صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

IBHD

BODLEI

LONDON:
PRINTED BY SAMUEL BENTLEY,

Bangor House, Shoe Lane.

ROGERI DE WENDOVER

LIBER, QUI DICITUR,

FLORES HISTORIARU M.

First acts of

his father's

Ut comes Richardus ducatum Normanniæ acceperit.

ce. XVI.fa. EFUNCTO itaque rege Hen- A.D. 1189. rico, Richardus filius ejus sta- Richard on tim injecit manus in Stepha- death. num'de Thurnham, senescallum Andegaviæ, et mittens eum in custodia exegit ab eo castella

et thesauros patris sui, quos habebat. Deinde omnes servientes patris sui, quos fideles noverat, honorifice secum retinuit, et unicuique servitium, quod patri suo longo transacto tempore fecerat, secundum cujusque meritum recompensavit. Johannem vero fratrem suum ad se venientem honorifice suscepit. Tunc pergens in Normanniam Rothomagum venit, atque decimo tertio kalendas Augusti, præsentibus episcopis, comitibus, baroni

[graphic]

NOTES AND Various READINGS. De Thurnham.] More properly | til he should pay 30,000 pounds de Turonis;' Stephen of Tours, of Anjovin money; Richard of or de Marzai, seneschal of An Devizes, p. 6. He was afterjou. He was confined at Win-wards left by the king as one of chester, where he was loaded with the governors of Cyprus. irons of thirty pounds' weight, un

VOL. III.

A.D. 1189. bus ac militibus, per ministerium archiepiscopi

de altari beatæ virginis Mariæ ducatus Nor-
manniæ gladium suscepit ; receptaque fidelitate
tam cleri quam populi, Johanni fratri suo om-
nes terras, quas pater suus ei dederat in An-
glia, terram videlicet quatuor millium marca-
rum, cumque comitatu toto Moretonii, dapsili-
ter confirmavit. Concessit etiam 'Gaufrido fra-
tri suo, ecclesiæ Lincolniensis quondam electo,
archiepiscopatum Eboracensem; qui continuo,
missis clericis suis cum literis ducis, accepit
archiepiscopatum in manu sua, expulsis custo-
dibus regis et Huberti Walteri, ejusdem eccle-
siæ decani et a quibusdam canonicis ecclesiæ
illius electi. Dux igitur tertio sui ducatus die,
habuit colloquium cum rege Francorum inter
Calvum-montem et Trie, in quo colloquio rex
Francorum postulavit Gisortium castellum et to-
tam provinciam adjacentem ; sed, quoniam dux
accepturus erat Alesiam sororem regis in con-
jugem, sustinuit ad tempus, promissis a duce
quatuor millibus 'marcis, præter supradictam sic my
pecuniam, quam promiserat pater suus.

Queen

Ut rex Richardus matrem suam de longo carcere

liberavit.
Interea mater ejus, regina Alienora, quæ per
leased from annos sedecim a toro patris separata sub

arcta carceris custodia tenebatur, statuendi in
regno quæ vellet a filio potestatem accepit, da-
tumque est regni principibus in mandatis, ut

prison.

1 Gaufrido fratri suo. 1 Geof-l in 1213. His life by Giraldus frey Plantagenet: he was conse- Cambrensis is in the Angl. Sacr. crated at Tours in August 1191 ; ii, p. 375. imprisoned by the chancellor, the ? Interea.] The following chapbishop of Ely, on his landing at ter is taken almost verbatim from Dover, 19th September; released Diceto, col. 646. Compare Hoon the 26th of the same month ; veden, p. 654, and Benedict. Abb. retired abroad in 1208, and died 'p. 549.

« السابقةمتابعة »