صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

A cuftodia matutina ufque ad noctem fperet Ifraël in Dómino.

[blocks in formation]

nem meam
B. Et clamor
meus ad te véniat. Pf. 101. 2.
Orémus.
Ures tuæ pietatis, mitif-
fime Deus, inclína pré-
cibus noftris, & grátiâ fancti
Spiritûs illúmina cor nof-
trum; ut tuis myftériis dignè
miniftráre, teque ætérnâ cha-
ritáte diligere mereámur.

Quia apud Dóminum mifericórdia, & copiófa apud eum redémptio. Et ipfe rédimet Ifraël ómnibus iniquitátibus

ejus.

[ocr errors]

Glória Patri, & Filio, & Spiritui fancto.

Sicut erat in principio, & Dus, cui omne cor pa

nunc & femper.

Ant. Dómine, memor efto mei; & ne vindictam fumas de peccátis meis, neque reminifcáris delicta mea, vel paréntum meórum. Tob. 3.3.

tet, & omnis volúntas lóquitur, & quem nullum latet fecrétum; purifica per infufiónem fancti Spiritûs cogitatiónes cordis noftri, ut te perfectè diligere, & dignè laudáre mereámur.

[ocr errors]
[ocr errors]

Kelefon.

Pater nofter, &c. Et ne nos, &c. v. Ego dixi: Dómine, miferére mei; R. Sana áni

noftrum, Dómine; ut tibi
cafto córpore ferviámus, &
mundo corde placeámus.

mam meam, quia peccávi ti- MEntes noftras, quafu

bi. Pf. 40. 5.

v. Convertere, Dómine, úfquequo? R. Et deprecabilis efto fuper fervos tuos. Pfal. 89.13.

v. Fiat mifericórdia tua,

Dómine, fuper nos, B. Quem: ádmodùm fperávimus in te. Pfal. 32. 22.

. Sacerdótes tui induán

clétus qui à te procédit illú-
minet; & indúcat in omnem,
ficut tuus promifit Filius,

veritátem.

A Dit nobis, quæfumus,

Dómine, virtus Spíritûs fancti ; quæ & corda noftra cleménter expúrget, & ab ómnibus tueátur advérfis.

tur juftitiam; R. Et fancti tui Deus, qui corda fidélium

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Confcientias noftras, qua- Filius tuus, paratam fibi in

fumus, Dómine, vifitán- nobis invéniat manfiónem ; do purifica; ut véniens Dó- qui tecum vivit. minus nofter Jefus Chriftus

GRATIARUM poft Miffam,

Ant. Benedícite.
Canticum trium puerorum.

Dan. 3. 57:
Enedicite ómnia ópera

BEnemici ómnia,

*

[blocks in formation]

Benedícite aquæ omnes, quæ fuper cœlos funt, Dómino benedícite omnes virtútes Dómini Dómino.

Benedicite fol & luna Dómino:* benedícite ftellæ cœli Dómino.

Benedícite omnis imber & ros Dómino benedicite : * omnes fpiritus Dei Dómino. Benedícite ignis & æftus Dómino: * benedícite frigus & æftus Dómino.

Benedícite rores & pruína Dómino: * benedícite gelu & frigus Dómino.

Benedícite glácies & nives Dómino:* benedicite noctes & dies Dómino.

Benedícite lux & tenebræ Dómino:* benedícite fúlgura & nubes Dómino.

Pars Autumnalis.

ACTIO

Benedícat terra Dominum;* laudet & fuperexáltet eum in fécula.

Benedicite montes & colles

Denedicte montes cite uni

vérfa germinántia in terra Dómino.

Benedícite fontes Dómino: benedicite mária & flúmina Dómino.

Benedícite cete, & omnia quæ movéntur in aquis Dómino: benedícite omnes vólucres cœli Dómino.

Benedícite omnes béftiæ & pécora Dómino:* benedicite filii hóminum Dómino.

Benedicat Ifraël Dóminum; *laudet & fuperexáltet eum in fécula.

Benedícite Sacerdotes Dómini Dómino :* benedícite fervi Dómini Dómino.

Benedicite fpiritus & animæ justórum Dómino: * benedícite fancti & húmiles corde Dómino.

Benedícite Anánia, Azária, Mifaël Dómino; * laudáte & fuperexaltáte eum in fécula.

Loco Glória Patri, dicitur: Benedicámus Patrem, & k

Filium cum fanéto Spíritu;* . Et Sancti tui benedicant R. laudémus & fuperexaltémus tibi. Pf. 144. 10. eum in fécula. Pfalmus 150. Audate Dominum dare fanctis ejus; eum in firmaménto virtútis

ejus.

:

laudáte

Laudate eum in virtútibus ejus laudáte eum fecúndùm multitúdinem magnitúdinis ejus.

Laudáte eum in fono tu

y. Exultábunt Sancti in glória; R. Lætabúntur in cubilibus fuis. 1.49

y. Non nobis, Dómine, non nobis, R. Sed nómini tuo da glóriam. Pf. 113. 1.

ý. Dómine, exáudi oratiónem meam, &. Et clamor meus ad te véniat. Pf. 101.2. Orémus.

bæ:* laudáte cum in pfal- Deus,qui tribus pueris mi

tério, & cithara.

Laudáte eum in tým laudáte

pano, & choro:

tigáfti flammas ígnium; concéde propitius, ut nos fámulos tuos non exúrat flamma vitiórum.

Ctiónes, noftras, quæ

eum in chordis, & órgano. A fumus, Dómine, afpi

Laudáte eum in cymbalis benefonántibus; laudate eum in cymbalis jubilatiónis: * omnis fpíritus laudet Dómi

num.

Ant. Benedícite facerdótes Dómini Dómino; laudáte tes Domexaltáre eum ante & fuperexaltáte eum in fécula. Dan. 3. 84.

Pofteà Sacerdos dicit,

Y'rie eléïfon. Chrifte

rándo præveni, & adjuván-
do proféquere ; ut cuncta
noftra orátio & operátio, à
te femper incipiat, & per te
cœpta finiátur.
A

Dobis, quaefumus?

Dómine, vitiórum noftrórum flammas extinguere; qui beáto Lauréntio tribuifti tormentórum fuórum incén

Kelefon Kyrie eléifon, dia fuperare; per Chriftum

Pater nofter, &c. Et ne nos, &c. . Confiteántur tibi, Dómine, ómnia ópera tua;

Dóminum noftrum.
B. Amen.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« السابقةمتابعة »