صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

PULSIS procul torpóribus,
Surgámus omnes ócyùs,
Et nocte quærámus Deum,
Prophéta ficut præcipit.
NOSTRAS preces ut áudiat,
Suámque dextram pórrigat,
Et expiátos fórdibus
Reddat polórum fédibus.
Ur, quique facratiffimo
Hujus diéi témpore
Horis quiétis pfallimus,
Donis beátis múneret.
JAM nunc patérna cláritas,
Te poftulámus áffatim
Abfint faces libídinis,
Et omnis actus nóxius.
Qui nos creávit laus Patri,
Laus qui redémit Fílio,
Qui charitáte nos foves
Sit par tibi laus, Spíritus.
Amen.

Et fólium ejus non défluet:* & ómnia quæcunque faciet profperabúntur.

Non fic impii, non fic; * fed tanquam pulvis, quem prójicit ventus à facie terræ.

Ideo non refurgent ímpii in judício neque peccatóres in concílio juftórum. Quóniam novit Dóminus viam juftórum, * & iter impiórum períbit.

IN L NOCTURNO. Per Annum, Antiphona. 3. toni. a. Beátus vir. Afterifcus hic notat mediationem & paufam. Pfalmus 1.

B

Eátus vir,qui non ábiit in consilio impiórum, & in via peccatórum non ftetit, * & in cathedra peftiléntiæ non fedit:

Sed in lege Dómini volúntas ejus, * & in lege ejus meditábitur die ac nocte.

[ocr errors][merged small]

Glória Patri, & Fílio, * & Spirítui fancto;

Sicut erat in princípio, & nunc, & femper, * & in fécula feculórum. Amen.

Hi verfus, Glória & Sicut erat, dicuntur in fine Pfalmorum& Canticorum, nifi ali

ter notetur.

Ant. Beátus vir, qui in lege
Dómini meditábitur die ac
nocte. v. 1. & 2.
Ant. 3. c. Servíte.

Q

Pfalmus. 2.

Uare fremuérunt Gentes, * & pópuli meditáti

funt inánia?

Aftitérunt reges terræ, & príncipes convenérunt in unum advérsùs Dóminum, & advérsùs Chriftum ejus. Dirumpámus víncula eórum, & projiciamus à nobis jugum ipfórum.

[ocr errors]

Qui hábitat in cœlis irridébit eos; * & Dóminus fubfannábit eos.

Tunc loquétur ad eos in

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Servíte Dómino in timóre,* & exultáte ei cum tremore. Apprehéndite difciplínam,* nequándo irafcátur Dóminus, & pereátis de via jufta.

Cùm exárferit in brevi ira ejus, * beáti omnes qui confidunt in eo.

Antiph. Servite Dómino in timóre, & exultáte ei cum tremóre. V. II. Ant. 2. d. Exúrge, Dómine.

Pfalmus 3.
O'mine, quid multipli-

Dau funt qui tribulant

me?* multi infurgunt advérsùm me.

Multi dicunt ánimæ meæ:* non eft falus ipfi in Deo ejus. Tu autem, Dómine, fuf

céptor meus es, * glória mea, & exáltans caput meum.

Voce meâ ad Dóminum clamávi, * & exaudivit me de monte fancto fuo.

Ego dormívi, & foporátus fum;* & exurréxi, quia Dóminus fufcepit me.

Non timebo millia pópuli circundántis me: *exúrge, Dómine, falvum me fac Deus meus;

Quóniam tu percussisti omnes adverfántes mihi fine caufa;* dentes peccatórum contrivifti.

Dómini eft falus ; * & fuper populum tuum benedictio

tua.

Ant. Exúrge, Dómine, falvum me fac, Deus meus. v. 6.

Per Annum. y. In nóctibus extóllite manus veftras in Sancta. R. Et benedícite Dóminum. Pf. 133. v. 3.

Poft verficulum cujusliber Nocturni dicitur, Pater nofter. Abfolutio & Benedictiones ordine, quo habentur ante Pfalterium. Deinde leguntur Lectiones cum RefponJoriis, ut in Proprio de Tempore affignantur.

IN II. NOCTURNO. Per Annum, Antiphona, 4. toni. e. Deus meus. Pfalmus 17. Iligam te, Dómine fortitúdo mea : Dóminus firmamén

D

*

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

*

Circundedérunt me dolóres mortis, & torrentes iniquitátis conturbavérunt me. Dolóres inférni circundedérunt me: * præoccupavérunt me láquei mortis. In tribulatióne mea invocávi Dóminum, & ad Deum meum clamávi;

Et exaudívit de templo fancto fuo vocem meam; * & clamor meus in confpéctu ejus, introívit in aures ejus.

Commóta eft, & contrémuit terra; fundaménta móntium conturbáta funt,& com

móta funt, * quóniam irátus

eft eis.

Afcéndit fumus in ira ejus, & ignis à facie ejus exárfit; * carbónes fuccénfi funt ab eo. Inclinávit cœlos, & defcéndit, * & calígo fub pédibus ejus.

Et afcendit fuper Chérubim, & volávit ; *volávit fuper pennas ventorum.

Et pófuit ténebras latibulum fuum, in circuitu ejus tabernáculum ejus:* tenebrófa

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Et retribuet mihi Dóminus fecúndùm juftitiam meam, & fecúndům puritátem mánuum mearum retribuet mihi.

Quia cuftodivi vias Dómi

ni,

meo.

* nec impiè geffi à Deo

Quóniam ómnia judícia ejus in confpéctu meo,*& juftitias ejus non répuli à me,

Et ero immaculátus cum eo,* & obfervábo me ab iniquitáte mea.

*

Et retribuct mihi Dóminus fecúndùm juftitiam meam, & fecúndùm puritátem manuum mearum in confpéctu oculórum ejus.

Cum fancto fanctus eris, * x cum viro innocénte innocens eris.

Et cum elécto eléctus eris,* & cum pervérfo pervertéris. Quóniam tu pópulum húmilem falvum facies, * &óculos fuperbórum humiliábis.

Quóniam tu illúminas lucérnam meam, Dómine:* Deus meus illúmina ténebras meas. Quóniam in te erípiar à tentatióne * & in Deo meo tranfgrédiar murum.

Antiph. Salvum me fecit Dóminus, quóniam vóluit me.

[blocks in formation]

túte,* & pófuit immaculatam

viam meam.

*

Qui perfécit pedes meos. tanquam cervórum, & su• per excélfa ftátuens me.

Qui docet manus meas ad prælium: * & pofuifti, ut arcum æéreum, bráchia mea. Et dedifti mihi protectiónem falútis tuæ, * & déxtera tua fufcepit me.

Et difciplína tua corréxit me in finem, & difciplina tua ipfa me docébit. Dilatásti greffus meos fubtus me, * & non funt infir máta veftigia mea.

Pérfequar inimícos meos, & comprehendam illos; * & non convértar donec deffciant.

[ocr errors]

Confringam illos,nec póte runt ftare: cadent fubtus pedes meos.

Et præcinxifti me virtúte ad bellum; * & fupplantásti infurgéntes in me fubtus me.

Et inimícos meos dedifti mihi dorfum, & odiéntes me difperdidifti.

Clamavérunt, nec erat qui falvos fáceret : * ad Dóminum, nec exaudivit eos.

Et commínuam eos ut púlverem ante fáciem venti; * ut lutum plateárum delébo eos.

Erípies me de contradictiónibus pópuli; conftitues me in caput Géntium.

Pópulus, quem non cognó

« السابقةمتابعة »