صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

II

EVENING HYMN

God who hast created all,

Sovereign Ruler throned on high, Day's bright vestures from Thee fall, Grace of sleep when night draws nigh.

May sweet rest these weary frames
To their wonted toil restore,
Lift our souls from sordid claims,
Banish grief to come no more.

Now the day its course hath run,

As Thou bidd'st, our prayers we raise; Now the darkness stealeth on,

Hymns we sing of joy and praise.

Thee our inmost hearts would sing,

Thee would sing each tuneful voice; Yielding love's pure offering,

Our adoring souls rejoice.

Ut cum profunda clauserit
Diem caligo noctium,
Fides tenebras nesciat
Et nox fide reluceat.

Dormire mentem ne sinas,
Dormire culpa noverit;

Castos fides refrigerans
Somni vaporem temperet.

Exuta sensu lubrico
Te cordis alta somnient,
Ne hostis invidi dolo
Pavor quietos suscitet.

Christum rogemus et Patrem Christi Patrisque Spiritum, Unum potens per omnia Fove precantes Trinitas.

So when deepening shades of night Round the day their folds entwine, Faith shall put all gloom to flight, And by faith the night shall shine.

Suffer not our souls to sleep

Slumbers which the sinful knows: Faith with cooling powers keep Fevered dreams from our repose.

Emptied of each stealthy sense,

Dreams of Thee our souls shall fill; Nor shall foeman's violence

Rouse from rest with fear of ill.

Unto thee, O Christ, we pray,
Father, Spirit, One in Three,

Keep us by Thy might alway,
Ever blessed Trinity.

III

HYMNUS IN POSTULATIONE PLUVIAE

Squalent arva soli pulvere multo,
Pallet siccus ager, terra fatiscit,
Nullus ruris honos, nulla venustas,
Quando nulla viret gratia florum.
Tellus dura sitit, nescia roris,

Fons iam nescit aquas, flumina cursus,
Herbam nescit humus, nescit aratrum,
Magno rupta patet turpis hiatu.
Fervens sole dies, igneus ardor

Ipsas urit aves, frondea rami
Fessis tecta negant, pulvis arenae
Sicco dispuitur ore viantis.
Ventis ora ferae, bestia ventis,
Captantesque viri flamina ventis,
Ventis et volucres ora recludunt,
Hac mulcere sitim fraude volentes.
Foetus cerva suos, pignora cerva,
Foetus cerva siti fessa recusat,
Foetus cerva pios moesta relinquit,
Quaesitam quoniam non vehit herbam.

Venerunt iuvenes pocula noti

Quaerentes putei, lymphaque fugit,

III

HYMN IN SUPPLICATION FOR RAIN

Squalid, the glebe, with thick-strewn dust, is lying;
Parched is the plain; the land is cracked and dried;
Glory and grace from flowery meads are dying;
Beauty and bloom in earth no more abide.
Thirsts the dry land, in vain, for dews of morning;
Rivers and springs forsake their wonted course;
Withered the grass, the plowshare earth is scorning,
Gaping and cloven by some baleful force.
Daily the sun with ardent, fiery glowing,
Scorches the very birds whose leafy nest
Gives them no shelter; dust the pilgrim blowing
From his dry mouth, is vainly seeking rest.
Wild beasts and cattle, men and birds of heaven
Open their mouths to drink the winds that seethe;
Longing their thirst t' assuage, if it be given,

By fond deception: naught but flames they breathe. Hinds e'en refuse the offspring that they cherish; Hinds fagged with thirst their tender young forsake.

Hinds in their grief their young must leave to perish,

Since in their search no juicy herb they take. Youths come with bowls, to well-known cisterns. wending,

Come but to find the limpid waters flown;

« السابقةمتابعة »