صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ADVERTISEMENT.

HE present Edition of the Poetical

and Profe Works of Milton has been S R carefully printed from the Author's

s es copies; the orthography so peculiar in the writings of Milton has been scrupulously preserved: and if an authority were required for closely following the text of an author, it is only necessary to quote the words of the Rev. John Keble; who, in the preface to Hooker, says, “ however both in this question (punctuation) and still more in that of spelling, the Editor acknowledges that he should himself prefer an exact reprint of the original, excepting, of course, palpable errors of the press. In one respect especially, i. e. as a specimen of language, ancient books lose very much of their value by the neglect of ancient orthography."

The most authentic likeness of Milton appeared with his History of Britain, which was printed in 1670; it was drawn “ from the life,” when he was 62 years old, by William Faithorne, and engraved also by him: the portrait which faces the title page of this volume is engraved by William Humphreys, and is a faithful copy from that by Faithorne; the line under the portrait and the name are fac-similes of Milton's handwriting, from

a copy of Aratus' Phænomena, now in the British Museum.

The copyright of Paradise Lost was sold to Samuel Symmons for five pounds; who was to pay a further five pounds when the first impression, which was to consist of thirteen hundred copies should be sold and retailed off; and other five pounds at the end of the second impression; and five pounds more at the end of the third impression. The original agreement, dated 27 April, 1667, is now in the collection of Samuel Rogers, Esq. It was once in the posseflion of the Publisher of this Edition, and was sold by him for one hundred guineas. A fac-simile of this agreement, with Milton's autograph and seal, appears at p. clxxxix of this volume.

For the elaborate pedigree of the family of Milton, which precedes the Life, the publisher is indebted to the kindness of Sir Charles Young, Garter King at Arms.

The Life is formed on that which appeared by the same writer in the Aldine edition of the Poetical Works of Milton, 1831, with some additions and alterations.

May 1, 1851.

I 22

CONTENTS TO VOL. I.

Page

Life of MILTON . . . . . . . . . . . . . V

Addenda . . . . . . . . . . . . . . . clix

Appendix . . . . . . . . . . . . clxxxix

Samson Agonistes . . . . . . . . . . . . . 1

A Malk presented at Ludlow Castle, 1634 ....... 63

Lycidas

: . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Il Penterolo · · · · · · · ·

107

L' Allegro. . . . . . . . . . . . . . . 113

Arcades . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Miscellaneous Poems.

On the Death of a fair Infant dying of a Cough. . . .

At a Vacation Exercise in the Colledge . . . . . . 125

On the Morning of Christ's Nativity ....... 129

The Hymn · · · · · · · · · · · ·

The Passion . . . . . . . . . . . . . 138

On Time . . . . . . . . . . . . . . . 141

Upon the Circumcision . . . . . . . . . . . 142

At a solemn Mufick . . . . . . . . . . . . 143

An Epitaph on the Marchioness of Winchester

Song. On May Morning . . . . . . . . . . 147

On Shakespear. 1630 . . . . . . . . . . . 147

On the Univerfity Carrier . . . . . . . . . . 148

Another on the same . . . . . . . . . . . 149

The Fifth Ode of Horace. Lib. 1. Translation ..... 150

Geoffrey of Monmouth . . . . . . . . . . . . 151

Fragments of Translations . . . . . . . . . . . . 151

Epigram on Salmafius's Hundreda . . . . . . . . . 155

On the new forcers of Conscience under the Long Parliament, 156

SONNETS.

1. [To the Nightingale] . . . . . . . .

11. * Donna leggiadra il cui bel nome honora' ... 157

III. ' Qual in colle ajpro, al.imbrunir di sera' . . .

Canzone . . . . . . . . . . . . ..

IV. · Diodati, e te'l diro con maraviglia' · · · · · 159

· v. Per certo į bei vostri occhi, Donna mia' . . . . 160

VI. · Giovane piano, e semplicetto amante' . . . .

VII. [On his being arrived to the age of Twenty-three).

vil. (When the Assault was intended to the City] . . 161

ix. [To a virtuous young Lady] . . . . . . . 162

x. [To the Lady Margaret Ley] . . . . . . . 163

xi. (On the Detraction which followed upon my writing

certain Treatises] . . . . . . . . . . 103
XII. On the fame . . . . . . . . . . . 104

xni. To Mr. H. Lawes, on his Aires ..

xiv. [On the Religious Memory of Mrs. Catherine Thom-

| lon] • • • • • • • • • • • • • • 165

[ocr errors]

VIII. Whavirtuous your paret Leylowed upon my

164

[ocr errors]
[ocr errors]

169

.

xv. To my Lord Fairfax . . . . . . . . . .

xvi. To Oliver Cromwell . . . . . . . . .

xvi. To Sir Henry Vane . . .

xviii. On the late Massacher in Piemont . . . . . . 168

XIX. On his Blindness] . . . . . . . . . . 168

xx. ¡To Mr. Lawrence) . . . . . . . . .

xxi. ÎTo Cyriac Skinner) . .

XXII. To Mr. Cyriac Skinner. Upon his Blindness . . 176

XXIII. [On his deceased Wife]. . . . . . . 171

PSALMS . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

De Authore Testimonia . . . . . . . . . . . . 205

ELEGIARUM Liber Primus.

I. Ad Carolum Diodatum . . . . . .

II. In obitum Præconis Academici Cantabrigienfis. . .

m. In obitum Præfulis Wintonienfis . ...... 213

iv. Ad Thomam Junium præceptorem fuum , . . .

V. In adventum veris . . . . . . . . . . . 220

vi. Ad Carolum Diodatum ruri commorantem . . . . 224

VII. ·Nondum blanda tuas leges Amathufia nôram' . . 227

EPIGRAMMATUM LIBER.

In Proditionem Bombardicam . . . . . . . . . 231

In eandem . . . . . . . . . . . . . . 231

In eandem . . . . . . . . . . . . . . 232

In eandem . . . . . . . . . . . . . . . 232

In inventorem Bombardæ . . . . . . . . . 232

Ad Leonoram Romæ canentem . . . . . . . . 232

Ad eandem . . . . . . . . . . . . . . . 233

Ad eandem . . . . . . . . . . . . . . . 233

In Salmasii Hundredam . . . . . . . . . . . 234

In Salmafium . . . . . . . . . . . . . . 234

“ Galli ex concubitu gravidam te, Pontia, Mori” . . . 234

Apologus de Ruftico et Hero . . . . . . . . . 234

Ad Christinam Suecorum Reginam, nomine Cromwelli . 235

SYLVARUM LIBER.

In obitum Procancellarii medici . . . . .,. . . 236

In quintum Novembris . . . . . . . . . . . 237

In obitum Præsulis Eliensis . . . . . . . . . . 244

Naturam non pati senium . . .

De Idea Platonica quemadmodum Ariftoteles intellexit .

Ad Patrem . · · · · · ·

· · · · ·

Psalm cxiv. . . . . . . . . . . . . . .

Philosophus ad regem . . . . . . . . . . .

In Effigiei ejus Sculptorem . . . . . . . . . ...

Ad Salfillum poetam Romanum ægrotantem . ...· 255

Mansus. . . . . . . . . . . . . . .

256

Epitaphium Damonis . .

260

Ad Joannem Roufium Oxonienfis Academiæ Bibliothecarium

[ocr errors]
[ocr errors]

254
254

·

« السابقةمتابعة »