum in Æneidem Specimen

227 A Specimen of SCRIBLER US's Reports, Stradling ver

235 MEMOIRS of P. P. clerk of this parish 241 of the Poet Laureate, Nov. 19, 1729

253 Guardians Preface to Homer's Iliad

299 Preface to the Works of Shakespear

329

fus Stiles

259

ERRA T À.

Page 6. I. 3. for Haec, read Hac.

13. Verse 38. for near, r. ne'er. 20. I. ult. for Largi, r. Largis. 30. I. 15. for urguentur, r. urgenter: 55. Verse 6. for Umbrelia, r. Ombrelia: 97. Note t. for Calumifius, r. Colomefius. 154. I. 4. for Arietadion, r. Arietation. 184. ). 23. r. (mouking plain. 233. l. 2. for buinidia, r. humida. 254. 1. 1; for Sales, . folie.

Η Ι Μ Ι Τ Α Τ Ι ο Ν και

[merged small][merged small][ocr errors]

E P IS TO L A

VII.

Q

UINQUE dies tibi pollicitus me rure fu

turum,
Sextilem totum mendax desideror. atqui,
Si 'me vivere vis sanum recteque valentem ;
Quam mihi das aegro, dabis aegrotare timenti,
Maecenas veniam ; dum ficus, prima caporquent
Dengnátorem decorat lictoribus atris:
Dum pueris omnis pater, et matercula pallet ;
Officiofaque sedulitas, et opella forensis
Adducit febris, et teftamenta refignat.
Quod si bruma nives Albanillinet agris ;
Ad mare defcendet vates tuus, et fibi parcet,
Contractusque leget; te, dulcis amice, reviset
Cum Zephyris, fi concedes, et hirundine prima.
Non, quo

more pyris vefci Calaber jubet hofges,
Tume fecisti locupletem. Nefcere fedés.
Jam satis est. At tu quantumvis tolle. Benigne.
Non invisa feres pueris munuscula parvis.

Tam

E P I S T L E

PIS. T LE VII.

Imitated in the Manner of Dr. SWIFT.

'TI

a

VIS true, my Lord, I gave my word,

I would be with you, June the third;
Chang'd it to August, and (in fhort)
Have kept it--as you do at Court.
You humour me when I am fick,
Why not when I am splenetick?
In town, what Objects could I meet?
The shops fhut up in ey'ry Street,
And Fun'rals black’ning all the Doors,
And yet more melancholy Whores :
And what a dust in every place?
And a thin Court that wants your Face,
And Fevers raging up and down,
And W* and H** both in town!
“ The Dog-days are no more the case."

15

: Tis true, but Winter comes apace : Then fouthward let your Bard retire, Hold out fome months 'twixt Sun and Fire, And you shall see the first warm Weather, Me and the Butterflies together.

My Lord, your Favours well I know; 'Tis with Distinction you bestow; And not to ev'ry one that comes, Just as a Scotsman does his Plumbs. " Pray take them, Sir,-Enough's a Feast : 25 “ Eat some and pocket up the rest IB 2

What

20

« السابقةمتابعة »