صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

215

arts,

Arts,

ark the :lie JudgLits own

it cause Laat occa

y are the · view of 'e of our

+ [froin wall; for . Critic,

ood one. ifa great 'y,” and i underze fimiliLie Alps.

Ernité de . veritable ir eu des " le nom it a une

choses, some ite, il

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

SWale inv:et del:

3.S.Müller fi: My humble Muse, in unambitious Strains Painto the green Foreft: & the flow'ry Pains.

[ocr errors]

Windsor Forest.

WINDSOR-FOREST.

To the Right Honourable

GEORGE Lord LANSDOWN,

Non injuffa cano : Te noftræ, Vare, myricæ,
Te Nemus omne canet; nec Phobo gratior ulla eft,
Quam sibi quæ Vari præfcripfit pagina nomen.

VIRG,

WINDSOR-FOREST.

To the Right Honourable

GEORGE Lord LANSDOWN.

THY forests, Windsor! and thy green retreats,

1 Atonce the Monarch's and the Muse's seats, Invite my lays. Be present, fylvan maids ! Unlock your springs, and open all your shades. Granville commands ; your aid, O Muses bring! What Muse for GRANVILLE can refuse to fing?

[ocr errors]

VARIATIONS.
VER. 3. etc. originally thus,

Chaste goddess of the woods,
Nymphs of the vales, and Naids of the floods,
Lead me throʻ arching bowrs, and glimm'ring glades.
Unlock your springs ---

REMARKS. This Poem was written at two different times: the first part of it, which relates to the country, in the year 1704, at the same time with the Pastorals : the latter part was not added till the year 1713, in which it was published. P.

IMITATIONS. VER. 6.

neget quis carmina Gallo ? Virg.

Thishich relates to the the latter part p.

« السابقةمتابعة »