صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Talis in æterno juvenis Sigeius Olympo
Mifcet amatori pocula plena Jovi;

Aut qui formofas pellexit ad ofcula nymphas
Thiodamantæus Naiade raptus Hylas.
Addideratque iras, fed & has decuiffe putares,
Addideratque truces, nec fine felle minas.
Et mifer exemplo fapuiffes tutiùs, inquit,
Nunc mea quid poffit dextera teftis eris.
Inter & expertos vires numerabere noftras,
Et faciam vero per tua damna fidem.
Ipse ego fi nescis ftrato Pythone fuperbum
Edomui Phoebum, ceffit & ille mihi;
Et quoties meminit Peneidos, ipfe fatetur
Certiùs & graviùs tela nocere mea.
Me nequit adductum curvare peritiùs arcum,
Qui poft terga folet vincere Parthus eques:
Cydoniufque mihi cedit venator, & ille
Infcius uxori qui necis author erat.
Eft etiam nobis ingens quoque victus Orion,
Herculeæque manus, Herculeufque comes.

25

30

35

40

Jupiter

Jupiter ipfe licet fua fulmina torqueat in me,
Hærebunt lateri fpicula nostra Jovis.

Cætera quæ dubitas meliùs mea tela docebunt,
Et tua non leviter corda petenda mihi.
Nec te ftulte tuæ poterunt defendere Mufæ,
Nec tibi Phoebæus porriget anguis opem.
Dixit, & aurato quatiens mucrone fagittam,
Evolat in tepidos Cypridos ille finus.
At mihi rifuro tonuit ferus ore minaci,

Et mihi de puero non metus ullus erat.
Et modò quà noftri spatiantur in urbe Quirites,
Et modò villarum proxima rura placent.
Turba frequens, faciéque fimillima turba dearum
Splendida per medias itque reditque vias.
Auctaque luce dies gemino fulgore corufcat,
Fallor? an & radios hinc quoque Phoebus habet.
Hæc ego non fugi spectacula grata feverus,
Impetus & quò me fert juvenilis, agor.
Lumina luminibus malè providus obvia mifi,

Neve oculos potui continuiffe meos..

4.5

50

55

[ocr errors]

Unam

Unam fortè aliis fupereminuiffe notabam,
Principium noftri lux erat illa mali.
Sic Venus optaret mortalibus ipfa videri,
Sic regina Deûm confpicienda fuit.

Hanc memor objecit nobis malus ille Cupido,
Solus & hos nobis texuit antè dolos.
Nec procul ipfe vafer latuit, multaque fagittæ,
Et facis à tergo grande pependit onus.
Nec mora, nunc ciliis hæfit, nunc virginis ori,
Infilit hinc labiis, infidet inde genis:
Et quafcunque agilis partes jaculator oberrat,
Hei mihi, mille locis pectus inerme ferit.
Protinus infoliti fubierunt corda furores,
Uror amans intùs, flammaque totus eram.
Interea mifero quæ jam mihi fola placebat,
Ablata eft oculis non reditura meis.

Aft ego progredior tacitè quercbundus, & excors,
Et dubius volui fæpe referre pedem.

65

Findor, & hæc remanet, fequitur pars altera votum, Raptaque tam fubitò gaudia flere juvat.

70

75

80

Sic dolet amiffum proles Junonia coelum,
Inter Lemniacos præcipitata focos.
Talis & abreptum folem refpexit, ad Orcum

Vectus ab attonitis Amphiaraus equis.
Quid faciam infelix, & luctu victus? amores
Nec licet inceptos ponere, neve fequi.
O utinam spectare femel mihi detur amatos ›
Vultus, & coràm triftia verba loqui ; :
Forfitan & duro non eft adamante creata,
Forte nec ad noftras furdeat illa preces.
Crede mihi nullus fic infeliciter arfit,

Ponar in exemplo primus & unus ego.
Parce precor teneri cum fis Deus ales amoris,
Pugnent officio nec tua facta tuo.

Jam tuus O certè eft mihi formidabilis arcus,
Nate deâ, jaculis nec minus igne potens:

Et tua fumabunt noftris altaria donis,
Solus & in fuperis tu mihi fummus eris.
Deme meos tandem, verùm nec deme furores,
Nefcio cur, miser eft fuaviter omnis amans:

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Tu modo da facilis, pofthæc mea fiqua futura eft,
Cufpis amaturos figat ut una duos.

H

AC ego mente olim lævâ, ftudioque fupino
Nequitiæ pofui vana trophæa meæ.
Scilicet abreptum fic me malus impulit error,

Indocilifque ætas prava magistra fuit.
Donec Socraticos umbrofa Academia rivos
Præbuit, admiffum dedocuitque jugum.
Protinus extinctis ex illo tempore flammis,

Cincta rigent multo pectora noftra gelu.

Unde fuis frigus metuit puer ipfe sagittis,
Et Diomedeam vim timet ipfa Venus.

In Proditionem Bombardicam.

105

ΙΙΟ

CUM fimul in regem nuper fatrapafque Britannos

Aufus es infandum perfide Fauxe nefas, Fallor? an & mitis voluifti ex parte videri,

Et penfare malâ cum pietate fcelus? Scilicet hos alti miffurus ad atria coeli,

Sulphureo curru flammivolisque rotis. Qualiter ille feris caput inviolabile Parcis Liquit lördanios turbine raptus agros.

5

« السابقةمتابعة »