صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

RAISONNEE.
DES OUVRAGES

DES S A V ANS
DE L'EUROPE.

Pour les Mois de
FUILLET, AOUT W SEPTEMBRE

1734

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

A AMSTERDAM,
Chez J. WETSTEIN & G. SMITII,

MDCCXXXIV.

[ocr errors][ocr errors]

BIBLIOTHEQUE

RAISONNÉE

DES OUVRAGES DES SAVANS

DE L'EUROPE.

Pour les Mois de Juillet, Août

& Septembre 1734.

ARTICLE I. RADULPHI UDWORTHI Theologie Do

ctoris, & in Academia Cantabrigiensi Professoris SYSTEMA INTELLECTUAL E bujus Universi, feu de veris nature rerum originibus Commentarii ; quibus omnis eorum Philofophia, qui Deum effe negant , funditus evertitur. Accedunt reliqua ejus Opuscula. JOANNES LAURENTIUS MOSHEMIUS, Theolog. Doctor, Serenissimi Ducis BRUNSVICENSIS a Confiliis rerum fanctiorum , Abbas Coenobiorum Vallis S. Maria da Lapidis S. Michaelis, reliqua; omnia ex Anglico Latine vertit, recensuit , variisque Observationibus doo Dissertationibus

illustravit du auxit.

C'est-à-dire: Systeme INTELLECTUEL de cet UniTome XIII, Part. I.

VETS

A 3

« السابقةمتابعة »