صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

[ ̓Απὸ τὰ παράθυρα τῶν ὀντάδων φαίνονται ὅλοι, ὁποῦ σηκόνωνται ἀπὸ τὸ τραπέζι συγχισμένοι, διὰ τὸν ξαφνισμὸν τοῦ Λεάνδρου βλέποντας τὴν Πλάτζιδα, καὶ διατὶ αὐτὸς δείχνει πῶς θέλει νὰ τὴν φονεύσῃ.] ΕΥΓ. Οχι, στάθητε. ΜΑΡ. Μὴν κάμνετε. . ΛΕΑ. Σίκω, φύγε ἀπ ̓ ἐδώ.

ΠΛΑ. Βοήθεια, βοήθεια. [Φεύγει ἀπὸ τὴν σκάλαν, ὁ Λέανδρος θέλει νὰ τὴν ἀκολουθήσῃ μὲ τό σπαθὶ, καὶ ὁ Εὐγ. τὸν βαστᾶ.]

TRANSLATION.

Platzida, from the Door of the Hotel, and the others.

Pla. Oh God! from the window it seemed that I heard my husband's voice. If he is here, I have arrived in time to make him ashamed. [4 servant enters from the Shop.] Boy, tell me, pray, who are in those chambers.

Serv. Three gentlemen : one, Signor Eugenio; the other, Signor Martio, the Neapolitan ; and the third, my Lord, the

Count Leander Ardenti.

Pla. Flaminio is not amongst these, unless he has changed his name.

Leander. [Within drinking.] Long live the good fortune of Signor Eugenio.

ΤΡΑ. [Μὲ ἕνα ιάτο μὲ φαγὶ εἰς μίαν πετζέτα πηδά ἀπὸ τὸ παραθύρι, καὶ φεύγει εἰς τὸν καφενέ.]

ΠΛΑ. [Εὐγαίνει ἀπὸ τὸ ἐργαστήρι του παιγνιδίου τρέχωντας, καὶ φεύγει εἰς τὸ χάνι.]

ΕΥΓ. [Μὲ ἅρματα εἰς τὸ χέρι πρὸς διαφέντευσιν τῆς Πλάτζιδας, ἐναντίον τοῦ Λεάνδρου, ὁπῶ τὴν κατατρέχει.]

Leander. I will give you cause to repent this. [Menacing with his sword.]

Eugenio. 1 fear you not. [He attacks Leander, and maker

MAP. [Εὐγαίνει καὶ αὐτὸς σιγὰ σιγὰ ἀπὸ τὸ ἐργαστήρι, καὶ φεύγει λέγωντας.] Rumores fuge. [Ρουμόρες | him give back so much, that, finding the door of the dancing φεύγε.] 1

girl's house open, Leander escapes through, and so finishes.] 2

Οἱ Δούλοι. [ ̓Απὸ τὸ ἐργαστήρι ἀπερνοῦν εἰς τὸ χάν, καὶ κλειοὺν τὴν πόρταν.]

BIT. [Μένει εἰς τὸν καφενέ βοηθημένη ἀπὸ τὸν ̔Ριδόλφον.]

[The whole company, Long live, &c.] (Literally, Νὰ ζῇ, νὰ ζῆ, May he live.)

Pla. without doubt that is my husband. [Το the Serv.]

My good man, do me the favour to accompany me above to those gentlemen: I have some business.

Serv. At your commands. [.4side.] The old office of us waiters. [He goes out of the Gaming-House.]

ΛΕΑ. Δόσετε τόπον· θέλω νὰ ἔμβω νὰ ἐμβω εἰς ἐκεῖνο τὸ χάνι. [Μὲ τὸ σπαθὶ εἰς τὸ χέρι ἐναντίον τοῦ Εὐγενίου.]

ΕΥΓ. Οχι, μὴ γένοιτο ποτέ· εἶσαι ἕνας σληρόκαρδος ἐναντίον τῆς γυναικός σου, καὶ ἐγὼ θέλω τήν διαφεντεύσω. Δανείσετέ με. ὡς εἰς τὸ ὕστερον αἷμα.

ΛΕΑ. Σοῦ κάμνω ὅρκον πῶς θέλει τὸ μετανοιώσῃς. [Κινηγᾷ τὸν Εὐγένιον μὲ τὸ σπαθί.]

ΕΥΓ. Δὲν σὲ φοβοῦμαι. [Κατατρέχει τὸν Λέανδρον, καὶ τὸν βιάζει νὰ συρθῇ ὀπίσω τόσον, ὁποῦ εὑρίσκωντας ἀνοικτὸν τὸ σπῆτι τῆς χορεύτριας, εμφαίνει εἰς αὐτὸ, καὶ σώνεται.]

