صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

spectantes. Alioquin hoc genus rectiùs fortaffe dici monoftrophicum debuerat. Metra partim sunt sæt χέσιν, partim απολελυμβία. Ρhaleucia

. Spondæum tertio loco bis admittunt, quod idem in fecundo loco Catullus ad libitum fecit.

quæ sunt,

* Ad CHRISTINAM Suecorum Reginam nomine

Cromwelli.

[ocr errors]

Ellipotens Virgo, feptem Regina Trionum,

Christina, Arctoï lucida stella poli, Cernis quas merui dura sub casside

rugas, Utque senex armis impiger ora tero; Invia fatorum dum per vestigia nitor,

Exequor et populi fortia juffa manu,
Aft tibi submittit frontem reverentior umbra z...

Nec funt hi vultus Regibus usque truces.

These verses were sent to Christina Queen of Sweden with Cromwell's picture, and are by some ascribed to Andrew Marvel, as by others to Milton; but I should rather think they were Mifton's, being more within his province as Latin Secretary.

An INDEX of the less common words occasionally

explained and illustrated in the Notes,

P.R. stands for Paradise Regain’d, S. A. for Samfon

Agonistes, P. for the Poems, and S. for the Son-
nets. The Letters I. II. &c. denote the books,
poems, or sonnets ; the figures 1, 2, &c. the
verfes,

[merged small][ocr errors]

А

Baddon, P.R. IV.624. Captív'd, S. A. 33, 694.
Acquist, S. A. 1755. Caravan, P. R. I. 323.

Ą
Æ'gean, P. R. IV. 238. Cataphracts, S. A. 1619.
Æolian, P. R. IV. 257.

Chaly'bean, S. A. 133.
i Affront, $. A. 531.

Character'd, P.XVI. 530.
Alp, S. A. 628.

Charming, P. R. II. 363.
Ambition, S. A. 247 Cimmerian, P. XIII. 1o.
Amice, P. R. IV. 4.27.

Comrades, S. A. 1162.
Amplitude, P. R. II. 139.

Craze, S. A. 571.
Ascalonite, S. A. 138.

Crow-toe, P. XVII. 143. !
Attent, P. R. I. 385. Crude, S. A.700.P. XVII. 3.
Azza, $. A. 147.

Cuirassiers, P. R. III, 328.

Curfeu, P. XIV. 74. XVI.
B.

435.
Besprent, P. XVI. 542. Cynosure, P. XIII. 80. XVI.
Blithe, P. R. IV: 585. P. 342.
XIII. 65. XVI. 55.

D.
Bolt, (Subit.) P. XVI. 445.
Bolt, (Verb) P. XVI. 760. Dappled, P. XIII. 44.
Bosky, P. XVI. 313. Debel, P. R. IV. 605.
Bourn, P. XVI. 313.

Defends, P. R. II. 370.
Brigandine, $. A. 1120.

Dell, P.R. XVI. 312.
Brimmed, P. XVI. 924. Delphos, P.R. I. 458. P.
Brown, P. R. II. 293.
Budge, P.XVI. 707.

Diapason, P. VII. 23.
· C C 2

Dif

III. 178.

[ocr errors]

Diffus'd, S. A. 118. Guerdon, P. XVII. 73. V
Dight, P. XIII. 62. XIV. Gyves, S. A. 1093.
159.

H.
Diminution, S. A. 303.
Dingle, P.XVI. 312. Habergeon, S. A. 1120.
Diftract, S. A. 1556. Harnest, P. III. 244.
Diverted. P. R. II. 349. Harrow'd, P. XVI. 565.
Divinely, P. R. I. 26.

Him thought, P. R. II. 266.
Dole, S. A. 1529 .

Hinges, P. R. IV. 415.
Dorian, P, R. IV. 257. Hippogrif, P. R. IV. 542.
Duel, P.R. I. 174. Holocauft, S. A. 1702.

.
Homer, P. R. IV. 259.
E.

Hutcht, P. XVI. 719.
Eld, P. I. 13.

