صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE

ANATOMY OF MELANCHOLY,

WHAT IT IS,

WITH

ALL THE KINDS, CAUSES, SYMPTOMS, PROGNOS-

TICS, AND SEVERAL CURES OF IT.

IN THREE PARTITIONS.

WITH THEIR SEVERAL

SECTIONS, MEMBERS, AND SUBSECTIONS, PHILOSOPHICALLY,

MEDICALLY, HISTORICALLY OPENED AND CUT UP.

BY DEMOCRITUS JUNIOR.

WITH

A SATIRICAL PREFACE, CONDUCING TO THE FOLLOWING DISCOURSE.

A NEW EDITION.

CORRECTED AND ENRICHED BY TRANSLATIONS OF THE NUMEROUS CLASSICAL

EXTRACTS.

VOL. II.

NEW YORK:
SHELDON AND COMPANY.

BOSTON.
WILLIAM VE AZIE.

1862.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Silt

7 n. Scott 1-12-32

THE FIRST PARTITION.

(CONTINUED.)

THE THIRD SECTION, FIRST MEMBER, FIRST SUB

SECTION.

Symptoms, or Signs of Melancholy in the Body.

PARRHASIUS, a painter of Athens, amongst those Olynthian captives Philip of Macedon brought home to sell, I bought one very old man ; and when he had him at Athens, put him to extreme torture and torment, the better by his example to express the pains and passions of his Prometheus, whom he was then about to paint. I need not be so barbarous, inhuman, curious, or cruel, for this purpose to torture any poor melancholy man, their symptoms are plain, obvious and familiar, there needs no such accurate observation or farfetched object, they delineate themselves, they voluntarily betray themselves, they are too frequent in all places, I meet them still as I go, they cannot conceal it, their grievances are too well known, I need not seek far to describe them.

Symptoms therefore are either 2 universal or particular, saith Gordonius, lib. med. cap. 19, part. 2, to persons, to spe

some signs are secret, some manifest, some in the body, some in the mind, and diversely vary, according to the inward or outward causes,” Cappivaccius; or from stars,

cies;

1 Seneca, cont. lib. 10, cont. 5. dam á stellis, quædam ab humoribus, 2 Quædam universalia, particularia, quæ- quæ ut vinum corp's variè disponit, &c. dam manifesta, quædam in corpore, Diversa phantasmata pro varietate causæ quædam in cogitatione et animo, quæ- externæ vel internæ.

« السابقةمتابعة »