صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Thom. pag. 354. Vat. 82 hunc hymnum inscribit: Hymnus sancti Joannis Evangelistae. Daniel. pag. 92. V. 29-32. In officio Sancti Joannis ante portam latinam dicitur: refert Tertullianus, quod Romae missus in ferventis olei dolium purior et vegetior exiverit quam intraverit.

[blocks in formation]

Thomas. pag. 381. vat. 82. Hymnus S. Aguis. Notatum clarissimo in Adonis Martyrologio festum XII. Kal. Februarii pag. 57. a mediae aetatis scriptoribus Agna et Agnes Agnetem vocari. V. 13. Thom. nuptam. Vat. 82. nuptum.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Thom. pag. 377. Dan. p. 107. Cass. p. 227. Apud Ellingerum, qui eum funditus mutavit, incipit: Christe ter moderator orbis. V. 27. Thom. vitae quae. V. 37. Vat. 82. Cruciet molestas.

[blocks in formation]

Thomas. pag. 402. Daniel. pag. 110. Cass. pag. 246. In Breviario romano recitatur in communi confessoris non Pontificis ad Laudes.

[blocks in formation]

Thomas. pag. 402. În natali virginum. In Breviario romano in com

muni virginum ad vesperas decantatur.

Tempore belli.

Saevus bella serit barbarus horrens,
Ferendus bella furor semper acerbat,
Ac respergit ovans caede recenti,
Multa strage super laetus anhelans.

Terret continuo fervida bella
Gens effrena suis vasta catervis
Fidens innumeris aequora ponti
Perturbat rigidis arvaque telis.

Vertit terga suis hostibus ecce

Diris ipsa cohors Christicolarum
Ac per prona tremens invia perque
Turpi pulsa fugit fessa pavore.

Gens impune ferox millia vexat
Et crude lacerans millia truncat
Lymphis lota sacris corpora foedis
Passim nuda jacent tradita corvis.

Aedes inde sacras, templo dicata,
Aras atque Deo sanctificatas,
Exultans calido cuncta triumpho
Incedit spolians praedo superbus.

Urbes urit edox barbarus ignis,
Communesque domos urit et almas,
Vinctos praeda senes ducit ephebos,
Nuptas et viduas atque puellas.

Casum virgo ferum virgo sacrata
Casum virgo suum deflet amarum,
Amissumque dolet virgo pudorem,
Leti ferre volens virgo laborem.

Hoc peccata malum grande merentur
Vere nostra Deus, plurima sancte,
Sed nunc suppliciter poscimus omnes
Jam clemens famulos aspice tristes.

Immensus penetret fletus Olympum
Ascendatque pius clamor ad auras,
Mosi nam meritis Amalecitas
Jesus stravit agens nomine clarus.

Jesu nate Dei cuncti potentis,
salus summa labore,

Virtus vera,

Pax et certa quies ac decus omne:
Tu nunc esto tuis fautor alumnis.

5

10

15

20

25

30

35

40

Emptis parce tua morte rogamus
Instaurans animos, pelle timorem,
Hostes comminuens sparge fugatos,
Pacis perpetuae munera confer.

Laus et perpes honor gloria patri,
Laus aeterna tibi gloria fili,

Una spiritui gloria sancto

Sicut semper erat, nunc et in aevum.

Thom. pag. 428. Daniel. pag. 112-114. V. 5. Vat. 82. fervida bello.

45

[blocks in formation]

Ex hymnarii Thomasii 411. Fabric. pag. 42. Daniel. 120. Cass. pag. 74. Hic hymnus ad usum ecclesiasticum ex prolixiore hymno Prudentii sumptus est, ut ille ales Dei nuntius. V. 15. al. tu lux est lectio in breviario romano. Mone, pag. 378.

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »