صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

In the Communion-Anthem, we again hear the voice of Rachel's lamentation. Now that the Church has been nourished by the mystery of divine charity, she could not forget the affliction of the mothers of her dear Innocents. She compassionates them all through her Office, and turns to Him who alone can comfort them that are in sorrow.

COMMUNION.

Vox in Rama audita est, A voice in Rama was heard, ploratus et ululatus: Ra- lamentation and great mournchel plorans filios suos; et ing: Rachel bewailing her noluit consolari, quia non children, and would not be sunt. comforted, because they are

GAMES KAMBASS

not.

POSTCOMMUNION.

Votiva, Domine, dona percepimus: quæ Sanctorum nobis precibus, et præsentis quæsumus vitæ, pariter et eternæ tribue conferre subsidium. Per Dominum.

Now we have partaken, O Lord, of the votive offerings: grant, we beseech thee, that by the prayers of thy Saints, they may procure us the helps of this present life, and those of that which is to come. Through, &c.

Commemoration of

Grant, we beseech thee, O Almighty God, that as the Saviour of the world, who was born this day, procured for us a divine birth, he may, also, bestow on us immortality.

Christmas Day.

Præsta, quæsumus, omnipotens Deus: ut natus hodie Salvator mundi, sicut divinæ nobis generationis est auc tor, ita et immortalitatis sit ipse largitor.

Commemoration of St. Stephen.

May the mysteries we have received, O Lord, be a help to us ; and, by the intercession of the blessed Martyr Stephen, strengthen us with thy perpetual protection.

Auxilientur nobis, Domine, sumpta mysteria: et intercedente beato Stephano, Martyre tuo, sempiterna protectione confirment.

Commemoration of St. John.

Being refreshed, O Lord, with this heavenly meat and drink, we humbly beseech thee, that we may be assisted by his prayers, on whose feast we have received these sacred mysteries. Through, &c.

Refecti cibo potuque cœ lesti, Deus noster, te supplices deprecamur; ut in cujus hæc commemoratione percepimus, ejus muniamur et precibus. Per Dominum.

VESPERS.

The Antiphons and Psalms of Christmas-Day having been sung, as given in pages 234-241, the rest of the Office is of St. Thomas of Canterbury, and is the First Vespers of to-morrow's Feast.

CAPITULUM.

(Jas. I.)

Blessed is the man that endureth temptation: for, when he hath been proved, he shall receive the crown of life, which God hath promised to them that love him.

Beatus vir qui suffert tentationem: quoniam, cum probatus fuerit, accipiet coronam vitæ, quam repromist Deus diligentibus se.

HYMN.

Deus tuorum militum, page 261.

After the Hymn, the following Versicles and Antiphons are sung:

First Vespers.

. Gloria et honore coro

nasti eum, Domine.

R. Et constituisti

eum

. Thou hast crowned him with glory and honour, O Lord.

Ry. And hast set him over

super opera manuum tua- the works of thy hands.

[blocks in formation]

Commemoration of Holy Innocents.

ANT. Innocentes pro ANT. Innocent Infants were Christo infantes occisi sunt, slain for Christ; children at

[blocks in formation]

Commemoration of Christmas Day.

ANT. This day, Christ is born; this day, the Saviour hath appeared; this day, Angels sing on earth; the Archangels rejoice; this day, the just exult, saying: Glory be to God in the highest, alleluia.

. The Lord hath made known, alleluia.

Ry. His salvation, alleluia.

LET US PRAY.

Grant, we beseech thee, O Almighty God, that we who groan under the old captivity of sin, may be freed therefrom by the new Birth of thine Only Begotten Son. Through the same, &c.

ANT. Hodie Christus natus est, hodie Salvator apparuit, hodie in terra canunt Angeli, lætantur Archangeli: hodie exsultant justi, dicentes: Gloria in excelsis Deo, alleluia.

. Notum fecit Dominus, alleluia.

R. Salutare suum, alleluia.

OREMUS.

Concede, quæsumus, omnipotens Deus, ut nos Unigeniti tui nova per carnem Nativitas liberet, quos sub peccati jugo vetusta servitus tenet. Per eumdem.

And now let us listen to the several Churches celebrating the triumph of the Holy Innocents.

Their chants for this Feast are very beautiful.

We will begin with the following fine Preface, which is in both the Ambrosian Missal, and in the Leonian Sacramentary.

PREFACE.

Vere dignum et justum est, æquum et salutare: nos in pretiosa morte parvulorum te, sancte Pater omnipotens, gloriosius collaudare: quos propter Filii tui Domini nostri Salvatoris infantiam immani sævitia Herodes funestus occidit: immensa clementiæ tuæ dona cognoscimus. Fulget namque sola magis gratia, quam voluntas: et clara est prius confessio, quam loquela. Ante passio, quam membra passionis existerent: testes Christi, qui ejus nondum fuerant agnitores, O infinita benignitas Omnipotentis: cum pro suo nomine trucidatis, etiam nescientibus, æternæ meritum gloriæ perire non patitur; sed proprio cruore perfusis et salus regenerationis expletur et inputatur corona martyrii !

It is truly meet and just, right and available to salvation, that we should exceedingly praise thee, O Holy Almighty Father, in the precious death of the Infants, whom the unhappy Herod, with savage cruelty, slew because of the Infant Jesus, thy Son, our Lord. Herein do we recognise how immeasurable are the gifts of thy mercy, for the splendour of thy free grace outshines the martyrs' will; and they nobly confess thy name, who are not yet able to speak. They suffer martyrdom before their bodies are ripe for martyrdom: they bear testimony to Christ, before they have even known him. O the infinite goodness of the Omnipotent God! He suffers not the merit of everlasting glory to be lost by them that are slain for his sake, though they know not what they do: and being bathed in their own blood, he effects in them the salvation of regeneration, and gives them the crown of martyrdom.

The following is from the Mozarabic Missal, and is full of unction and eloquence.

Dignum et justum est: vere dignum et justum est, nos tibi semper et ubique

It is meet and just, yea truly right and just, that we should always and in all places,

« السابقةمتابعة »