Ridolpho. [To Victoria on another part of the Stage.] Courage, courage, be of good cheer, it is nothing.

Victoria. I feel as if about to die. [Leaning on him as

t

fainting.]

[From the windows above all within are seen rising from table in confusion: Leander starts at the sight of Platzida, and appears by his gestures to threaten her life.] Eugenio. No, stop

Martio. Don't attempt -
Leander. Away, fly from hence !

Pla. Help ! help ! [Flies down the stairs, Leander attempt. ing to follow with his sword, Eugenio hinders him.]

1 Λόγος λατινικὸς, ὁποῦ θέλει νὰ εἰπῇ φεύγε ταῖ; σύγχισες.

2 ZÁVITAI - "finishes"-awkwardly enough, but it is the literal translation of the Romaic. The original of this comedy of Goldoni's I never read, but it does not appear one of his best. "Il Bugiardo is one of the most lively; but I do not think it has been translated into Romaic: It is much more amusing than our own "Liar," by Foote. The character of Lelio is better drawn than Young Wilding. Goldoni's comedies amount

[Trapolo, with a plate of meat, leaps over the balcony from the windows, and runs into the Cafie-House.]

[Platzida runs out of the Gaming-House, and takes shelter in the Hotel.]

[Martio steals softly out of the Gaming-House, and gors of exclaiming" Rumores fuge." The Servants from the GamingHouse enter the Hotel, and shut the door.]

[ocr errors]

[Victoria remains in the Coffee-House assisted by Ridolpha} [Leander, sword in hand, opposite Eugenio, cecidinis, Give way -- I will enter that Hotel.]

Eugenio. No, that shall never be. You are a scoundrel to your wife, and I will defend her to the last drop of my blood.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΟΙΚΙΑΚΟΙ. FAMILIAR DIALOGUES.
To ask for any thing.

I pray you, give me if you
please.

Διὰ νὰ ζητήσῃς να πρᾶγμα.

Σᾶς παρακαλῶ, δόσετέ με ἂν
ὁρίζετε.
Φέρετέ με.

|

Πηγαίνετε νὰ ζητήσετε.

Τώρα εὐθὺς.

Go to seek.
Now directly.

favour.

̓͂Ω ἀκριβέ μου Κύριε, κάμετέ με My dear Sir, do me this
Ἐγὼ σᾶς παρακαλῶ.
αὐτὴν τὴν χάριν.
̓Εγὼ σᾶς ἐξορκίζω.

Ἐγὼ σᾶς τὸ ζητῶ διὰ χάριν.
Ὑποχρεώσετέ με εἰς τόσον.

Λόγια ἐρωτικὰ, ἡ ἀγάπης.

Ζωή

μου.

Ακριβή μου ψυχή.
̓Αγαπητέ μου, ἀκριβέ μου.
Καρδίτζα μου.
̓Αγάπη μου.

Bring me.
Lend me.

Εἶστε κατὰ πολλὰ εὐγενικός.
Πολλὰ πειράζεσθε.

I entreat you.

1 conjure you.

I ask it of you as a favour.
Oblige me so much.

Affectionate expressions. My life.

My dear soul.

My dear.

My heart.

My love.

and testify regards.

Διὰ νὰ εὐχαριστήσης, νὰ κάμης Tothank,pay compliments,
περιποίησες, καὶ φιλικαῖς δὲ-
ξίωσες.

I thank you.

̓Εγὼ σᾶς εὐχαριστῶ.
Σᾶς γνωρίζω χάριν.

I return you thanks.

Σᾶς εἶμαι ὑπόχρεος κατὰ πολλά. I am much obliged to you.
Ἐγὼ θέλω τὸ κάμει μετὰ χα• I will do it with pleasure.
ράς.

Μὲ ὅλήν μου τὴν καρδίαν.
Μὲ καλήν μου καρδίαν.
Σᾶς εἶμαὶ ὑπόχρεος.
Εἶμαι ὅλος ἐδίκος σας.
Ταπεινότατος δοῦλος.
Εἶμαι δοῦλος σας.

With all my heart.
Most cordially.

I am obliged to you.

I am wholly yours.

I am your serrant.

Your most humble ger
rant.

