صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

H.

ÆC quæ fequuntur de Authore testimonia,

tametfi ipfe intelligebat non tam de se quam supra fe esse dicta, eò quod præclaro ingenio viri, nec non amici ita ferè solent laudare, ut omnia suis potius virtutibus, quam veritati congruentia nimis cupidè affingant, noluit tamen horum egregiam in se voluntatem non esse notam; cum alii præfertim ut id faceret magnopere suaderent. Dum enim nimiæ laudis invidiam totis ab fe viribus amolitur, fibique quod plus æquo est non attributum esse mavult, judicium interim hominum cordatorum atque illustrium quin summo fibi honori ducat, negare non poteft,

Joannes Baptista Mansus, Marchio Villensis, Neapo

litanus, ad Joannem Miltonium Anglum.

UT

T mens, forma, decor, facies, mos, fi pietas fic,
Non Anglus, verùm hercle Angelus ipfe fores.

Ad Joannem Miltonem Anglum triplici poeseos lau

rea coronandum, Græca nimirum, Latina, atque Hetrusca, Epigramma Joannis Salfilli Romani, EDE Meles, cedat depreisa Mincius urna;

Sebetus Tailum definat ufque loqui; At Thamesis victor cunctis ferat altior undas,

Nam per te, Milto, par tribus unus erit.

[ocr errors]

U 3.

Ad Joannem Miltonum.

G

Ræcia Mæonidem, jactet sibi Roma Maronem,
Anglia Miltonum jactat utrique parem,

Selvaggi.

Al Signior Gio. Miltoni Nobile Inglese.

0 D E.

E

RGIM I all' Etra Ò Clio

Perche di stelle intreccierò corona
Non più del Biondo Dio
La Fronde eterna in Pindo, e in Elicona,
Diensi a merto maggior, maggiori i fregi,
A’ celeste virtù celesti pregi.

Non

puo del tempo edaçe
Rimaner preda, eterno alto valore
Non
puo
l'oblio

rapace
Furar dalle memorie eccelso onore,
Su l'arco di mia cetra un dardo forte
Virtù m'adatti, e ferirò la morte.

Del

Del Ocean profondo
Cinta dagli ampi gorghi Anglia risiede
Separata dal mondo,
Però che il suo valor l'umana eccede:
Questa feconda sà produrre Eroi,
Ch' hanno a ragion del sovruman tra noi.

Alla virtù sbandita
Danno ne i petti lor fido ricetto,
Quella gli è sol gradita,
Perche in lei fan trovar gioia, e diletto;
Ridillo tu, Giovanni, e mostra in tanto
Con tua vera virtù, vero il mio Canto,

Lungi dal Patrio lido
Spinse Zeusi l'industre ardente brama;
Ch'udio d' Helena il grido
Con aurea tromba rimbombar la fama,
E per poterla effigiare al paro
Dalle più belle Idee trasse il più raro.

*Cofi l'Ape Ingegnosa
Trae con industria il suo liquor pregiato

U 4

Dal

« السابقةمتابعة »