صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

60

Vidi triformem, dum coërcebat suos

Frænis dracones aureis. Erraticorum fiderum per ordines,

Per lacteas vehor plagas,
Velocitatem fæpe miratus novam,

Donec nitentes ad fores
Ventum eft Olympi, & regiam crystallinam, &

Stratum fmaragdis atrium.
Sed hic tacebo, nam quis effari queat

Oriundus humano patre
Amenitates illius loci? mihi

Sat est in æternum frui.

[merged small][ocr errors]

Naturam non pati fenium.

HE

E U quàm perpetuis erroribus acta fatiscit
Avia mens hominum, tenebrisque immersa

profundis
Oedipodioniam volvit sub pectore noctem!
Quæ vefana suis metiri facta deorum
Audet, & incisas leges adamante perenni

5
Affimilare suis, nulloque folubile fæclo
Consilium fati perituris alligat horis.
Ergóne marcescet fulcantibus obfita rugis

Naturæ

4

[ocr errors]

Naturæ facies, & rerum publica mater Omniparum contracta uterum sterilefcet ab ævo? io Et se fassa senem malè certis passibus ibit Sidereum tremebunda caput? num tetra vetustas Annorumque æterna fames, fqualorque fitufque Sidera vexabunt? an & insatiabile Tempus Efuriet Cælum, rapietque in viscera patrem? 15 Heu, potuitne suas imprudens Jupiter arces Hoc contra munîffe nefas, & Temporis isto Exemisse malo, gyrosque dediffe perennes ? Ergo erit ut quandoque sono dilapfa tremendo Convexi tabulata ruant, atque obvius ictu Stridat uterque polus, superâque ut Olympius aula Decidat, horribilifque retectâ Gorgone Pallas; Qualis in Ægeam proles Junonia Lemnon Deturbata sacro cecidit de limine cæli? Tu quoque

Phæbe tui cafus imitabere nati 25 Præcipiti curru, subitâque ferere ruinâ Pronus, & extinctâ fumabit lampade Nereus, Et dabit attonito feralia fibila ponto. Tunc etiam aërei divulfis fedibus Hæmi Diffultabit apex, imoque allisa barathro 30 Terrebunt Stygium dejecta Ceraunia Ditem,

20

40

In superos quibus ufus erat, fraternaque bella. .

At pater omnipotens fundatis fortius astris Consuluit rerum fummæ, certoque peregit Pondere fatorum lances, atque ordine summo 35 Singula perpetuum jussit fervare tenorem. Volvitur hinc lapfu mundi rota prima diurno; Raptat & ambitos sociâ vertigine cælos. Tardior haud solito Saturnus, & acer ut olim Fulmineum rutilat cristatâ caffide Mavors. Floridus æternùm Phæbus juvenile coruscat, Nec fovet effætas loca

per

declivia terras Devexo temone Deus; sed semper amica Luce potens eadem currit per figna rotarumi. Surgit odoratis pariter formosus ab Indis

45 Æthereum pecus albenti qui. cogit Olympo Mane vocans, & seruś agens in pafcua cæli, Temporis & gemino difpertit regna colore. Fulget, obitque vices alterno Delia cornu, Cæruleumque ignem paribus complectitur ulnis. Nec variant elementa fidem, solitoque fragore Lurida perculfas jaculantur fulmina rupes. Nec per

inane furit leviori murmure Corus, Stringit & armiferos æquali horrore Gelonos Vol. II.

Trux

50

Аа

55

Sed neque

Trux Aquilo, spiratque hyemem, nimbofque vo

lutat.. Utque solet, Siculi diverberat ima Pelori Rex maris, & raucâ circumftrepit æquora concha Oceani Tubicen, nec valtâ mole minorem Ægeona ferunt dorso Balearica cete.

Terra tibi fæcli vigor ille vetusti ba Priscus abest, servatque suum Narcissus odorem, Et puer ille suum tenet & puer ille decorem Phæbe tuusque & Cypri tuus, nec ditior olim Terra datum sceleri celavit montibus aurum Conscia, vel fub aquis gemmas. Sic denique in ævum Ibit cunctarum feries juftiffima rerum,

66 Donec flamma orbem populabitur ultima, latè Circumplexa polos, & vafti culmina cæli; - Ingentique rogo flagrabit machina mundi.

[ocr errors]

De Idea Platonica quemadmodum Aristoteles

intellexit.

D

Icite facrorum præsides nemorum deæ,

Tuque O noveni perbeata numinis Memoria mater, quæque in immenso procul Antro recumbis otiofa Æternitas,

Monumenta

jo

[ocr errors]

15

Monumenta fervans, & ratas leges Jovis,
Cælique fastos atque ephemeridas Deùm;
Quis ille primus cujus ex imagine
Natura folers finxit humanum genus,
Æternus, incorruptus, æquævus polo,
Unusque & univerfus, exemplar Dei?
Haud ille Palladis gemellus innubæ
Interna proles insidet menti Jovis ;
Sed quamlibet natura fit communior;
Tamen seorsùs extat ad morem unius,
Et, mira, certo ftringitur fpatio loci
Seu sempiternus ille fiderum comes
Cæli pererrat ordines decemplicis,
Citimúmve terris incolit lunæ globum :
Sive inter animas corpus adituras fedens
Obliviofas torpet ad Lethes aquas
Sive in remotâ forte terrarum plaga
Incedit ingens hominis archetypus gigas;
Et diis tremendus erigit celsum caput
Atlante major portitore fiderum.
Non cui profundum cæcitas lumen dedit
Dircæus augur vidit hunc alto finu;
Non hunc filenti nocte Plëiones nepos

A a 2

20

25

Vatum

« السابقةمتابعة »