صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[graphic]

My mother is much better this Summer than ought to be not having seen. Mrs Knight; 0 that I am sick every other day as usual this day for one : but muly & always,

Your most affectionate
& most humble Servant A.

Published as the Act directs from the Drigined Jan 1806

AN

ESSAY

ON THE

GENIUS AND WRITINGS

OF

POPE.

IN TWO VOLUMES.

By JOSEPH WARTON, D. D.

VOL. I.

THE FIFTH EDITION, CORRECTED.

To which is now added,

AN INDE X.

Satyra quidem tota nostra est: in qua primus insignem laudem adeptus est
Lucilius; qui quosdam ita deditos sibi adhuc habet amatores, ut eum, non
ejusdem modo operis autoribus, sed omnibus poetis, præferre non dubitent.

QUINTILIAN.

LONDON:

Printed by Thomas Maiden, Sherbourn-Lane, Lombard-Street,

FOR W. J. AND J. RICHARDSON; OTRIDGE AND SON; J. WALKER;
CUTHELL AND MARTIN; R. FAULDER; R. LEA; OGILVY AND SON;
J. NUNN; E. JEFFERY; LACKINGTON, ALLEN, AND CO. LONGMAN,
HURST, REES, AND ORME; CADELL AND DAVIES; J. AND A. ARCH;
J. ASPERNE; AND VERNOR, HOOD, AND SHARPE.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Оне

I cannot omit to return

D

return you my

best Thanks

for your very obliging present, from the Jerizal of which Than esived quat pleasure as well as information. -ought perhaps & regut that so valuable a piece of criticism was not sooner communicated If the world; but, in another light, I confess I must ansider the publication of it at the present moment as a fortivate circumstance, for the interests of taste and

that

your

book

d good letters. I am in hopes may from a timely antidote & that

poison, (weet wet poison, and suited, Ipear too well, :tooth, ) with which we have been lately overflound

& the

ages

Under the shelter of your authority,

& avow an

[ocr errors]

may perhaps

venti

-opinion, that Poetry is not confined Briming

complets, and that it's greatest powers

[blocks in formation]

spilegues.

Welbeck Thut

22 Jan 19 1782.

an not

displayed

I am, Sir, with real respect,

Your most obedient humble Sewart

[subsumed][ocr errors]
« السابقةمتابعة »