You are too obliving.
You take too much trou
ble.

to fitt: some perhaps the best in Europe, and others the worst. His Life is also one of the best specimens of autobiography, and, as, Gibbon has observed, "more dramatic than any of his pavi." The above scene was selected as containing some of the most familiar Komaic idioms: not for any wit which it displays, since there is more done than said, the greater part consisting of stage directions. The original is one of the few comedies by Goldoni which is without the buffoonery of the speaking Harlequin.

[ocr errors]
[blocks in formation]

|

Yes, I swear it to you.

Ναὶ, σᾶς ὀμνύω. Σᾶς ὀμνύω ὡσὰν τεμημένος ἀν- 1 swear to you as an honest θρωπος.

man.

Σᾶς ὀμνύω ἐπάνω εἰς τὴν τιμήν I swear to you on my ho

nour.

commands.

Have you any commands

for me ?

brance.

Assure him of my friendship.

Δὲν θέλω λείψει νὰ τοῦ τὸ εἰπῶ.

I will not fail to tell him of

|

it.

Προσκυνήματα εἰς τὴν ἀρχόντισ- My compliments to her ladyship.

σαν.

Πηγαίνετε ἐμπροσθὰ καὶ σᾶς Gobefore, aud I will follow

ἀκολουθῶ.

with your

Command your servant.
I wait your commands.
You do me great honour.
Not so much ceremony, I
beg.

Present my respects to the gentleman, or his lordship.

Assure him of my remem

Ναὶ, μὰ τὴν πίστιν μου.
Εἰς τὴν συνείδησίν
Μὰ τὴν ζωήν μου.

μου.

Ηξεύρω καλὰ τὸ χρέος μου.
*Ηξεύρω τὸ εἶναι μου.
Μὲ κάμνετε νά ἐντρέπωμαι μὲ
ταῖς τόσαις φιλοφροσύναις

σας.

Would you have me then be guilty of an incivility?

Θέλετε λοιπὸν νὰ κάμω μίαν ἀρχειότητα ; Ὑπάγω ἐμπροσθὰ διὰ νὰ σᾶς 1 go before to obey you. ὑπακούσω. Διὰ νὰ κάμω τὴν προσταγήν σας.

Το comply with your comΔὲν ἀγαπῶ τόσαις περιποίησες. I do not like so much cere

mand.

mony.

Δὲν εἶμαι στελείως περιποίητι- 1 am not at all ceremoni

ous.

you.

I well know my duty.
I know my situation.
You confound me with so
much civility.

Διὰ νὰ βεβαιώσης, νὰ ἀρνηθῆς, νὰ
συγκατανευσὴς, καὶ τξ.
Εἶναι ἀληθινὸν, εἶναι ἀληθέστατον. It
Διὰ νὰ σᾶς εἴπω τὴν ἀλήθειαν.
'Οντως, έτζη εἶναι.
Ποῖος ἀμφιβάλλει ;
Δὲν εἶναι ποσῶς ἀμφιβολία.
Τὸ πιστεύω, δὲν τὸ πιστεύω.

This is better.

So much the better. You are in the right.

Το afirm, deny, consent,

&c.

is true, it is very true.

To tell you the truth.
Really, it is so.
Who doubts it?

Λέγω τὸ ναί.

Λέγω τὸ ὄχι.

Βάλλω στί
τύχημα ὅτι εἶναι.

I wager it is.

Βάλλω στίχημα ὅτι δὲν εἶναι 1 wager it is not so.

ἔτζη.

There is no doubt.

I believe it, I do not be

lieve it.

1 say yes.

I say no.

Yes, by my faith.

In conscience.

By my life.

μου.

Πιστεύσετε με.

Believe me.

I can assure you of it.

Ημπορῶ νὰ σᾶς τὸ βεβαιώσω.
*Ηθέλα βάλῃ στίχημα, ὅτι θέ-

1

λετε διὰ τοῦτο.

Μὴ τύχῃ καὶ ἀστείζεσθε (χορατεύετε);

Πρέπει νὰ σᾶς πιστεύσω. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀδύνατον.

Ομιλείτε μὲ τὰ ὅλα σας; Do you speak seriously?
̓Εγὼ σᾶς ὁμιλῶ με τὰ ὅλα μου, I speak seriously to you,
καὶ σᾶς λέγω τὴν ἀλήθειαν.
̓Εγὼ σᾶς τὸ βεβαιώνω.
Τὸ ἐπροφητεύσετε.
Τὸ ἐπιτεύχετε.

and tell you the truth.
I assure you of it.
You have guessed it.
You have hit upon it.
I believe you.

Σᾶς πιστεύω.

I must believe you.

This is not impossible.

