صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

25

Talis in æterno juvenis Sigeius Olympo

Mifcet amatori pocula plena Jovi;
Aut qui formosas pellexit ad oscula nymphas

Thiodamantæus Naiade raptus Hylas.
Addideratque iras, fed & has decuisse putares, ,

Addideratque truces, nec fine felle minas. Et miser exemplo sapuisses tutiùs, inquit,

Nunc mea quid poffit dextera testis eris. Inter & expertos vires numerabere nostras,

Et faciam vero per tua damna fidem. Ipfe ego si nescis strato Pythone superbum

Edomui Phoebum, ceflit & ille mihi;
Et quoties meminit Peneidos, ipse fatetur

Certiùs & graviùs tela nocere mea.
Me nequit adductum curvare peritiùs arcum,

Qui post terga solet vincere Parthus eques:
Cydoniusque mihi cedit venator, & ille

Inícius uxori qui necis author erat.
Eft etiam nobis ingens quoque victus Orion,

Herculeæque manus, Herculeusque comes.

30

35

40

Jupiter

4.5

Jupiter ipse licet sua fulmina torqueat in me,

Hærebunt lateri spicula noftra Jovis.
Cætera quæ dubitas meliùs mea tela docebunt,

Et tua non leviter corda petenda mihi.
Nec te stulte tuæ poterunt defendere Mufæ,

Nec tibi Phoebæus porriget anguis opem. Dixit, & aurato quatiens mucrone fagittam,

Evolat in tepidos Cypridos ille sinus.
At mihi risuro tonuit ferus ore minaci,

Et mihi de puero non metus ullus erat.
Et modò quà noftri spatiantur in urbe Quirites,

Et modò villarum proxima rura placent.
Turba frequens, faciéque simillima turba dearum

Splendida per medias itque reditque vias.
Auctaque luce dies gemino fulgore coruscat,
Fallor? an & radios hinc quoque Phoebus habet.

? Hæc ego non fugi spectacula grata severus,

Impetus & quò me fert juvenilis, agor. Lumina luminibus malè providus obvia misi,

Neve oculos potui continuisse meos.

50

55

రం

Unam

Unam fortè aliis supereminuisse notabam,

Principium noftri lux erat illa mali.
Sic Venus optaret mortalibus ipsa videri,

Sic regina Deùm conspiciendą fuit.
Hanc memor objecit nobis malus ille Cupido, -65

Solus & hos nobis texuit ante dolos.
Nec procul ipse vafer latuit, multæque sagittæ,

Et facis à tergo grande pependit onus.
Nec mora, nunc ciliis hæsit, nunc virginis ori,

Infilit hinc labiis, insidet inde genis:
Et quascunque agilis partes jaculator oberrat,

Hei mihi, mille locis pectus inerme ferit.
Protinus insoliti fubierunt corda furores,

Uror amans intùs, flammaque totus eram. Interea misero quæ jam mihi fola placebat,

75 Ablata est oculis non reditura meis. Ast ego progredior tacitè querebundus, & excors,

Et dubius volui fæpe teferre pedem. Findor, & hæc remanet, sequitur pars altera votum,

Raptaque tam fubitò gaudia Alere juvat.

70

80

85

Sic dolet amisfum proles Junonia cælum,

Inter Lemniacos præcipitata focos.
Talis & abreptum folem refpexit, ad Orcum

Vectus ab attonitis Amphiaraus equis.
Quid faciam infelix, &·luctu victus? amores

Nec licet inceptos ponerë, nève sèqui.
O utinam spectare semėl mihi detur amatos

Vultus, & corăm tristia verba loqui;
Forsitan & duro non eft adamante creata, .

Forte nec ad noftras surdeat illa preces. Crede mihi nullus fic infeliciter arfit,

Ponar in exemplo primus & unus ego.
Parce precor teneri cuin sis Deus ales amoris,

Pugnent officio nec tua facta tuo.
Jam tuus O certè eft mihi formidabilis arcus;

Nate deà, jaculis nec minus igne potens:
Et tua fumabunt noftris altaria donis,

Solus & in superis tu mihi summus eris. Deme meos tandem, verùm nec deme furores;

Nescio cur, miser est suaviter omnis amans:

go

95

[ocr errors]

I OO

TU

105

ΙΙΟ

Tu modo da facilis, posthæc mea siqua futura est,

Cufpis amaturos figat ut una duos.
HÆC ego mente olim lævà, ftudioque supino

Nequitiæ posui vana trophæa meæ.
Scilicet abreptum sic me malus impulit error,

Indocilisque ætas prava magistra fuit. Donec Socraticos umbrosa Academia rivos

Præbuit, admissum dedocuitque jugum. Protinus extinctis ex illo tempore flammis,

Cincta rigent multo pectora noftra gelu. Unde suis frigus metuit puer ipse sagittis, Et Diomedeam vim timet ipsa Venus.

In Proditionem Bombardicam. CUM fimul in regem nuper fatrapasque Britannos

Ausus es infandum perfide Fauxe nefas, Fallor? an & mitis voluisti ex parte videri,

Et pensare malâ cum pietate scelus? Scilicet hos alti miffurus ad atria coeli,

Sulphureo curru flammivolisque rotis. Qualiter ille feris caput inviolabile Parcis Liquit lördanios turbine raptus agros.

5

« السابقةمتابعة »