صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

usum eorum sacerdotum accommodata, quorum Horas

suas Minores pie ac fructuose recitare refert,

por

Seb. Zehetmayr,

Sacerdotem.

Augustae Vindelicorum,
sumptibus et typis Caroli Kollmann, bibliopolae.

1851.

101.04.366

Nil sapit mihi , nisi sonuerit ibi Jesus.

St. Berph.

Ossa corporis humani, ut sapo carnis vigore pop vestiantur nec placido sanguinis rubore resplendeant: quid sunt aliud, quam tristissimus imaginis mortis adspectus? Haud secus, quod ad «piritum adtinet, sceleta nostra recitatio „viarum" ,judiciorum“ „mandatorum" ,,Semilarum:6 , justificationum" aliarumque, quas Psalmus habet, legum, quorsuin valet, si ariditas jsta continuae nostrae iteratiopis pod vegeta Incarnationis memoria vigescit et viva Sanguinis Christi recordatione semper alitur et nutritur?

Eichstadii Cal. Maj 1851.

pintu? Pra e m on i tu m. ribus ii)!!

2"} ?, :71117'"3.1 .1 511172 . At eodh sa PBB -asir ANTIL ATE 14 Lists Matindi

lunu Toto hoc Psalmo, quem sancta Mater Ecclesia singulis diebus religiose considerandum, devote recitandum proponit, non tam David pater ipse, quam Messias Filius David, Deum Patrem enise precatur, ut, quemadmodum de Filio hominis jam inde a principio in Lege et Prophetis statutum sit, ita rite ac juste ad placandam Dei justitiam secum agatur. Sunt quidem, quibus haec nostra explicandi Scripturam ratio minus probetur, ut quae abhorreat a sensu Christi „Veritatis", et aliena sit ab animo Ecclesiae; quos, si in hac parte Patrum Ecclesiae exempla levia ducant, vehementer Apostolorum atque adeo Christi ipsius monitos velim, qui, oblata proxima quaque occasione hoc vel illud ideo ita nec aliter fieri oportuisse, decuisse, indicarunt, quod sic scriptum esset non in hoc vel alio messiano, quem vocant, Psalmo, sed generatim in omnibus Psalmis. (cf. Luc. 24, 44. Act. 1, 20.) Hanc igitur summam auctoritatem quum nesciam an minuere nolimus, supersedemus prolixius de hac controversiae materia disserere et testes adhibere plures locos Scripturae, qui a nostra sententia faciunt. Illud etiam tacemus, de quo inter omnes Sanctos Ecclesiae constat, Davidem, auctorem carminis nostri, quum non vita tantum, sed nomine etiam figura „Filii David fuerit; ut in aliis, sic etiam in hoc Psalmo typum gessisse venturi Filii sui „veri David" (cf. Jerem. 23, 6. 80, 9. 33, 22. Jes. 16, 5. Ezech. 34, 23. Hos. 3, 5.)

Zehotmays Kapositio.

hoc est „Dilecti sive „Caroli(757 ,amor amatus“ aut 7'7" „dilectus ejus, qui futurus esset proprie „vir juxta cor et animum“ (I. Rgg. 4, 35.) et „Filius dilectus, in quo Pater sibi complacuit.“) – (Matth. 3, 17.)

Praestat praeterea in textu originali hoc carmen divinum singulari elegantia et, quo facilius memoriter ediscatur, artificio suo alphabetico, ita quidem, ut integrum Alphabctum hebraicum octies repetatur! Haud falso etiam memoriae proditum fuerit, hunc eundem Psalmum olim a Judaeis, quum festos suos, prae ceteris paschales dies acturi, Hierosolyma peregrinarentur, recitari solitum esse. Quae consuetudo quem non moneat regulac Rosarii nostri, quod et ipsum certa precandi formula est, qua, si non ogdoades ut in hoc Psalmo, at certae decades distinguuntur? Quum vero ,militans nostra Ecclesia in continuo suo itinere sit in ,,caelestem urbem Jerusalem", idcirco praevium Synagogae morem adoptavit et continenter hunc peregrinatorium (ut ita dicam) Psalmum pie precando absolvit. 120992

Igitur, praeeunte verba patre David, „Filius David ex devoto Sacerdotii sui corde in hunc modum orditur orare idque

380 381 11 e 201 9812199 supis nutolo120qA 191119m9 v 089ub aival slomeo amixong Beido jup milay gosinoni aniqi ilaiul 0958 ireit istils 9911 Ad Primam , 900ab390 sukup 39ers sug192 gia bou hutoibai Sarob 3835ogo (qua primordium Verbi" incarnandi continetur).

sal 21 de Aleph. Beati *

lepno. Beati *)immaculati in Via. Felices integros vitae! quorum animi intactos se servant, „expectantes beatam Spem et adventum Salvatoris(I. Tit. 2, 13.) et Via m(Joh. 14, 6.), originem omnis integritatis causamque beatitudinis. Hujus enim in Viae" veritate qui ambulaverint, „etiam si mortui erunt,vivent et vivent beati. Prae omnibus vero ego verus David me Ipsum felicem praedico purissimum,

el 1) unit iye inu 397 geeia 9 (Hebr. aschré.) 8.fol d are s9 88 e 08

DS

[graphic]
[graphic][subsumed]
« السابقةمتابعة »