صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Subduxit reliquis dolo?
Cum tu missus ab urbe,
Docto jugiter obfecrante amico,

Illuftre tendebas iter

Thamefis ad incunabula

Cærulei patris,
Fontes ubi limpidi

15

20

Aonidum, thyafufque facer
Orbi notus per immenfos
Temporum lapfus redeunte cœlo,
Celeberque futurus in ævum;
Strophe 2.
Modò quis deus, aut editus deo
Priftinam gentis miseratus indolem
(Si fatis noxas luimus priores,
Mollique luxu degener otium)
Tollat nefandos civium tumultus,
Almaque revocet ftudia fanclus,
Et relegatas fine fede Mufas

Jam penè totis finibus Angligenûm;
Immundafque volucres

Unguibus imminentes

Figat Apollineâ pharetra,

35

Phinéamque abigat peftem procul amne Pegaséo.

Antiftrophe.

Quin tu, libelle, nuntii licet malâ

Fide, vel ofcitantiâ

Semel erraveris agmine fratrum,

C c c 2

25

330

Seu

Seu quis te teneat specus,

Seu qua te latebra, forsan unde vili
Callo terréis inftitoris infulfi,

Lætare felix, en iterum tibi
Spes nova fulget poffe profundam
Fugere Lethen, vehique superam
In Jovis aulam remige pennâ;
Strophe 3.

Nam te Roüfius fui

Optat peculî, numeróque jufto
Sibi pollicitum queritur abeffe,
Rogatque venias ille cujus inclyta
Sunt data virûm monumenta curæ:
Téque adytis etiam facris

Voluit reponi, quibus et ipfe præfidet
AEternorum operum cuftos fidelis,
Quæftorque gazæ nobilioris,
Quàm cui præfuit lön

Clarus Erechtheides

Opulenta dei per templa parentis
Fulvofque tripodas, donaque Delphica,
Ion Actæâ genitus Creufâ.

Antistrophe.

Ergo tu vifere lucos

Mufarum ibis amonos,

Diamque Phœbi rurfus ibis in domum,

Oxoniâ quam valle colit
Delo pofthabitâ,

40

45

50€

55

бо

65 Bi

Bifidóque Parnaffi jugo:
Ibis honeftus,

Poftquam egregiam tu quoque fortem
Nactus abis, dextri prece follicitatus amici.
Illic legéris inter alta nomina
Authorum, Graiæ fimul et Latinæ
Antiqua gentis lumina, et verum decus.
Epodos.
Vos tandem haud vacui mei labores,
Quicquid hoc fterile fudit ingenium,
Jam ferò placidam fperare jubeo
Perfunctam invidiâ requiem, sedesque beatas

Quas bonus Hermes

Et tutela dabit folers Roüfi,

Judicia rebus æquiora forfitan
Adhibebit integro finu.

70

Quoneq; lingua procax vulgi penetrabit, atq; longè Turba legentum prava facesset;

80

At ultimi nepotes,

Et cordatior ætas

Tum livore fepulto,

Si quid meremur fana pofteritas fciet
Roüfio favente.

75

85

Ode

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ode tribus conftat Strophis, totidemque Antistrophis, unâ demum Epodo claufis, quas, tametfi omnes nec verfuum numero, nec certis ubique colis exacte refpondeant, ita tamen fecuimus, commodè legendi potiùs, quàm ad antiquos concinendi modos rationem fpectantes. Alioquin hoc genus rectiùs fortaffe dici monoftrophicum debuerat. Metra partim funt Kata Schefin, partim apolelumeua. Phaleucia quæ funt, Spondæum tertio loco bis admittunt, quod idem in fecundo loco Catullus ad libitum fecit.

*

Ad CHRISTINAM Suecorum Reginam nomine

Cromwelli.

BE

Ellipotens Virgo, septem regina Trionum,
Christina, Arctoï lucida ftella poli,
Cernis merui dura fub caffide rugas,
Utque fenex armis impiger ora tero;
Invia fatorum dum per veftigia nitor,

quas

Exequor et populi fortia jussa manu.
Aft tibi fubmittit frontem reverentior umbra;
Nec funt hi vultus Regibus ufque truces.

5

* These verses were fent to Chriftina Queen of Sweden with Cromwell's picture, and are by fome afcribed to Andrew Marvel, as by others to Milton: but I fhould rather think they were Milton's, being more within his province as Latin Secretary.

FINIS.

« السابقةمتابعة »