صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Seu tu nofter eris Damon, five æquior audis
Diodotus, quo te divino nomine cuncti

Cœlicolæ nôrint, fylvifque vocabere Damon.
Quòd tibi purpureus pudor, & fine labe juventus
Grata fuit, quòd nulla tori libata voluptas,
En etiam tibi virginei fervantur honores;
Ipfe caput nitidum cinctus rutilante corona,
Lætáque frondentis geftans umbracula palmæ
Æternum perages immortales hymenæos;
Cantus ubi, choreifque furit lyra mifta beatis,
Festa Sionæo bacchantur & Orgia thyrfo.

Jan. 23. 1646.

210

215

Ad JOANNEM ROUSIUM Oxonienfis Academiæ Bibliothecarium.

De libro Poematum amiffo, quem ille fibi denuo mitti poftulabat, ut cum aliis noftris in Biblio theca publica reponeret, Ode.

G'

Strophe 1.

Emelle cultu fimplici gaudens liber,

Fronde licet geminâ,

Munditiéque nitens non operosâ,

Quam manus attulit

Juvenilis olim,

5

Sedula tamen haud nìmii poetæ ;

Dum

Dum vagus

Aufonias nunc per umbras,

Nunc Britannica per vireta lufit

Infons populi, barbitóque devius

Indulfit patrio, mox itidem pectine Daunio

Longinquum intonuit melos

Vicinis, & humum vix tetigit pede;

Antistrophe.

Quis te parve liber, quis te fratribus

Subduxit reliquis dolo? .

Cum tu miffus ab urbe,

Docto jugiter obfecrante amico,

Illuftre tendebas iter

Thamefis ad incunabula

Cærulei patris,

Fontes ubi limpidi

Aonidum, thyafufque facer

Orbi notus per immenfos

Temporum lapfus redeunte cœlo,

Celeberque futurus in ævum;

Strophe 2.

Modò quis deus, aut editus deo
Priftinam gentis miferatus indolem

(Si fatis noxas luimus priores,

10

15

20

25

Mollique

Mollique luxu degener otium)
Tollat nefandos civium tumultus,
Almaque revocet ftudia fanctus,

Et relegatas fine fede Mufas

Jam penè totis finibus Angligenûm;

Immundafque volucres

Unguibus imminentes

Figat Apollineâ pharetrâ,

Phinéamque abigat peftem procul amne Pegaséo.
Antistrophe.

Quin tu, libelle, nuntii licet malâ

Fide, vel ofcitantiâ

Semel erraveris agmine fratrum,

Sue quis te teneat specus,

30.

35

Seu qua te latebra, forfan unde vili

40

[blocks in formation]

50

Sibi pollicitum queritur abeffe,

Rogatque venias ille, cujus inclyta

Sunt data virûm monumenta curæ:
Téque adytis etiam facris

Voluit reponi, quibus & ipfe præfidet

Æternorum operum cuftos fidelis,

Quæftorque gazæ nobilioris,

55

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Mufarum ibis amenos,

Diamque Phœbi rurfus ibis in domum,

Oxoniâ quam valle colit

Delo pofthabitâ,

Bifidòque Parnaffi jugo:

Ibis honeftus,

Poftquam egregiam tu quoque fortem

Nactus abis, dextri prece follicitatus amici.

Illic legéris inter alta nomina

6.5

70

Authorum,

Authorum, Graiæ fimul & Latina

Antiqua gentis lumina, & verum decus.

Epodos.

Vos tandem haud vacui mei labores,
Quicquid hoc fterile fudit ingenium,
Jam ferò placidam fperare jubeo

[ocr errors]

Perfunctam invidiâ requiem, fedefque beatas

Quas bonus Hermes

Et tutela dabit folers Roüfi,

75

Quo neque lingua procax vulgi penetrabit, atque longè

Turba legentum prava faceffet;

80

At ultimi nepotes,

Et cordatior ætas

Judicia rebus æquiora forfitan

Adhibebit integro finu.

Tum livore fepulto,

Si quid meremur fana pofteritas fciet
Roüfio favente.

85

Ode tribus conftat Strophis, totidémque Antistrophis, unâ demum Epodo claufis, quas, tametfi omnes nec verfuum numero, nec certis ubique colis exactè refpondeant, ita tamen fecuimus, commodè legendi potiùs, quàm ad antiquos concinendi modos rationem VOL. II. Cc fpectantes.

« السابقةمتابعة »