صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

SYLVARUM LIBE R.

Anno Ætatis 16.

In obitum * Procancellarii medici.

PA

5

Arere fati discite legibus,

Manusque Parcæ jam date supplices,
Qui pendulum telluris orbem

Täpeti colitis nepotes.
Vos fi relicto mors vaga Tænaro
Semel vocârit flebilis, heu moræ
Tentantur incassùm dolique ;

Per tenebras Stygis ire certum est.
Si destinatam pellere dextera
Mortem valeret, non ferus Hercules
Nefli venenatus cruore

Æmathiâ jacuiffet Oeta.
Nec fraude turpi Palladis invida
Vidisset occisum Ilion Hectora, aut
Quem larva Pelidis peremit

Ense Locro, Jove lacrymante.

IO

15

Dr. John Goslyn, Master of Caius college, and the King's Professor of phyfic, who died when he was a second time Vice-Chancellor in October 1626. So that the date of Milton's age is wrong.

25

Si trifte fatum verba Hecatëia
Fugare poffint, Telegoni parens
Vixiffet infamis, potentique

Ægiali soror usa virgâ.
Numenque trinum fallere fi queant
Artes medentům, ignotaque gramina,
Non gnarus herbarum Machaon

Eurypyli cecidiffet hastâ.
Læsıfset & nec te Philyreie
Sagittà echidna perlita sanguine,
Nec tela te fulmenque avitum

Cæse puer genitricis alvo.
Tuque o alumno major Apolline,
Gentis togatæ cui regimen datum,
Frondosa quem nunc Cirrha luget,

Et mediis Helicon in undis,
Jam præfuisses Palladio gregi
Lætus, superstes, nec fine gloria,
Nec

puppe luftraffes Charontis

Horribiles barathri receffus.
At fila rupit Persephone tua
Irata, cum te viderit artibus
Succoque pollenti tot atris

Faucibus eripuiffe mortis.
VOL. II.

Z

30

35

40 Co

[ocr errors]

Colende Præses, membra precor tua
Molli quiescant cespite, & ex tuo
Crescant rofæ, calthæque busto,

Purpureoque hyacinthus ore.
Sit mite de te judicium Æaci,
Subrideatque Ætnæa Proferpina,
Interque felices perennis

Elyfio fpatiere campo.

45

J4

In quintum Novembris, Anno Ætatis 17.
AM pius extremâ veniens läcobus ab arcto

Teucrigenas populos, latéque patentia regna
Albionum tenuit, jamque inviolabile fædus
Sceptra Caledoniis conjunxerat Anglica Scotis:
Pacificusque novo felix divesque fedebat

5 In folio, occultique doli fecurus & hoftis : Cum ferus ignifluo regnans Acheronte tyrannus, Eumenidum pater, æthereo vagus exul Olympo, Forte

per,

immensum terrarum erraverat orbem,
Dinumerans sceleris socios, vernafque fideles,
Participes regni post funera mæsta futuros ;
Hic tempestates medio ciet aëre diras,
Illic unanimes odium struit inter amicos,

Armat

'10 15.

20

Ármat & invictas in mutua viscera gentes;
Regnaque olivifera vertit florentia pace,
Et quoscunque videt

puræ

virtutis amantes, Hos cupit adjicere imperio, fraudumque magister Tentat inacceffum fceleri corrumpere pectus, Insidiasque locat tacitas, caffefque latentes Tendit, ut incautos rapiat, feu Caspia tigris Insequitur trepidam deferta

per

avia prædam
Nocte sub illuni, & fomno nictantibus astris.
Talibus infeftat populos Summanus & urbes
Cinctus cærules fumanti turbine flammæ.
Jamque Auentisonis albentia rupibus arva
Apparent, & terra Deo dilecta marino,
Cui nomen dederat quondam Neptunia proles,
Amphitryoniaden qui non dubitavit atrocem
Æquore tranato furiali poscere bello,
Ante expugnatæ crudelia fæcula Trojæ.
At fimul hanc opibusque & festâ pace

beatam Áfpicit, &t pingues donis Cerealibus agros,

. Quodque magis doluit, venerantem numina veri Sancta Dei populum, tandem suspiria rupit Tartareos ignes & luridum olentia fulphur ; 35 Qualia Trinacria trux ab Jove clausus in Ætna Z 2

Emat

25

30

[ocr errors]

1

Emat tabifico monstrosus ob ore Tiphæus.
Ignescunt oculi, stridetque adamantinus ordo
Dentis, ut armorum fragor, ictaque cuspide cuspis.
Atque pererrato solum hoc lacrymabile mundo 40
Inveni, dixit, gens hæc mihi sola rebellis,
Contemtrixque jugi, nostraque potentior arte.
Alla tamen, mea si quicquam tentamina poffunt,
Non feret hoc impune diu, non ibit inulta.
Hactenus ; & piceis liquido natat aëre pennis; 45
Quà volat, adverfi præcursant agmine venti,
Denfantur nubes, & crebra tonitrua fulgent.

Jamque pruinosas velox superaverat Alpes,
Et tenet Ausoniæ fines, à parte

sinistra
Nimbifer Appenninus erat, priscique Sabini, 50
Dextra veneficiis infamis Hetruria, nec non
Te furtiva Tibris Thetidi videt oscula dantem;
Hinc Mavortigenæ confiftit in arce Quirini.
Reddiderant dubiam jam sera crepuscula lucem,
Cum circumgreditur totam Tricoronifer urbem, 55
Panificosque Deos portat, scapulisque virorum
Evehitur, præeunt submisso poplite reges,
Et mendicantum series longiffima fratrum;
Cereaque in manibus gestant funalia cæci,

« السابقةمتابعة »