صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

Siehe! ein Bote
Aus des Himmels Thoren
Nahet, dem Vater,
Daß du wirst geboren,
Deinen Stand und Namen,
Den du dir erkoren,
Laut zu verkünden!

Aber sein Zweifel, Deß', was Gott versprochen, Wird im Verluste Seiner Sprach' gerochen, Doch deine Ankunft Hat alsbald gebrochen Der Stimme Fessel.

Noch in der Mutter
Schooße eingeschlossen,
Ahn'st du den König,
Sah'st den Gottessproffen,
Und deine Eltern
Kündeten des großen
Sohnes Geheimniß.

Lasset den Vater,
Und den Sohn uns loben,
Dem heil'gen Geiste
Seh zugleich erhoben

Ein gleiches Lob, so
Dem Dreiein'gen droben
Lobsinget ewig!

Neuntes Jahrhundert.

X. Theodulphus.

XI. Notker der Aeltere.
XII. Unbekannter Verfasser.

XIII. Odo von Clugny.

X.

Theodulphu s.

Gloria, laus et honor tibi sit, rex Christe redemptor, Cui puerile decus promsit Hosanna pium. Israel tu rex, Davidis et inclyta proles, Nomine qui Domini, rex benedicte, venis. Coetus in excelsis te laudat coelicus omnis Et mortalis homo, cuncta creata simul. Plebs hebraea tibi cum palmis obvia venit: Cum prece, voto, hymnis adsumus ecce tibi. Hi tibi passuro solvebant munia laudis, Nos tibi regnanti pangimus ecce melos. Hi placuere tibi; placeat devotio nostra, Rex pie, rex clemens, cui bona cuncta placent. 28) Gloria, laus et honor tibi sit, rex Christe redemptor,

Cui puerile decus promsit Hosanna pium.

« السابقةمتابعة »