صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE

NEW YORK REVIEW.

VOL. IX.

NEW YORK:

PUBLISHED BY ALEXANDER V. BLAKE,

54 GOLD STREET, CORNER OF Fulron.

1841.

LIBRARY

Pa8a, 11

NEW YORK:

ROBERT CRAIGH EAD, PRINTER,

No. 112 FULTON-STREET,

CONTENTS OF NUMBER XVIIT.

CONTENTS OF NUMBER XVII.

[ocr errors]
[ocr errors]

ART.

PAGE

I. DEMOSTHENES, THE MAN, THE STATESMAN, AND THE

ORATOR.

1

1. Demosthenes als Staatsbürger, Redner und

Schriffsteller. Von Albert Gerard Becker, Pastor

zu St. Aegidii in Quedlingburg. Erste Abtheilung

Literatur des Demosthenes.

Zweite Abtheilung. Nachträge und Fortsetzung

der Literatur vom J. 1830 bis zum Schlusse des J.1833.

2. Quæstionum Demosthenicarum Particula tertia.

De Litibus quas Demosthenes oravit ipse. Scripsit

AntoniUS WESTERMANN, in Academiâ Lips. Prof. Ord.

Accedit epimetrum de repetitis locis in orationibus

Demosthenis.

3. A Dissertation on the Eloquence of the Ancients,

with an Appendix, by LORD Brougham, in Lord

Brougham's Speeches.

II. Plitt's REPORT ON THE Post-OFFICE.

Report of George Plitt, Special Agent of the Post-

Office Department, February 3, 1841.

III. LATIN LEXICOGRAPHY.–LEVERETT's Latin LEXICON. 91

1. A New and Copious Lexicon of the Latin Lan-

guage; compiled chiefly from the Magnum Totius

Latinitatis Lexicon of Facciolati and Forcellini, and

the German works of Scheller and Lünemann. Edited

by F. P. LEVERETT.

2. An Abridgment of Leverett's Latin Lexicon ;

particularly adapted to the Classics usually studied

preparatory to a Collegiate course. By FRANCIS

GARDNER, A. M.

3. An English-Latin Lexicon, prepared to accom-

pany Leverett's Latin-English Lexicon.

IV. THE PROFESSION OF LAW AT ROME BEFORE THE EM-

111

1. Histoire du Droit Romain. Par GUSTAVE Hugo.

2. Philological Museum, Vol.2, on the Roman Coloni.

V. OUR Navy.

139

Communication of the Secretary of the Navy,

June, 1841.

VI. TEN THOUSAND A YEAR.

159

Ten Thousand a Year. A Novel

. ' Originally pub-

lished in Blackwood's Magazine.

« السابقةمتابعة »