Well, well,

Τὸ λοιπὸν ἂς εἶναι με καλὴν ὥραν. Then it is very well.
Καλὰ, καλά.
Δὲν εἶναι ἀληθινὸν.
Εἶναι ψευδές.

It is not true.

It is false.

There is nothing of this.

It is a falschood, an tmpos

ture.

1 was in joke.

I said it to laugh.

Indeed.

Δὲν εἶναι τίποτες ἀπὸ αὐτὸ, Εἶναι ἕνα ψεῦδος μία ἀπάτη.

̓Εγὼ ἀστείζομουν (ἐχοράτευα.)
Εγὼ τὸ εἶπα διὰ νὰ γελάσα.
Τῇ ἀληθείᾳ.

Μὲ ἀρέσει κατὰ πολλὰ,
Συγκατανεύω εἰς τοῦτο.
Δίδω τὴν ψῆφον μου.

Δὲν ἀντιστέκομαι εἰς τοῦτο.
Είμαι σύμφωνος, ἐκ συμφώνου.
Ἐγὼ δὲν θέλω.
̓Εγὼ ἐναντιώνομαι εἰς τοῦτο.

would lay what bet you please on this.

You jest by chance ?

Ὁποῖον τρόπον θέλομεν μεταχειρισθῆ ἡμεῖς ; *Ας κάμωμεν ἔτζη. Εἶναι καλίτερον ἐγὼ νὰ Σταθητε ὀλίγον. Δὲν ἤθελεν εἶναι καλίτερον νὰ

It pleases me much.

I agree with you.

I give my assent.

I do not oppose this.

I agree.

I will not.

I object to this.

Διὰ νὰ συμβουλευθῆς, νὰ στο- Το consult, consider, or χασθῆς, ἢ νὰ ἀποφασίσης.

resolve.

Τί πρέπει νὰ κάμωμεν;
Τί θὰ κάμωμεν ;

What ought we to do?
What shall we do ?

Τί μὲ συμβουλεύετε νὰ κάμω ; What do you advise me to

do?

What part shall we take ?

Νέον.
Κεφάλ. ά.

1. ̓ΕΙΣ τὴν ἀρχὴν ἦτον ὁ λόγος· καὶ ὁ λόγος ἦτον μετὰ Θεοῦ· καὶ Θεὸς ἦταν ὁ λόγος.

Let us do this.

It is better that I -
Wait a little.

Would it not be better
that —

I wish it were better.
You will do better if ——
Let me go.

̓Εγὼ ἀγαποῦτα καλίτερα.
Θέλετε κάμει καλίτερα ἀν
*Αφήσετέ με.
̓Αν ἤμουν εἰς τὸν τόπον σας 11 I were in your place
ἐγὼ --
Εἶ ναι τὸ ἴδιον.

I-
It is the same.

The reader by the specimens below will be enabled to compare the modern with the ancient tongue.

PARALLEL PASSAGES FROM ST. JOHN'S
GOSPEL.

Αυθεντικόν.
Κεφάλ. ά.

1. ΕΝ ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, και ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ λόγος.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

"

"

"

"

λόγῳ, οἱ Νεώτεροι, ἂν δὲν ἔπερναν δία ὁδηγοὺς τοὺς Προγός νους μας, ήθελαν ἴσως περιφέρονται ματαίως μέχρι τοῦ νῦν. Αὐτὰ δὲν εἶναι Λόγια ἐνθουσιασμένου διὰ τὸ φιλογενὲς Γραικοῦ, εἶναι δὲ φιλαλήθους Γερμανοῦ, ὅστις ἐμετάφρασε τὸν Νέον ̓Ανάχαρσιν ἀπὸ τοῦ Γαλλικοῦ εἰς τὸ Γερμανικὸν.

"

"

