صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][ocr errors][merged small]

Strophe 3.
Nam te Roüsius fui
Optat peculi, numeróque justo,
Sibi pollicitum queritur abesse,
Rogatque venias ille cujus inclyta
Sunt data virûm monumenta curæ :
Téque adytis etiam facris
Voluit reponi, quibus & ipfe præsidet
Æternorum operum custos fidelis,
Quæstorque gazæ nobilioris,
Quàm cui præfuit lön
Clarus Erechtheides
Opulenta dei per templa parentis.
Fulvofque tripodas, donaque Delphica,
Ion Actæå genitus Creusa.

Antistrophe.
Ergo tu visere lucos
Mufarum ibis amonos;
Diamque Phoebi rursus ibis in domum,,
Oxoniâ quam valle colit
Delo posthabitâ,

[ocr errors][merged small][merged small]

70

Bifidoque Parnasli jugo:
Ibis honeftus,
Poftquam egregiam tu quoque fortem
Nactus abis, dextri prece sollicitatus amici.
Illic legéris inter alta nomina
Authorum, Graiæ fimul & Latinæ
Antiqua gentis lumina, & verum decus.

Epodos.
Vos tandem haud vacui mei labores,
Quicquid hoc sterile fudit ingenium,
Jam serà placidam fperare jubeo
Perfunctam invidiâ requiem, sedesque beatas
Quas bonus Hermes
Et tutela dabit folers Rousi,
Quo neque lingua procax vulgi penetrabit, atque longè
Turba legentum prava facesset ;
At ultimi nepotes,
Et cordatior ætas
Judicia rebus æquiora forsitan
Adhibebit integro sinu.
Tum livore fepulto,

75

80

85

Si quid meremur sana pofteritas fciet
Roüsio favente.

Ode tribus constat Strophis, totidémque Antistrophis, unâ demum Epodo clausis, quas, tametsi omnes nec versuum numero, nec .certis ubique colis exactè respondeant, ita tamen secuimus, commodè legendi potiùs, quàm ad antiquos concinendi modos rationem spectantes. Alioquin hoc genus rectiùs fortaffe dici monoftrophicum debuerat. Metra partim sunt match getowv, partim dhonerepfía. Phaleucia quæ sunt, Spondæum tertio loco bis admittunt, quod idem in fecundo loco Catullus ad libitum fecit.

* Ad CHRISTINAM Suecorum Reginam nomine

Cromwelli.
BEllipotens Virgo, feptem Regina Trionum,

Christina, Arctos lucida stella poli,
Cernis quas merui dura sub callide

rugas, Utque fenex armis impiger ora tero; Invia fatorum dum per vestigia nitor,

Exequor et populi fortia jussa manu.
Alt tibi submittit frontem reverentior umbra;

Nec sunt hi vultus Regibus usque truces.

5

* These verses were sent to Christina Queen of Sweden with Cromwell's picture, and are by some afcribed to Andrew Marvel, as by others to Milton : but I should rather think they were Milton's, being more within his province as Latin Secretary.

An

An INDEX of the less common words occasionally explained and

illustrated in the Notes. -
P. R. stands for Paradise Regain'd, S. A. for Samson Agonistes, P. for the Poems, and
S. for the Sonnets. The Letters I. II. &c. denote the books, poems, or sonnets;

the figures 1, 2, &c. the verses.

.

A

A.

Delphos, P. R. I. 458. P. III. 178.
Baddon, P. R. IV. 624.

Diapason, P. VII. 23.
Acquist, S. A. 1755.

Diffus'd, S. A. 118.
Ægean, P. R. IV. 238.

Dight, P. XIII. 62. XIV. 159.
Æolian, P. R. IV. 257.

Diminution, S. A. 303.
Affront, S. A. 531.

Dingle, P. XVI. 312.
Alp, S. A. 628.

Distract, S. A. 1556.
Ambition, S. A. 247

Diverted. P. R. II. 349.
Amice, P.R. IV. 427.

Divinely, P. R. I. 26.
Amplitude, P. R. II. 139.

Dole, S. A. 1529.
Ascalonite, S. A. 138.

Dorian, P. R. IV. 257.
Attent, P.R. I. 385.

Duel, P. R. I. 174.
Azza, S. A. 147

E.
B.

Eld, P. I. 13:
Besprent, P. XVI. 542.

Emprise, P. XVI. 610.
Blithe, P. R. IV. 585. P. XIII. 65. XVI. 55. Eremite, P.R. I. 8.
Bolt, (Subst.) P. XVI. 445.

F.
Bolt, (Verb) P. XVI. 760.

Favonius, S. XX. 6.
Bosky, P. XVI. 313..

Fet, P.R. II. 401.
Bourn, P. XVI. 313.

Flamens, P. R. III. 194.
Brigandine, S. A. 1120.

Foil, P. XVII. 79.
Brimmed, P. XVI. 924.
.

Fraud, P. R. I. 372.
Brown, P. R. II. 293:

Freakt, P. XVII. 144.
Budge, P. XVI. 707.

