صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

In eandem.

Iccine tentafti coelo donâffe Iäcobum

Siccine

Quæ feptemgemino Bellua monte lates?
Ni meliora tuum poterit dare munera numen,
Parce precor donis infidiofa tuis.

Ille quidem fine te confortia ferus adivit
Aftra, nec inferni pulveris ufus ope.

Sic potiùs fœedos in cœlum pelle cucullos,

Et quot habet brutos Roma profana Deos, Namque hac aut aliâ nifi quemque adjuveris arte, Crede mihi coeli vix bene scandet iter.

In eandem.

Purgatorem animæ derisit Iäcobus ignem,

Et fine quo fuperûm non adeunda domus.
Frenduit hoc trinâ monstrum Latiale coronà,
Movit & horrificum cornua dena minax.
Et nec inultus ait temnes mea facra Britanne,
Supplicium fpretâ relligione dabis.

Et fi ftelligeras unquam penetraveris arces,
Non nifi per flammas triste patebit iter.

5

IO

5

·

O quàm funesto cecinisti proxima vero,

Verbaque ponderibus vix caritura fuis! Nam prope Tartareo fublime rotatus ab igni Ibat ad æthereas umbra perufta plagas,

O

In eandem.

UEM modò Roma fuis devoverat impia diris,

Et Styge damnarat Tænarioque finu,

Hunc vice mutatâ jam tollere geftit ad aftra,
Et cupit ad fuperos evehere ufque Deos.
In inventorem bombardæ.

Apetionidem laudavit cæca vetuftas,

Qui tulit ætheream folis ab, axe facem;
At mihi major erit, qui lurida creditur arma,
Et trifidum fulmen furripuiffe Jovi,

Ad Leonoram Romæ canentem.

Angelus unicuique fuus. (fic credite gentes)

Obtigit æthereis ales ab ordinibus.

Quid mirum? Leonora tibi fi gloria major,
Nam tua præfentem vox fonat ipfa Deum.
Aut Deus, aut vacui certè mens tertia cœli

Per tua fecretò guttura ferpit agens;

ΙΟ

5

Serpit agens, facilifque docet mortalia corda
Senfim immortali affuefcere poffe fono.

Quòd fi cuncta quidem Deus eft, per cunctaque fufus,
In te unâ loquitur, cætera mutus habet.
Ad eandem.

Altera Torquatum cepit Leonora poëtam,

Cujus ab infano ceffit amore furens.
Ah miser ille tuo quantò felicùs avo
Perditus, & propter te Leonora foret!
Et te Pieriâ fenfiffet voce canentem
Aurea maternæ fila movere lyræ,
Quamvis Dircæo torfiffet lumina Pentheo
Sævior, aut totus defipuiffet iners,
Tu tamen errantes cæca vertigine fenfus
Voce eadem poteras compofuiffe tuà;
Et poteras ægro fpirans fub corde quietem
Flexanimo cantu reftituiffe fibi.

Ad eandem.

Credula quid liquidam Sirena Neapoli jactas,
Claraque Parthenopes fana Achelöiados,

4 M 2

ΙΟ

5

IQ

Lit

Littoreamque tuâ defunctam Naiada ripâ
Corpora Chalcidico facra dediffe rogo?

Illa quidem vivitque, & amoenà Tibridis undâ
Mutavit rauci murmura Paufilipi.
Illic Romulidûm ftudiis ornata fecundis,

Atque homines cantu detinet atque Deos.

Rufticus

* Apologus de Ruftico & Hero.
Ufticus ex malo fapidiffima poma quotannis
Legit, & urbano lecta dedit Domino:
Hinc incredibili fructûs dulcedine captus
Malum ipfam in proprias tranftulit areolas.
Hactenus illa ferax, fed longo debilis ævo,

Mota folo affueto, protenùs aret iners.
Quod tandem ut patuit Domino, fpe lufus inani,
Damnavit celeres in fua damna manus.

Atque ait, heu quantò fatius fuit illa Coloni
(Parva licet) grato dona tuliffe animo!

[ocr errors]

Poffem ego avaritiam frænare, gulamque voracem:
Nunc periere mihi & foetus & ipfe parens.

Elegiarum Finis.

Added in the Edit. of 1673

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

SYL

SYLVARUM LIBER.

Anno Atatis 16.

In obitum * Procancellarii medici.

Arere fati difcite legibus,

PA

Manufque Parcæ jam date fupplices, Qui pendulum telluris orbem

Iäpeti colitis nepotes.

Vos fi relicto mors vaga Tanaro
Semel vocârit flebilis, heu mora
Tentantur incafsùm dolique ;

Per tenebras Stygis ire certum eft.
Si destinatam pellere dextera
Mortem valeret, non ferus Hercules.

Neffi venenatus cruore

Amathiá jacuiffet Oetâ.

Nec fraude turpi Palladis invidæ

Vidiffet occifum Ilion Hectora, aut
Quem larva Pelidis peremit

Enfe Locro, Jove lacrymante..

[merged small][ocr errors]

Dr. John Gollyn, Master of Caius college, and the King's Profeffor of phyfic, who died when he was a fecond time Vice-Chancellor in October 1626. So that the date of. Milton's. age is wrong..

« السابقةمتابعة »