τον χρόνον Εὔζωλυ ἐπὶ νομίας F ἔτι ἀπέτταρα βούεσσι “ Εὐρωπαϊκὰς Διαλέκτους μετεγλωττίσθη.” Καὶ ἐν ἑνὶ σε σούν ἵππος δια κατίης Ει κατι προβάτος σοὺν ἦγυς · χειλίης ἀρχὶ τῷ χρόνῳ ὁ ἐνιαυτὸς ὁ μετὰ θύναρχον · ἄρχοντα ἐρχομενίως ἀπογραφέσθη δὲ Εὔβωλον κατ' οι ἐνιαυτὸν ἕκαστον πὰρ τὸν ταμίαν κὴ τὸν νόμων ἂν τάτε · καύματα τῶν προβάτων, μὴ τῶν ἡγῶν, κὴ τῶν βουῶν, κὴ τῶν ἵππων, κὴ κάτινα ἀσαμαίων δίκη τὸ πλεῖθος μεὶ ἀπο" γράφεσο ὧδε πλίονα τῶν γεγραμμένων ἐν τῇ σουγχωρείσι η δέκατις .......... ἢ τὸ ἐννόμιον Εὔβωλον ὀφείλει “ λις τῶν ἐρχομενίων ἀργουρίου τετταράκοντα | “ Εύβωλυ καθ ̓ ἕκαστον ἐνιαυτὸν, κὴ τόκον φερέτω δραχσε μὰς ............ τας μνᾶς ἑκάστας κατὰ μεῖνα τον κὴ ἔμπρακτος ἔστω τὸν ἐρχομένον ήξης."

.

**

........... xai Tà

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

'Εν ἄλλοις Λίθοις.

“ Αναδώρα σύνφορον χαίρε." ΝΟΚΥΕΣ. “Καλλίπιτον ἀμ. φάριχος καὶ ἄλλαι. Εν οὐδεμίᾳ Επιγραφῇ ἴδον τόνον, πνεῦμα, ἃ δὲ ἡμεῖς ὑπογράφομεν, οἱ παλαιοὶ προσέγραφον. Καὶ τὰ ήξης.”

The following is the Prospectus of a translation of Anacharsis into Romaic, by my Romaic master, Marinarotouri, who wished to publish it in England.

64

ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ.
Πρὸς τοὺς ἐν

φιλογενεῖς καὶ φιλέλληνας.

ΟΣΟΙ εἰς βιβλία παντοδαπὰ ἐντρυφῶσιν, ἠξεύρουν πόσον εἶναι τὸ χρήσιμον τῆς ̔Ιστορίας, δι ̓ αὐτῆς γὰρ ἐξευρίσκετ ται η πλέον μεμακρυσμένη παλαιότης, καὶ θεωροῦνται ὡς ἐν κατόπτρω ἤθη, πράξεις καὶ διοικήσεις πολλῶν καὶ διαφόρων Εθνῶν καὶ Γενῶν ων τὴν μνήμην διεσώσατο καὶ δια. τώσει ἡ ̔Ιστορικὴ Διήγησις εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα.

̓Αν λοιπὸν καὶ ἡμεῖς θέλωμεν νὰ μεθέξωμεν τῆς γνώσ σεως τῶν λαμπρῶν κατορθωμάτων ὁποῦ ἔκαμαν οἱ θαυμαστοὶ ἐκεῖνοι Προπάτορες ἡμῶν, ἐν ἐπιθυμῶμεν νὰ μάθωμεν τὴν πρόοδον καὶ αὔξησίν των εἰς τὰς Τέχνας καὶ ̓Επιστήμας καὶ εἰς κάθε ἄλλο εἶδος μαθήσεως, ἂν ἔχωμεν περιέργειαν νὰ γνωρίζωμεν πόθεν καταγόμεθα, καὶ ὁποίους θαυμαστοὺς καὶ μεγάλους ἄνδρας, εἰ καὶ προγόνους ἡμῶν, φεῦ, ἡμεῖς δὲν γνωρίζομεν, εἰς καιρὸν ὁποῦ οἱ ̓Αλλογενεῖς θαυμάζουσιν αὐτοὺς, καὶ ὡς πατέρας παντοιασοῦν μαθή σεως σέβονται, ἃς συνδράμωμεν ἅπαντες προθύμως εἰς τὴν ἔκδοσιν τοῦ θαυμασίου τούτου συγγράμματος τοῦ Νέου ̓Αναχάρσεως.

̔Ημεῖς οὖν οἱ ὑπογεγραμμένοι θέλομεν ἐκτελέσει προθύμως τὴν μετάφρασιν τοῦ Βιβλίου μὲ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν ἡμῖν καλὴν φράσιν τῆς νῦν καθ ̓ ἡμᾶς ὁμιλίας, καὶ ἐκδόντες τοῦτο εἰς τύπον, θέλομεν τὸ καλλωπίσει μὲ τοὺς Γεωγρα φικοὺς Πίνακας μὲ ἁπλᾶς ̔Ρωμαϊκὰς λέξεις ἐγκεχαραγμένους εἰς ἐδικάμας γράμματα, προστιθέντες ὅτι ἄλλο χρήσιμον καὶ ἁρμόδιον εἰς τὴν Ἱστορίαν.

Ολον τὸ σύγγραμμα θέλει γένει εἰς Τόμους δώδεκα κατὰ μίμησιν τῆς ̓Ιταλικῆς ἐκδόσεως. Η τιμὴ ὅλου τοῦ Συγγράμματος είναι φιορίνια δεκαέξη τῆς Βιέννης διὰ τὴν προσθήκην τῶν γεωγραφικῶν πινάκων. Ο φιλογενὴς" οὖν Συνδρομητὴς πρέπει νὰ πληρώσῃ εἰς κάθε Τόμον φιορίνι ἕνα καὶ Καραντανία εἴκοσι τῆς Βιέννης, καὶ τοῦτο χωρὶς καμμίαν πρόδοσιν, ἀλλ ̓ εὐθὺς ὁποῦ θέλει τῷ παραδοθῇ ὁ Τόμος τυπωμένος καὶ δεμένος.

Μία τέτοια Επιστήμη εἶναι εὐαπόκτητος, καὶ ἐν ταυτῷ ἀφέλιμη, ἡ κρεῖττον εἰπεῖν ἀναγκαία· διατὶ λοιπὸν ἡμεῖς μόνοι νὰ τὴν ὑστερούμεθα, μὴ ἠξεύροντες οὔτε τὰς ἀρχὰς τῶν Προγόνων μας, πόθεν πότε καὶ πὼς εὑρέθησαν εἰς τὰς Πατρίδας μας, οὔτε τὰ ἤθη, τὰ κατορθώματα καὶ τὴν διοίκησίν των; ̓́Αν ἐρωτήσωμεν τοὺς ̓Αλλογενεῖς, ἠξεύρουν νὰ μᾶς δώσουν ὄχιμόνον ἱστορικῶς τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν πρόοδον τῶν προγόνων μας, ἀλλὰ καὶ τοπογραφικῶς μᾶς δείχνουν τὰς θέσεις τῶν Πατρίδων μας, καὶ οἱονεὶ χειραγωγοὶ γενόμενοι μὲ τοὺς γεωγραφικούς τῶν Πίνακας, μᾶς λέγουν, ἐδὼ εἶναι αἱ ̓Αθῆναι, ἐδὼ ἡ Σπάρτη, ἐκεῖ αἱ Θῆβαι, τότε στάδια ή μίλια ἀπέχει ἡ μία ̓Επαρχία ἀπὸ τὴν ἄλλην. Τοῦτος ᾠκοδόμησε την μίαν πόλιν, ἐκεῖνος τὴν ἄλλην καὶ τξ. Προσέτι ὧν ἐρωτήσωμεν αὐτοὺς τοὺς μὴ ̔Ελληνας χειραγωγούς μας, πόθεν ἐπαρακινήθησαν νὰ ἐξερευνήσουν ἀρχὰς τόσον παλαιὰς, ἀνυποστόλως μᾶς ἀποκρίνονται τὸ θέλημά σου, καθὼς εἰς τὸν οὐρανὸν, ἔτζη καὶ εἰς τὴν μὲ αὐτοὺς τοὺς λόγους. “ Καθὼς ὁ ἐκ Σκυθίας Ανάχαρσις, γῆν. Τὸ ψωμίμας τὸ καθημερινὸν, δός μας τὸ σήμερον.

THE LORD'S PRAYER IN ROMAIC.

Ω ΠΑΤΕΡΑΜΑΣ ὁ ποῦ εἶσαι εἰς τοὺς οὐρανοὺς, ἃς ἁγιασθῇ τὸ ὄνομά σου. “Ας ἔλθῃ ἡ βασιλεία σου. Ας γένη

44

τῆς ̔Ελλάδος, ἂν δὲν ἐμφορεῖτο τὰ ἀξιώματα, τὰ ἤθη “ καὶ τοὺς Νόμους τῶν ̔Ελλήνων, ἤθελε μείνῃ Σκύθης καὶ

Οι ἂν δὲν ἐπερείρχετο τὰ πανευφρόσυνα ἐκεῖνα Κλίματα. Καὶ συγχώρησέ μας τὰ χρέημας, καθὼς καὶ ἐμεῖς συγχωροῦμεν τοὺς κρεοφειλέτας μας. Καὶ μὴν μᾶς φέρεις πειρασμὸν, ἀλλὰ ἐλευθέρωσέ μας ἀπὸ τὸν πονηρόν. ̔́Οτι ἐδική σου εἶναι ἡ βασιλεία δὲ, ἡ δύναμις, καὶ ἡ δόξα, εἰς τοὺς αἰῶνας. ̓Αμήν.

