صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

fpectantes. Alioquin hoc genus rectiùs fortaffe dick monoftrophicum debuerat. Metra partim funt xara χέσιν, partim ἀπολελυμβρία. Phaleucia quæ funt, Spondæum tertio loco bis admittunt, quod idem in fecundo loco Catullus ad libitum fecit.

* Ad CHRISTINAM Suecorum Reginam nomine Cromwelli.

[ocr errors]

Ellipotens Virgo, feptem Regina Trionum,
Christina, Arctoï lucida stella poli,

Cernis quas merui dura fub caffide rugas,

Utque fenex armis impiger ora tero;

Invia fatorum dum per veftigia nitor,
Exequor et populi fortia juffa manu,

Aft tibi fubmittit frontem reverentior umbra;
Nec funt hi vultus Regibus ufque truces.

[ocr errors]

These verses were sent to Christina Queen of Sweden with Cromwell's picture, and are by some ascribed to Andrew Marvel, as by others to Milton: but I fhould rather think they were Milton's, being more within his province as Latin Secretary.

An

An INDEX of the lefs common words occafionally
explained and illustrated in the Notes.

P. R. ftands for Paradife Regain'd, S. A. for Samfon
Agoniftes, P. for the Poems, and S. for the Son-
nets. The Letters I. II. &c. denote the books,
poems, or fonnets; the figures 1, 2, &c. the
verfes.

[blocks in formation]

C.

Captiv'd, S. A. 33, 694-
Caravan, P. R. I. 323.
Cataphracts, S. A. 1619.
Chaly bean, S. A. 133.
Character'd, P. XVI. 530.

Charming, P. R. II. 363.
Cimmerian, P. XIII. 10.
Comrades, S. A. 1162.
Craze, S. A. 571.

Crow-toe, P. XVII. 143.
Crude, S. A. 700. P. XVII.3.
Cuiraffiers, P. R. III, 328.
Curfeu, P. XIV. 74. XVL

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

II. 344.

L.

Leas, P. XVI. 965.

Lenient, S. A. 659.

M.

Magnetic, P. R. II. 168.

Mally proof, P. XIV. 158.

Medicínal, S. A. 627. -

Gris-amber-fteam'd, P. R. Meed, P. XVII. 14. 84.

[ocr errors][merged small][merged small]

Mincing, P. XVI. 964. Morrice, P. XVI. 116. Mummers, S. A. 1325. Myrrhine, P. R. IV. 119.

N.

Needs, S. A. 1554. Nibbling, P. XIII. 72. Nilotic, P. R. IV. 71.

O.

Or e'er, P. III. 86. Orient, P. XVI. 65.

P.

Pact, P. R. IV. 191. Palmer, P. XVI. 189. Paranymph, S. A. 1020. Paffing fair, P. R. II. 155. Paynim, P. R. III. 343. Pellean, P. R. II. 196. Plighted, P. XVI. 301. Prankt, P. XVI. 759. Proweft, P. R. III. 342. Purfled, P. XVI. 995.

R.

Ramath-lechi, S. A. 145. Rathe, P. XVII. 142.

S.

Sadly, P. XVI. 509.
Saws, P. XVI. 110.
Scrannel, P. XVI. 124.
Sere, P. XVII. 2.
Sheen, (Subft.) P. III. 145.
VIII. 73. XVI. 893, 1003.
Silent, S. A. 87.

Smouldring, P. III. 159.
Sootheft, P. XVI. 823.
Specular, P. R. IV. 236.
Statifts, P. R. IV. 354.
Stray, P. XIII. 72.
Summ'd, P. R. I. 14.
Swinkt, P. XVI. 293.
Swart, P. XVI. 436. XVII.
138.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Round (Verb) P. R. I. 365. Ruth, P. XVII. 163.

V.

S.

IX. 8.

Vacant, S. A. 89.

Vant

Vant-brafs, S. A. 1121.
Vigils, P. R. I. 182.
Villatic, S. A. 1695.
Unblench'd, P. XVI. 430.
Unexpreffive, P. III. 116.
XVII. 176.

Urim, P. R. III. 14.
Ufe, (Verb) P. XVII. 136.
W.

Waffailers, P.XVI. 179.

Wedges, P. R. III, 30g.
Well, P. XVII. 15.
Weft'ring, P. XVII. 31,
Whift, P. III. 64.
Won, P. R. I. 426.
Worm, P. R. I. 312.

Y.

Ycleap'd, P. XIII. 12.

THE EN D.

« السابقةمتابعة »