صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

(This last Stanza is varied for Christmas Day, &c., and for the Epiphany. See page 118.)

CAPITULUM.

(Jeremias, xiv.)

But thou art in us, O Lord, and thy holy name has been

Tu autem in nobis es, Domine, et nomen sanctum

** According to the Monastic Rite, as follows:

Te lucis ante terminum,
Rerum Creator, poscimus,
Ut solita clementia
Sis præsul ad custodiam.
Procul recedant somnia,
Et noctium phantasmata;

Hostemque nostrum comprime, Ne polluantur corpora.

Præsta Pater omnipotens, Per Jesum Christum Dominum, Qui tecum in perpetuum Regnat cum Sancto Spiritu.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

The Canticle of the venerable Simeon-who, whilst holding the divine Infant in his arms, proclaimed him to be the Light of the Gentiles, and then slept the sleep of the just-harmonises admirably with this closing Office of the day, at Christmastide; for, during this holy Season, the Church is for ever thanking God, because he has dispelled the shades of death by the rising of the Sun of Justice, in whose love she labours all day long, and takes her rest at night, saying: I sleep, and my heart watcheth.1

[blocks in formation]

whilst awake, and watch us as we sleep; that we may watch with Christ, and rest in peace.

. The Lord be with you. R. And with thy spirit.

LET US PRAY.

Visit, we beseech thee, O Lord, this house and family, and drive from it all snares of the enemy: let thy holy Angels dwell herein, who may keep us in peace, and may thy blessing be always upon us. Through Jesus Christ our Lord, thy Son, who liveth and reigneth with thee, in the unity of the Holy Ghost, God, world without end. Amen.

7. The Lord be with you. Ry. And with thy spirit. V. Let us bless the Lord. R7. Thanks be to God. May the almighty and merciful Lord, Father, Son, and Holy Ghost, bless and preserve

us.

R. Amen.

vigilantes: custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in расе.

. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Visita, quæsumus Domine, habitationem istam, et omnes insidias inimici ab ea longe repelle: Angeli tui sancti habitent in ea, qui nos in pace custodiant : et benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Benedicamus Domino.
R. Deo gratias.

Benedicat et custodiat nos
omnipotens et misericors
Dominus, Pater, et Filius,
et Spiritus Sanctus.
R7. Amen.

ANTHEM TO THE BLESSED VIRGIN.

Sweet Mother of our Redeemer, Gate whereby we enter heaven, and Star of the sea, help us, we fall; yet do we long to rise. Nature looked upon thee with admiration, when thou didst give birth to thy divine Creator, thyself remaining, before and after it, a pure Virgin. Gabriel spoke his Hail to thee; we sinners crave thy pity.

Alma Redemptoris mater,
quæ pervia coli
Porta manes, et stella maris,
succurre cadenti,
Surgere qui curat populo.
Tu quæ genuisti,
Natura mirante, tuum sanc-
tum Genitorem.
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore
Sumens illud Ave, peccato-
rum miserere.

[blocks in formation]

Then in secret, Pater, Ave, and Credo, page 35.

THE LAST STANZA OF THE HYMN IS THUS VARIED:

[blocks in formation]
[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »