صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Dal giglio e dalla rofa,

E quanti vaghi fiori ornano il prato ;
Formano un dolce fuon diverfe Chorde,
Fan varie voci melodia concorde.

Di bella gloria amenta

Milton dal Ciel natio per

Le peregrine piante

varie parti

Volgefti a ricercar fcienze, ed arti;
Del Gallo regnator vedesti i Regni,
E dell' Italia ancor gl' Eroi piu degni.

Fabro quafi divino

Sol virtù rintracciando il tuo penfiero
Vide in ogni confino

Chi di nobil valor calea il fentiero ;
L'ottimo dal miglior dopo scegliea
Per fabbricar d'ogni virtu l'Idea.

Quanti nacquero in Flora

O in lei del parlar Tofco apprefer l'arte,
La cui memoria onora

Il mondo fatta eterna in dotte carte,

Volefti

Volefti ricercar per tuo teforo,

E parlafti con lor nell' opre loro.

Nell' altera Babelle

Per te il parlar confufe Giove in vano,
Che per varie favelle

Di fe fteffa trofeo cadde fu'l piano:

Ch' Ode oltr' all Anglia il fuo piu degno Idioma
Spagna, Francia, Toscana, e Grecia e Roma.

I piu profondi arcani

Ch'occulta la natura e in cielo e in terra
Ch' à Ingegni fovrumani

Troppo avaro tal' hor gli chiude, e ferra,
Chiaromente conosci, e giungi al fine
Della moral virtude al gran confine.

Non batta il Tempo l'ale,

Fermifi immoto, e in un fermin fi gl' anni,

Che di virtù immortale

Scorron di troppo ingiuriofi a i danni;
Che s'opre degne di Poema o storia
Furon gia, l'hai presenti alla memoria.

Dammi

Dammi tua dolce Cetra

Se vuoi ch'io dica del tuo dolce canto,
Ch' inalzandoti all' Etra

Di farti huomo celefte ottiene il vanto,
Il Tamigi il dirà che gl' e conceffo
Per te fuo cigno parreggiar Permeffo.

I o che' in riva del Arno

Tento fpiegar tuo merto alto, e preclaro
So che fatico indarno,

E ad ammirar, non a lodarlo imparo ;
Freno dunque la lingua, e afcolto il core
Che ti prende a lodar con lo ftupore.

Del fig. Antonio Francini gentilhuomo

Fiorentino.

O ANNI MILTONI

LONDINENSI,

Juveni patria, virtutibus eximio,

[ocr errors]

IRO qui multa peregrinatione, ftudio cuncta orbis terrarum loca perfpexit, ut novus Ulyffes omnia ubique ab omnibus apprehenderet:

Polyglotto, in cujus ore linguæ jam deperditæ fic reviviscunt, ut idiomata omnia fint in ejus laudibus infacunda; Et jure ea percallet, ut admirationes et plaufus populorum ab propria fapientia excitatos intelligat :

Illi, cujus animi dotes corporifque fenfus ad admirationem commovent, et per ipfam motum cuique auferunt; cujus opera ad plaufus hortantur, fed * venuftate vocem laudatoribus adimunt.

Cui in memoria totus orbis; in intellectu fapientia; in voluntate ardor gloriæ; in ore eloquentia ; harmonicos cœleftium fphærarum fonitus aftronomia duce audienti; characteres mirabilium naturæ per quos Dei magnitudo defcribitur magiftra philofophia

* vaftitate. Edit. 1645.

legenti ;

legenti; antiquitatum latebras, vetuftatis excidia, eruditionis ambages, comite affidua autorum lectione,

Exquirenti, reftauranti, percurrenti.
At cur nitor in arduum?

Illi in cujus virtutibus evulgandis ora Famæ non fufficiant, nec hominum ftupor in laudandis fatis eft, reverentiæ et amoris ergo hoc ejus meritis debitum admirationis tributum offert Carolus Datus Patricius Florentinus,

Tanto homini fervus, tantæ virtutis amator

ELE

« السابقةمتابعة »