صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][merged small][merged small]

Si trifte fatum verba Hecatëia
Fugare poffint, Telegoni parens
Vixiffet infamis, potentique

Ægiali soror usa virgå.
Numenque trinum fallere si queant
Artes medentům, ignotaque gramina,
Non gnarus herbarum Machaon

Eurypyli cecidisset hastå.
Læsıfset & nec te Philyreie
Sagitta echidnæ perlita sanguine,
Nec tela te fulmenque avitum

Cæse puer genitricis alvo.
Tuque o alumno major Apolline,
Gentis togatæ cui regimen datum,
Frondosa quem nunc Cirrha luget,

Et mediis Helicon in undis,
Jam præfuisses Palladio gregi
Lætus, superstes, nec fine gloria,
Nec puppe luftraffes Charontis

Horribiles barathri receffus.

20

35

At

40

45

At fila rupit Persephone tua
Irata, cum te viderit artibus
Succoque pollenti tot atris

Faucibus eripuiffe mortis.
Colende Præses, membra precor tua
Molli quiescant cespite, & ex tuo
Crescant rosæ, calthæque busto,

Purpureoque hyacinthus ore. Sit mite de te judicium Æaci, Subrideatque Ætnæa Proserpina, Interque felices perennis Elysio fpatiete campo.

In quintum Novembris, Anno Ætatis 17. JAM

A M pius extremâ veniens läcobus ab arcto

Teucrigenas populos, latéque patentia regna
Albionum tenuit, jamque inviolabile fædus
Sceptra Caledoniis conjunxerat Anglica Scotis;
Pacificusque novo felix divesque sedebat
In solio, occultique doli securus & hoftis:
Cum ferus ignifluo regnans Acheronte tyrannus,
Eumenidum pater, æthereo vagus exul Olympo,

Forte

5

IO

15

Forte per immensum terrarum erraverat orbem,
Dinumerans sceleris focios, vernasque fideles,
Participes regni poft funera moefta futuros ;
Hic tempeftates medio ciet aëre diras,
Illic unanimes odium struit inter amicos,
Armat & invictas in mutua viscera gentes ;
Regnaque olivifera vertit florentia

pace,
Et quofcunque videt puræ virtutis amantes,
Hos cupit adjicere imperio, fraudumque magifter
Tentat inacceffum sceleri corrumpere pectus,
Insidiasque locat tacitas, caffefque latentes
Tendit, ut incautos rapiat, seu Caspia tigris
Insequitur trepidam deserta per avia prædam
Nocte fub illuni, & fomno nictantibus aftris.
Talibus infestat populos Summanus & urbes
Cinctus cæruleæ fumanti turbine flammæ.
Jamque fuentisonis albentia rupibus arva
Apparent, & terra Deo dilecta marino,
Cui nomen dederat quondam Neptunia proles,
Amphitryoniaden qui non dubitavit atrocem
Aquore tranato furiali poscere bello,

20

25

130

35

Ante expugnatæ crudelia sæcula Trojæ.

At simul hanc opibusque & festà pace beatam Afpicit, & pingues donis Cerealibus agros, Quodque magis doluit, venerantem numina veri Sancta Dei populum, tandem suspiria rupit Tartareos ignes & luridum olentia sulphur; Qualia Trinacria trux ab Jove clausus in Ætna Emat tabifico monstrosus ob ore Tiphoeus. Ignescunt oculi, stridetque adamantinus ordo Dentis, ut armorum fragor, ictaque cuspide cuspis. Atque pererrato solum hoc lacrymabile mundo Inveni, dixit, gens hæc mihi sola rebellis, Contemtrixque jugi, noftraque potentior arte. Illa tamen, mea si quicquam tentamina possunt, Non feret hoc impune diu, non ibit inulta. Hactenus; & piceis liquido natat aëre pennis; Quà volat, adversi præcursant agmine venti, Denfantur nubes, & crebra tonitrua fulgent.

Jamque pruinosas velox superaverat Alpes, Et tenet Ausoniæ fines, à parte sinistra Nimbifer Appenninus erat, priscique Sabini, 4 N

Dextra

40

[ocr errors]

45

50 55

60

Dextra veneficiis infamis Hetruria, nec non
Te furtiva Tibris Thetidi videt oscula dantem;
Hinc Mavortigenæ consistit in arce Quirini.
Reddiderant dubiam jam sera crepuscula lucem,
Cum circumgreditur totam Tricoronifer urbem,
Panificosque Deos portat, scapulisque virorum
Evehitur, præcunt fubmiffo poplite reges,
Et mendicantum feries longissima fratrum;
Cereaque in manibus geftant funalia cæci,
Cimmeriis nati in tenebris, vitamque trahentes.
Templa dein multis fubeunt lucentia tædis
(Vesper erat facer iste Petro) fremitusque canentum
Sæpe tholos implet vacuos, & inane locorum.
Qualiter exalulat Bromius, Bromiique caterva,
Orgia cantantes in Echionio Aracyntho,
Dum tremit attonitus vitreis Afopus in undis,
Et procul ipse cavå responsat rupe Cithæron.

His igitur tandem folenni more peractis,
Nox senis amplexus Erebi taciturna reliquit,
Præcipitesque impellit equos stimulante flagello,
Captum oculis Typhlonta, Melanchætemque ferocem,

Atque

65

70

« السابقةمتابعة »