Frequence, P. R. I. 128. II. 130.
C.

Frounct, P. XIV. 123.
Captív'd, S. A. 33, 694.

G.
Caravan, P.R. I. 323.

Gadire, S. A. 716.
Cataphracts, S. A. 1619.

Garish, P. XIV. 141.
Chaly'bean, S. A. 133.

Gauntlet, S. A. 1121.
Charácter'd, P. XVI. 530.

Gaz'd, P. XVI. 54.
Charming, P. R. II. 363.

Greves, S. A. 1121.
Cimmerian, P. XIII. 10.

Gris-amber-steam'd, P. R. II. 344.
Comrades, S. A. 1162.

Guerdon, P. XVII. 73.
Craze, S. A. 571.

Gyves, S. A. 1093.
Crow-toe, P. XVII. 143.

H.
Crude, S. A. 700. P. XVII. 3.

Habergeon, S. A. 1120.
Cuirassiers, P. R. III. 328.
.

Harnest, P. III. 244.
Curfeu, P. XIV. 74. XVI. 435.

Harrow'd, P. XVI. 565.
Cynosure, P. XIII. 80. XVI. 342.

Him thought, P. R. II. 266.
D.

Hinges, P. R. IV. 415.
Dappled, P. XIII. 44.

Hippogrif, P. R. IV. 542.
Debel, P.R. IV. 605.

Holocauft, S. A. 1702.
Defends, P. R. II. 370.

Homer, P. R. IV. 259.
Dell, P. R. XVI. 312.

Hutcht, P. XVI. 719.

Imboft,

S.

1.
Imboft, S. A. 1700.
Impórtune, P. R. II. 404.
Indors'd, P.R. III. 329.
Inhabitation, S. A. 1512.

K.

Kercheft, P. XIV. 125.
Kirtled, P. XVI. 254.

L.
Lars, P. III. 191: .
Leas, P. XVI. 965.
Lemures, P. III. 191.
Lenient, S. A. 659.

M.
Magnetic, P.R. II. 168.
Mally proof, P. XIV. 158.
Medicínal, S. A. 627.
Meed, P. XVII. 14. 84.
Meleligenes, P. R. IV. 259.
Mincing, P. XVI. 964.
Morrice, P. XVI. 116.
Mummers, S. A. 1325.
Myrrhine, P. R. IV. 119.

N.
Needs, S. A. 1554.
Nibbling, P. XIII. 72.
Nilotic, P.R. IV. 71.

Sadly, P.XVL 509.

.
Saws, P. XVI. 110.
Scrannel, P.XVII. 124.
Sere, P. XVII. 2.
Sheen, (Subst.) P. III. 145, VIII. 73. XVI.

893, 1003
Silent, S. A. 87.
Smouldring, P. IIT. 159.
Soothest, P. XVI. 823.
Specular, P. R. IV. 236.
Statists, P. R. IV. 354.
Stray, P. XIII. 72.
Summ’d, P.R. I. 14.
Swinkt, P. XVI. 293.
Swart, P. XVI. 436. XVII. 138.

T.
Taffeld, P. XV. 57.
Tease, P. XVI. 751.
Thankless, P. XVII. 66.
Thisbite, P. R. II. 16.
Thrilling, P. III. 103.
Thummim, P. R. HII. 14.
Tongue-doughty, S. A. 1181.
Towr'd, P. Ř. III. 261. P. II. 100. XIII. 117,

XV. 21.
Trickt, P. XIV. 123,
Turms, P. R. IV. 66.

V.
Vacant, S. A. 89.
Vant-brass, S. A. 1121,
Vigils, P.R. I. 182.
Villatic, S. A. 1695.
Unblenchid, P. XVI. 430.
Unexpressive, P. III. 116. XVI. 176.
Urim, P.R. III. 14.
Use, (Verb) P. XVII. 136.

W.
Waffailers, P. XVI. 179.
Wedges, P. R. III. 309.
Well, P. XVII. 15.
West'ring, P. XVII. 31.
Whist, P. III. 64.
Won, P.R. I. 426.
Worm, P. R. I. 312.

Y.
Ycleap'd, P.XIII. 12.

.

[ocr errors]

Or e'er, P. III. 86.
Orient, P. XVI. 65.

P.
Pact, P.R. IV. 191.

.
Palmer, P. XVI. 189.
Paranymph, S. A. 1020.
Paffing fair, P. R. II. 155.
Paynim, P.R. III. 343.
Pellean, P.R. II. 196.
Plighted, P. XVI. 301.
Prankt, P. XVI. 759.
Proweft, P. R. III. 342.
Purfled, P. XVI. 995.

R.
Ranath-lechi, S. A. 145.


Rathe, P. XVII. 142.
Rebecs, P. XIII. 94.
Remark, S. A. 1309.
Rhombs, P.R. III. 309.
Round (Verb) P. R. I. 365.
Ruth, P. XVII. 163. S. IX. 8.

THE EN D,

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »