صور الصفحة
PDF

DIPL0MATARIUM NORWEGICUM.

I LII.

DIPLOMATARIUM NORVEGICUM.

OLDIBREVIE

TIL KUNDSKAB OM NORGES INDRE 0G YDRE FORHOLD, SPR0G,
SLÆGTER, SÆDER, L0WGIVNING OG RETTERGANG
I MIDDELALDEREN.

SAMLEDE OG UDGIVNE

AF

GHR. G. A. LANGE og UAR. R. UNGER.

TRED IE SAMLING.

CHRISTIANIA.
P. T. MALLINGS FORLAGSHANDEL.

1855.

« السابقةمتابعة »