I.
Emprise, P. XVI. 610.
Eremite, P. R. I. 8.

Imbost, S. A. 1700.

Impórtune, P.R. II. 404.
F.

Indors'd, P.R. III. 329.
Favonius, S. XX. 6. Inhabitation, S. A: 1512.
Fet, P.R. II. 401.

K.
Flamens, P. R. III. 194.
Foil, P. XVII. 79. Kercheft, P. XIV. 125.
Fraud, P. R. I. 372. Kirtled, P. XVI. 254.
Freakt, P.XVII. 144.

L.
Frequence, P. R. I. 128. II.
130.

Lars, P. III. 191.

.
Frounct, P. XIV. 123. Leas, P. XVI. 965.

Lemures, P. III. 191.
G.

Lenient, S. A. 659.
Gadire, S. A. 716.

M.
Garish, P. XIV. 141.
Gauntlet, S. A. 1121. Magnetic, P. R. II. 168.
Gaz'd, P. XVI. 54. Mally proof, P. XIV. 158.
Greves, S. A. 1121. Medicínal, S. A. 627.
Gris-amber-steam'd, P. R. Meed, P. XVII. 14: 84.

Melesigenes, P. R. IV: 259.

Mincing,

[ocr errors]
[ocr errors]

II. 344.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

IN D E X;

S.
Mincing, P. XVI. 964.
Morrice, P. XVI. 116.
Mummers, S. A. 1325.

Sadly, P. XVI.

509. Myrrhine, P. R. IV. 119.

Saws, P. XVI. 110.

Scrannel, P. XVI. 124.
N.

Sere, P. XVII. 2.
Needs, S. A. 1554.

Sheen, (Subft.) P. III. 145.

VIII. 73. XVI. 893, 1003Nibbling, P. XIII. 72. Nilotic, P.R. IV.

Silent, S. A. 87. 71.

Smouldring, P. III. 159. 0.

Soothest, P. XVI. 823.

Specular, P. R. IV. 236. Or e'er, P. III. 86.

Statists, P. R. IV. 354.
Orient, P. XVI. 65.

Stray, P. XIII. 72.
Summ’d, P.R. I. 14.

Swinkt, P. XVI. 293.
Pact, P. R. IV. 191. Swart, P. XVI. 436. XVII.
Palmer, P. XVI. 189.

138. Paranymph, S. A. 1020.

T.
Passing fair, P. R. II. 155.
Paynim, P.R. III. 343. Taffel'd, P. XV. 57.
Pellean, P. R. II. 196.

Tease, P. XVI. 751.
Plighted, P. XVI. 301. Thankless, P. XVII. 66.
Prankt, P. XVI. 759. Thisbite, P. R. II. 16.
Prowest, P. R. III. 342.

Thrilling, P. III. 103. Purfled, P. XVI. 995. Thummim, P.R. III. 14.

Tongue - doughty, S. A. R.

1181. Ramath-lechi, S. A. 145.

Towr'd, P. R. III. 261. P. Rathe, P. XVII. 142.

II. 100. XIII.

117

XV. Rebecs, P. XIII. 94. Remark, S. A. 1309.

Trickt, P. XIV. 123.
Rhombs, P. R. III. 309. Turms, P.R. IV. 66.
Round (Verb) P. R. I. 365.

V.
Ruth, P. XVI. 163. S.
IX. 8.

Vacant, S. A. 89.

Vanta

21.

Vant-brass, S. A. 1121. Wedges, P. R. III. gog. Vigils, P. R. I. 182.

Well, P. XVII. 15. Villatic, S. A. 1695, West'ring, P. XVII. 31, Unblench'd, P. XVI. 430. Whist, P. III. 64. Unexpressive, P. III. 116. Won, P.R. I. 426. XVII. 176.

Worm, P.R. I. 312. Urim, P. Ř. III. 14.

Y.
Use, (Verb) P. XVII. 136.
W.

Ycleap'd, P. XIII. 12. Waffailers, P. XVI. 179.

THE END.

« السابقةمتابعة »