صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Sedéntes in tenebris, & umbra mortis, ⋆ vinctos in mendicitáte & ferro.

Quia exacerbavérunt elóquia Dei, & consilium Altiffimi irritavérunt.

Et humiliátum eft in labóribus cor eórum ; * infirmáti funt, nec fuit qui adju våret.

Et clamavérunt ad Dóminum cùm tribularéntur ; * &· de neceffitátibus eórum liberávit eos.

Et eduxit eos de tenebris, & umbra mortis, * & víncula eórum difrúpit.

fericórdiæ ejus, * & mirabl lia ejus filiis hóminum ;

Et facrificent facrificium laudis, * & annuntient ópera ejus in exultatióne.

Qui defcendunt mare in návibus, faciéntes opera tiónem in aquis multis,

Ipfi vidérunt ópera Dómini, & mirabilia ejus in pro fúndo.

Dixit, & ftetit fpíritus procélleæ; & exaltáti funt Auc tus ejus.

Afcéndunt ufque ad cœ los, & defcéndunt ufque ad abyffos; ánima eórum in malis tabefcébat.

Divifio Pfalmi 106. Onfiteántur Dómino miConcrete Dús, * & ficut ebrius; * & omnis fa

mirabilia ejus filiis hóminum,
Quia contrivit portas a-
reas, & vectes férreos con-
frégit.
Sufcepit eos de via iniqui-
tátis eórum ; *
propter in-
juftitias enim fuas humiliáti
funt.

[ocr errors]

Omnem efcam abomináta eft ánima eórum ; & appropinquavérunt ufque ad portas mortis.

Turbáti funt, & moti funt

piéntia eórum devoráta eft.

Et clamavérunt ad Dóminum cùm tribularentur ; * & de neceffitátibus eórum edú

xit eos.

Et ftatuit procéllam ejus in auram ; * & filuérunt fluctus ejus.

Et lætáti funt quia filuérunt; * & deduxit eos in por tum voluntátis eórum. Altera divifio Pfalmi 106.

Et clamavérunt ad Dómi-Confiteantur Domino mi

num cùm tribularéntur, & de neceffitátibus eórum liberávit eos.

Mifit verbum fuum, & fanávit eos, & eripuit eos de interitiónibus eórum.

Confiteántur Dómino mi

fericórdiæ ejus * & mirabilia ejus filiis hómi

num;

Et exáltent eum in eccléfia plebis, * & in cáthedra feniórum laudent eum.

Pófuit flúmina in defér

*

tum, & éxitus aquárum in A D LAUDES

fitim;

[blocks in formation]

Et pauci facti funt, * & vexáti funt à tribulatióne malórum, & dolóre.

Effifa eft contémptio fuper príncipes; & errâre fecit eos in invio, & non in via.

Et adjúvit pauperem de inópia,& pófuit ficut oves famílias.

Vidébunt recti, & lætabúntur, & omnis infquitas oppilábit os fuum.

Quis fapiens, & cuftódiet hæc,* & intélliget mifericór dias Dómini?

Ant. Quis intélliget mifericórdias Dómini? v. 43.

Per Annum. v. In die mandávit Dóminus mifericórdiam fuam; R. Et nocte cánti cum ejus. Pfal 41. 9.

[blocks in formation]

Pfalmus 35. Ixit injúftus, ut delinquat in femetipfo: non eft timor

[ocr errors]

Dei ante óculos ejus. Quóniam dolósè egit in confpéctu confpéctu ejus, ut inveniátur iniquitas ejus ad ódium.

Verba oris ejus iniquitas & dolus ;* nóluit intelligere, ut benè ágeret.

Iniquitátem meditátus eft in cubili fuo; áftitit omni viæ non bonæ, *malítiam autem non odívit.

Dómine, in cœlo mifericórdia tua, & véritas tua ufque ad nubes. Juftitia tua ficut montes Dei judícia tua abyffus multa.

:

Hómines & juménta falvábis, Dómine: * quemádmodum multiplicáfti mifericórdiam tuam, Deus.

Filii autem hóminum * in tégmine alárum tuarum fperábunt.

Inebriabúntur ab ubertáte

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Benedices corónæ anni benignitátis tuæ; * & campi tui replebúntur ubertáte. Pinguéfcent fpeciófa deférti, & exultatióne colles accingéntur,

Indúti funt arietes óvium, & valles abundábunt fruménto: clamábunt, étenim hymnum dicent.

Ant. Exáudi nos, Deus falutáris nofter, fpes ómnium finium terræ. v. 6.

Ant. 2. d. Deus. Canticum Anna. 1. Reg. 2. 1.

Dóminus eft, * & ipfi præparántur cogitatiónes. Arcus fortium fuperátus eft,* & infirmi accíncti funt

róbore.

*

Repléti priùs, pro pánibus fe locavérunt; & famélici faturáti funt.

Donec ftérilis péperit plúrimos; & quæ multos habébat fílios, infirmáta est.

Dóminus mortificat & vivificat, dedúcit ad inferos & redúcit.

Dóminus páuperem facit & ditat, humiliat & fublevat.

Súfcitat de púlvere egénum, * & de ftércore élevat páuperem ;

Ut fedeat cum princípibus, * & fólium glóriæ té

neat.

Dómini enim funt cárdines terræ, & pófuit fuper eos

[blocks in formation]

[In Feftis, loco fuperioris Cantici, dicitur fequens

[merged small][merged small][ocr errors]

Confitémini Dómino, filii Ifraël,* & in confpéctu Géntium laudáte eum : Quóniam ideò difpérfit vos inter Gentes, quæ ignóut vos enarré

rant eum

tis mirabília ejus,

Et faciátis fcire eos : quia non eft álius Deus omnipotens præter eum.

Ipfe caftigávit nos propter iniquitátes noftras : * & ipfe falvábit nos propter mifericórdiam fuam.

Afpícite ergo quæ fecit nobifcum, & cum timóre & tremóre confitémini illi : Regémque feculórum exaltáte in opéribus veftris.

Ego autem in terra captivitátis meæ confitebor illi; *

quóniam ofténdit majestátem fuam in gentem peccatrí

cem.

[ocr errors][merged small]

Ego autem, & ánima mea, in eo lætábimur.

Benedícite Dóminum omnes elécti ejus: * ágite dies lætitiæ, & confitemini illi. Ant. 5. f. Secúndùm. Pfalmus 150.

Audáte

Dóminum in

eum in firmaménto virtútis

ejus.

Laudáte eum in virtútibus

ejus: * laudáte eum fecúndùm multitúdinem magnitú dinis ejus.

Laudáte eum in fono tubæ: * laudáte eum in pfaltério, & cíthara.

Laudáte eum in tým

pano, & choro : * laudáte eum in chordis, & órgano.

Laudáte eum in cymbalis benefonántibus; laudate eum in cymbalis jubilatiónis : omnis fpiritus laudet Dómi

num.

*

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »