صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][ocr errors]

In eandem. Siccine tentasti cælo donâffe lacobum

Quæ septemgemino Bellua monte lates?
Ni meliora tuum poterit dare munera numen,

Parce precor donis infidiofa tuis.
Ille quidem sine te consortia ferus adivit

Astra, nec inferni pulveris ufus ope.
Sic potiùs foedos in coelum pelle cucullos,

Et quot habet brutos Roma profana Deos,
Namque hac aut aliâ nisi quemque adjuveris arte,
Crede mihi coeli vix bene scandet iter.

In eandem. Purgatorem animæ derisit Täcobus ignem,

Et sine quo superùm non adeunda domus. Frenduit hoc trinâ monstrum Latiale coronâ,

Movit & horrificum cornua dena minax.
Et nec inultus ait temnes mea facra Britanne,

Supplicium spretâ relligione dabis.
Et si stelligeras unquam penetraveris arces,

Non nisi per flammas triste patebit iter.

IO

5

IO

QUEM

O quàm funesto cecinisti proxima vero,

Verbaque ponderibus vix caritura suis!
Nam
prope

Tartareo sublime rotatus ab igni
Ibat ad æthereas umbra perusta plagas,

In eandem.
UEM modo Roma suis devoverat impia diris,

Et Styge damnárat Tænarioque finų,
Hunc vice mutatâ jam tollere gestiț ad astra,
Et cupit ad superos evehere usque Deos.

In inventorem bombardæ,
I Apetionidem laudavit cæca vetustas,

Qui tulit ætheream solis ab, axe facem ;
At mihi major erit, qui lurida creditur arma,
Et trifidum fulmen surripuiffe Jovi,

Ad. Leonoram Romæ canentem.
ANgelus unicuique fuus (Sic credite gentes)

.
Obtigit æthereis ales ab ordinibus.
Quid mirum? Leonora tibi si gloria major,

Nam tua præfentem.v.ox fonat ipfa Deum.
Aut Deus, aut vacui certe mens tertia cæli,

5 Per tua fecretò guttura serpit agens ;

Serpit

[ocr errors]

ΙΟ

Serpit agens, facilisque docet mortàlia corda

Sensim immortali afsuescere poffe fono.
Quòd fi cuncta quidem Deus eft, per cunctaque fusus,
In te unâ loquitur, cætera mutus habet.

Ad eandem.
ALtera Torquatum cepit Leonora počtam,

Cujus ab insano ceflit amore furens.
Ah miser ille tuo quanto felicùs ævo

Perditus, & propter te Leonora foret! Et te Pieriâ fenfiffet voce canentem

Aurea maternæ fila movere lyræ,
Quamvis Dircæo torfiffet lumina Pentheo

Sævior, aut totus defipuisset iners,
Tu tamen errantes cäcä vertigine sensus
Voce eadem poteras composuisse tuâ ;

19 Et poteras ægro spirans sub corde quietem Flexanimo cantu reftituiffe fibi.

Ad eandem.
CRedula quid liquidam Sirena Neapoli jactas

, ,
Claraque Parthenopes fana Achelőiados,

5

[blocks in formation]

.

5

*

Littoreamque tuâ defunctam Naiada ripa

Corpora Chalcidico facra dediffe rogo?
Illa quidem vivitque, & amoenâ Tibridis undå

Mutavit rauci murmura Pausilipi.
Illic Romulidům studiis ornata secundis,
Atque homines cantu detinet atque Deos.

Apologus de Rustico & Hero.
R

Usticus ex malo sapidissima poma quotannis

Legit, & urbano lecta dedit Domino: Hinc incredibili fructus dulcedine captus

Malum ipsam in proprias transtulit areolas.
Hactenus illa ferax, fed longo debilis ævo,

Mota solo assueto, protenùs aret iners.
Quod tandem ut patuit Domino, spe lusus inani,

Damnavit celeres in sua damna manus.
Atque ait, heu quanto fatius fuit illa Coloni

(Parva licet) grato dona tuliffe animo! Poffem ego avaritiam frænare, gulamque voracem : Nunc periere mihi & foetus & ipse parens.

Elegiarum Finis.

5

IO

- Added in the Edit. of 1673

SYL

*

SYLVARUM LIB ER.

Anno Ætatis 16.
In obitum * Procancellarii medici.
PArere fati discite legibus,

Manufque Parcæ jam date supplices,
Qui pendulum telluris orbem

läpeti colitis nepotes.
Vos si relicto mors vaga Tænaro

5
Semel vocârit flebilis, heu moræ
Tentantur incassùm dolique ;

Per tenebras Stygis ire certum est.
Si destinatam pellere dextera
Mortem valeret, non ferus Hercules
Nesli venenatus cruore

Æmathia jacuisset Oetà.
Nec fraude turpi Palladis invidæ
Vidiffet occisum Ilion Hectora, aut
Quem larva Pelidis peremit

Enfe Locro, Jove lacrymante.
* Dr. John Goslyn, Master of Caius college, and the King's Professor of physic, who died

TO

[ocr errors]
[ocr errors]

when he was a second tiine Vice-Chancellor in October 1626. So, that the date of Milton's. age is wrong.

« السابقةمتابعة »