44

· τὸ ὄνομα καὶ τὸ πρᾶγμα· οὕτω καὶ ὁ ἡμέτερος Ιατρὸς, “ ἂν δὲν ἐμάνθανε τὰ τοῦ ̔Ιπποκράτους, δὲν ἐδύνατο νὰ προχωρήσῃ εἰς τὴν τέχνην τοῦ. ̓́Αν ὁ ἐν ἡμῖν Νομοθέτης

""

IN GREEK.

""

δὲν ἐξέταζε τὰ τοῦ Σόλωνος, Λυκούργου, καὶ Πιττακοῦ,

64

δὲν ἐδύνατο νὰ ῥυθμήσῃ καὶ νὰ καλιεργήσῃ τὰ ἤθη τῶν ΠΑΤΕΡ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά “ ̔Ομογενών του· ἂν ὁ Ρήτωρ δὲν ἀπηνθίζετο τὰς εὐφραδείας του. Ελθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, “ καὶ τοὺς χαριεντισμοὺς τοῦ Δημοσθένους, δὲν ἐνεργοῦσεν ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσ στον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα

..

"· εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀκρατῶν του, "Ανὸ Νέος Ανάχαρσις,

“ ὁ Κύριος ̓Αββᾶς Βαρθολομαῖος δὲν ἀνεγίνωσκε με μεγά. ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ

“ λην ἐπιμονὴν καὶ σκέψιν τοὺς πλέον ἐγκρίτους σύγγρα- μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ

44

φεῖς τῶν ̔Ελλήνων, ἐξερευνῶν αὐτοὺς κατὰ βάθος ἐπὶ τοῦ πονηροῦ. Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία, καὶ ἡ δύναμις,

τρίακοντα δύο ἔτη, δὲν ἤθελεν ἐξυφάνῃ τούτην τὴν περὶ

καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ̓Αμήν.

“Ελλήνων Ιστορίαν του, ἥτις Περιήγησις τοῦ Νέου Ανα

"6

“ χάρσεως παρ' αὐτοῦ προσωνομάσθη, καὶ εἰς ὅλας τὰς

Εῤῥωμένοι καὶ εὐδαίμονες διαβιώοιτε ̔Ελλήνων Παῖδες.
Τῆς ὑμετέρας ἀγάπης ἐξηρτημένοι.

Ιωάννες Μαρμαροτούρης.
Δημήτριος Βενιέρης.
Σπυρίδων Πρεβέτος.

Εν Τριεστίῳ, τῇ πρώτῃ Οκτωβρίου, 1799.

[blocks in formation]

MY DEAR ROberts,

As a believer in the church of England-to say nothing of the State- I have been an occasional reader and great admirer of, though not a subscriber to, your Review, which is rather expensive. But I do not know that any part of its contents ever gave me much surprise till the eleventh article of your twenty-seventh number made its appearance. You have there most vigorously refuted a calumnious accusation of bribery and corruption, the credence of which in the public mind might not only have damaged your reputation as a clergyman 2 and an editor, but, what would have been still worse, have injured the circulation of your journal; which, I regret to hear, is not so extensive as the " purity" (as you well observe)" of its, &c. &c." and the present taste for propriety, would induce us to expect. The charge itself is of a solemn nature, and, although in verse, is couched in terms of such circumstantial gravity, as to induce a belief little short of that generally accorded to the thirty-nine articles, to which you so frankly subscribed on taking your degrees. It is a charge the most revolting to the heart of man from its frequent occurrence; to the mind of a statesman, from its occasional truth; and to the soul of an editor, from its moral impossibility. You are charged then in the last line of one octave stanza, and the whole eight lines of the next, viz. 209th and 210th of the first canto of that " pestilent poem " Don Juan, with receiving, and still more foolishly acknowledging the receipt of, certain monies, to eulogise the unknown author, who by this account must be known to you, if to nobody else. An impeachment of this nature so seriously made, there is but one way of refuting; and it is my firm persuasion, that whether you did or did not (and I believe that you did not) receive the said monies, of which I wish that he had specified the sum, you are quite right in denying all knowledge of the transaction. If charges of this nefarious description are to go forth, sanctioned by all the solemnity of circumstance, and guaranteed by the veracity of verse (as Counsellor Phillips 3 would say), what is to become of readers hitherto implicitly confident in the not less veracious prose of our critical journals? what is to become of the reviews? And, if the reviews fail, what is to become of the editors? It is common cause, and you have done well to sound the alarm. I myself, in my humble sphere, will be one of your echoes. In the words of the tragedian, Liston, "I love a row," and you seem justly determined to make

one.

