صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]
[graphic][subsumed][merged small]

Indulgence of fifty days when recited on days prescribed by abrics. Greater indulgences if recited by one wearing indulgenced medal, cross, &c See Rosary.)

[blocks in formation]

Custodiens parvulos Dominus: humiliatus sum, et liberavit me.

Convertere anima mea in requiem tuam: quia Dominus benefecit tibi.

Quia eripuit animam meam de morte: oculos meos a lacrymis, pedes meos a lap

su.

Placebo Domino in regione vivorum.

Requiem æternam dona eis Domine:

Et lux perpetua luceat eis.

Ant. Placebo Domino in regione vivorum.

Ant. Heu mihi, Domine.

The Lord is the keeper of little ones: I was humbled, and he delivered me.

Turn, O my soul, into thy rest: for the Lord hath been bountiful to thee.

For he hath delivered my soul from death: my eyes from tears, my feet from falling.

I will please the Lord in the land of the living. Grant them eternal rest, O Lord:

And let perpetual light

shine on them.

Ant. I will please the Lord in the land of the liv

[blocks in formation]
[blocks in formation]

PSALM CXXXvii.

Confitebor tibi Domine in toto corde meo; quoniam audisti verba oris mei.

In conspectu angelorum psallam tibi; adorabo ad templum sanctum tuum, et confitebor nomini tuo.

Super misericordia tua, et veritate tua; quoniam magnificasti süper omne, nomen sanctum tuum.

In quacumque die invocavero te, exaudi me; multiplicabis in anima mea virtu

tem.

Confiteantur tibi, Domine, omnes reges terræ; quia audierunt omnia verba oris

tui.

Et cantent in viis Domini; quoniam magna est gloria Domini.

Quoniam excelsus Dominus, et humilia respicit; et alta a longe cognoscit.

Si ambulavero in medio tribulationis vivificabis me; et super iram inimicorum meorum extendisti manum tuam, et salvum me fecit dextera tua.

Dominus retribuet pro me; Domine misericordia tua, in sæculum; opera manuum tuarum ne despicias.

Requiem æternam, &c.

Ant. Opera manuum tuaram Domine ne despicias.

V. Audivi vocem de cœlo dicentem mihi;

I will praise thee, O Lord, with my whole heart; for thou hast heard the words of my mouth.

I will sing praise to thee in the sight of the angels; I will worship towards thy holy temple, and I will give glory to thy name.

For thy mercy, and for thy truth; for thou hast magnified thy holy name above all.

In what day soever I shall call upon thee, hear me; thou shalt multiply strength in my soul.

May all the kings of the earth give glory to thee; for they have heard all the words of thy mouth.

And let them sing in the ways of the Lord; for great is the glory of the Lord.

For the Lord is high, and looketh on the low; and the high he knoweth afar off.

If I shall walk in the midst of tribulation, thou wilt quicken me; and thou hast stretched forth thy hand against the wrath of my enemies; and thy right hand hath saved me.

The Lord will repay for me; thy mercy, O Lord, endureth forever; O despise not the works of thy hands. Grant them eternal rest, &c.

Ant. Despise not, O Lord, the works of thy hands.

V. I heard a voice from heaven saying to me;

R. Beati mortui qui in Domino moriuntur.

Ant. Omne quod dat mihi Pater ad me veniet, et eum qui venit ad me non ejiciam foras.

R. Blessed are the dead that die in the Lord.

Ant. All that my Father gives me shall come to me, and him that comes to me I

will not cast out.

MAGNIFICAT, (page 509).
PSALM CXlV.*

Lauda anima mea Dominum; laudabo Dominum in vita mea; psallam Deo meo quamdiu fuero.

Nolite confidere in principibus; in filiis hominum, in quibus non est salus.

Exhibit spiritus ejus, et revertetur in terram suam; in illa die peribunt omnes cogitationes eorum.

Beatus cujus Deus Jacob adjutor ejus, spes ejus in Domino Deo ipsius; qui fecit cœlum et terram, mare, et omnia quæ in eis sunt.

Qui custodit veritatem in sæculum, facit judicium injuriam patientibus; dat escam esurientibus.

Dominus solvit compeditos; Dominus illuminat cæ

Cos.

Dominus erigit elisos; Dominus diligit justos.

Dominus custodit advenas, pupillum et viduam suscipiet; et vias peccatorum disperdet.

Praise the Lord, O my soul, in my life I will praise the Lord; I will sing to my God as long as I shall be.

Put not your trust in princes; in the children of men, in whom there is no salvation.

His spirit shall go forth, and he shall return into his earth; in that day all their thoughts shall perish.

Blessed is he who hath the God of Jacob for his helper; whose hope is in the Lord his God, who made heaven and earth, the sea, and all things that are in them.

Who keepeth truth forever, who executeth judgment for them that suffer wrong; who giveth food to the hungry.

The Lord looseth them that are fettered: the Lord enlighteneth the blind.

The Lord lifteth up them that are cast down; the Lord loveth the just.

The Lord keepeth the strangers, he will support the fatherless and the widow; and the ways of sinners he will destroy.

* This Psalm, and De Profundis, are not used on All-Soule, or on the Day of Burial.

« السابقةمتابعة »