صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

For His people's own transgression,
Saw she Jesus in oppression,

And with scourges put to death; Saw her First-born, sweetly cherished, While, forsaken there, He perished, Yielding up His latest breath.

Mother, fount of love's pure treasure!
Make me know of grief the measure,

That with thee I sorrow now;
Let my heart with love be burning,
And to Christ, my God, be turning,
That I please Him, e'en as thou.

Holy Mother, grant this blessing:
On my heart the stripes impressing
Of thy Son, the Crucified;

And His pangs, O let me share them,
Since He deigned for me to bear them,
Since it was for me He died.

Let me, with thee truly weeping,
Sorrow's lifelong watch be keeping
By the Crucified with thee;

Near the cross with thee remaining,
With thee still in grief complaining,

May this all my portion be.

Virgo virginum praeclara,
Mihi iam non sis amara,

Fac me tecum plangere;

Fac, ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem
Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari,

Et cruore filii;

Inflammatus et accensus,
Per te, virgo, sim defensus
In die iudicii.

Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.

Quando corpus morietur,
Fac, ut animae donetur

Paradisi gloria.

Virgin, virgins all excelling,
Be not now to me repelling.

[ocr errors]

Grant that I with thee may weep; Make me of Christ's death the bearer, Of His passion make me sharer, And His stripes O let me keep.

Let me of His stripes partaking,
By this cross my thirst be slaking
And with life-blood of thy Son;
Thus inflamed, aroused, defended,
By thee, Virgin, till, life ended,
Day of judgment is begun.

Let me by the cross directed,
By the death of Christ protected,
Find thy cherishing grace suffice.
When this body shall be sleeping,
Grant my soul thy holy keeping

In the rest of Paradise.

AUCTOR INCERTUS

SUSPIRIUM AMORIS

0 Deus, ego amo te,
Nec amo te, ut salves me,
Aut quia non amantes te
Aeterno punis igne.

Tu, tu, mi Iesu, totum me
Amplexus es in cruce,
Tulisti clavos, lanceam,
Multamque ignominiam,

Innumeros dolores,

Sudores et angores,

Ac mortem, et haec propter me,

Ah, pro me peccatore!

Cur igitur non amem te,
O Iesu amantissime,

Non, ut in coelo salves me,
Aut ne aeternum damnes me;

[graphic][merged small][merged small]
« السابقةمتابعة »