It is barely possible, certainly improbable, that the writer might have been in jest; but this only aggravates his crime. A joke, the proverb says, "breaks no bones;" but it may break a bookseller, or it may be the cause of bones being broken. The jest is but a bad one at the best for the author, and might have been a still worse one for you, if your copious contradiction did not certify to all whom it may concern your own indignant innocence, and the immaculate purity of the British Review. I do not doubt your word, my dear Roberts; yet I cannot help wishing that, in a case of such vital importance, it had assumed the more substantial shape

1 ["Bologna, Aug. 23. 1819. I send you a letter to Roberts, signed Wortley Clutterbuck,' which you may publish in what form you please, in answer to his article. I have had many proofs of men's absurdity, but he beats all in folly. Why, the wolf in sheep's clothing has tumbled into the very trap"- Lord Byron to Mr. Murray.]

2 [Mr. Roberts is not, as Lord Byron seems to have supposed, a clergyman, but a barrister at law. In 1792, he established a paper called "The

of an affidavit sworn before the Lord Mayor Atkins, who readily receives any deposition; and doubtless would have brought it in some way as evidence of the designs of the Reformers to set fire to London, at the same time that he himself meditates the same good office towards the river Thames.

I am sure, my dear Roberts, that you will take these observations of mine in good part: they are written in a spirit of friendship not less pure than your own editorial integrity. I have always admired you; and, not knowing any shape which friendship and admiration can assume more agreeable and useful than that of good advice, I shall continue my lucubrations, mixed with here and there a monitory hint as to what I conceive to be the line you should pursue, in case you should ever again be assailed with bribes, or accused of taking them. By the way, you don't say much about the poem, except that it is "flagitious." This is a pity—you should have cut it up; because, to say the truth, in not doing so, you somewhat assist any notions which the malignant might entertain on the score of the anonymous asseveration which has made you so angry.

You say no bookseller" was willing to take upon himself the publication, though most of them disgrace themselves by selling it." Now, my dear friend, though we all know that those fellows will do any thing for money, methinks the disgrace is more with the purchasers: and some such, doubtless, there are; for there can be no very extensive selling (as you will perceive by that of the British Review) without buying. You then add, "What can the critic say?" I am sure I don't know; at present he says very little, and that not much to the purpose. Then comes" for praise as far as regards the poetry, many passages might be exhibited: for condemnation, as far as regards the morality, all." Now, my dear good Mr. Roberts, I feel for you, and for your reputation: my heart bleeds for both; and I do ask you, whether or not such language does not come positively under the description of" the puff collusive," for which see Sheridan's farce of The Critic," (by the way, a little more facetious than your own farce under the same title,) towards the close of scene second, act the first.

The poem is, it seems, sold as the work of Lord Byron ; but you feel yourself" at liberty to suppose it not Lord B.'s composition." Why did you ever suppose that it was? I approve of your indignation- I applaud it - I feel as angry as you can; but perhaps your virtuous wrath carries you a little too far, when you say that" no misdemeanour, not even that of sending into the world obscene and blasphemous poetry, the product of studious lewdness and laboured impiety, appears to you in so detestable a light as the acceptance of a present by the editor of a review, as the condition of praising an author." The devil it does n't!Think a little. This is being critical overmuch. In point of Gentile benevolence or Christian charity, it were surely less criminal to praise for a bribe, than to abuse a fellowcreature for nothing; and as to the assertion of the comparative innocence of blasphemy and obscenity, confronted with an editor's " acceptance of a present," I shall merely observe, that as an Editor you say very well, but, as a Christian divine, I would not recommend you to transpose this sentence into

a sermon.

And yet you say, "the miserable man (for miserable he is, as having a soul of which he cannot get rid)" — But here I I must pause again, and inquire what is the meaning of this parenthesis? We have heard of "little soul," or of “no soul at all," but never till now of "the misery of having a soul of which we cannot get rid; "a misery under which you are possibly no great sufferer, having got rid apparently of some of the intellectual part of your own when you penned this pretty piece of eloquence.

Looker-on," which has since been admitted into the collection of British Essayists; and he is known, in his profession, for a treatise on the Law of Fraudulent Bankruptcy. In 1831, he also published the Memoirs of Hannah More.]

3 [Charles Phillips, Barrister, was in those days celebrated for ultraIrish eloquence. See the Edinburgh Review, No, ivii.]

« السابقةمتابعة »