صور الصفحة
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

Ap. Claud. Pulcher.
Claudius Unimanus?
Ti Claudius Nero.
C. Claud. Marcellus.

6. P. Corn. P. f. Lent. Marcellinus

7. C. Clodius C. f. Pulcher.
P. Clodius Turrinus M. f.
Clodius Pulcher.

XXXVII. Cloulia.

1. T. Cloulius.

2. T. Cloulius.

XXXVIII. Clovia.

1. C. Clovius Saxula.

2. C. Clovius.

XXXIX. Cocceia.
M. Cocceius Nerva.

XL. Coelia or Coilia.

1. L. Coilius.

2. C. Coilius Caldus.
4. C. Coelius Caldus.

XLI. Considia.

1. C. Cons. Nonianus.

2. Considius Paetus.

XLII. Coponia.
C.Coponius.

XLIII. Cordia.
Manius Cordius Rufus.

XLIV. Cornelia.

1. P. Cornelius Sula.

2. P. Corn. Blasio.

3. L. Corn. Cina.

4. Cn. Corn. L. f. Sisenna.

5. P. Corn Cetegus.

6. Cn. Corn. Blasio.

7. L. C. Scipio Asiagenus.

8. P. C. Lent. Marcellin.

9. L. Corn. Sylla Felix.

10. C. C. L. P. f. Marcellin.

11. P. Cor. Lent. Spinther.

12. FaustusCorn. Sylla.

13. L. Corn. Lent. Crus.

[table]

14- P. C. Lent. Marcellin.

15. P. Corn. Lent. Spinth.

16. L. Corn. Balbus.

17. Cossus C. L. Gaetulic.

18. L. Corn. Lentulus.

19. Cornelius Sisenna.

XLV. Cornuficia.
Q. Cornuficius.

XLVI. Cosconia.
L. Cosconius.

XLVII. Cossutia.

1. L. Coss. C. f. Sabula.

2. C. Coss. Maridianus.

XLVIII. Crepereia.
Q. Crepereius Rocus.

XLIX. Crepusia.
P. Crepusius.

L. Critonia.
L. Critonius.

LI. Cupiennia.
L. Cupiennius.

LII. Curiatia.

C. Curiatius Trigeminus.

LIU. Curtia.
Q. Curtius.

LIV. Decia.
P. Decius Mus.

LV. Decimia.

C. Decimius Flavs.

LVI. Didia or Deida.

1. T. Deidius

2. T. Didius.

LVII. Domitia.

1. Cn. Dom. Ahenobarbus.

2. Cn. Dom. Ahenobarbus.

3. Cn. Dom. Ahenobarbus.

4. Cn. Dom. Ahenobarbus.

LVIII. Durmia.
M. Durmius.

[table]

LIX. Egnatia.
C. Egnatius Maxumus.

LX. EONATULKIA.

C. iignatuleius.

LXI. Epp.a.
M. Eppius.

LXII. Fabia.

1. Q. I-'abius I.abeo.

2. Fab. Max. Fburnus.

3. N. Fabius Pictor.

4. C. Fabius.

5. C. Fabius C. f. Buteo.

6. L. Fabius Hispaniens

LXIII. Fabrinia.
M. Fabrinius.

LXIV. Fannia.

1. M. Fannius C. f.

2. M. Fannius.

LXV. Farsuleia.
L. Farsuleius Mensor.

I.XVI. Flaminia.

1. I.. Flaminius Cilo

2. I.. Flaminius Chilo.

I.XV1I. Flavia.
C. Flavius Hemicillus.

LXVIII. Fonteia.
[. C. Fonteius.

2. Man. Fonteius.

3. Man. Fonteius C. f.

4. P. Fonteius P. t. Capito.

5. C. Fonteius Gipito.

LXIX. Fujia.
Q,. Futius Calcnus.

LXX. Fulvia.
Cn. Fulvius.

I.XXI. Fundania.
C. Funtianius.

LXX1I. Puma.

1. L. Fmius Philus.
a. Furius Purpureo.

[table]

3. L. Fur. Purpureo.

4. L. Furius.

5. Sp. Furius.

6. M. Furius L. f. Philus.

7. P. Fur. Crassipes.

9. L. Fur. Cn. f. Brocchus.

LXXIII. Gallia.
C. Gallius Lupercus.

LXXIV. Garcilia.
Garcilius.

LXXV. Gellia.

1. Cn. Gellius.

2. L. Gellius Publicola.

LXXVI. Herennia.
M. Herennius.

LXXVII. Hirtia.
A. Hirtius.

LXXVIII. Horatia.

Horatius Codes.

LXXIX. Hosidia.
C. Hosidius Geta.

LXXX. Hostilia.

1. L. Hostilius Tubulus.

2. L. Hostilius Saserna.

LXXXI. Itia.
Itius.

LXXXII. Iulia.

1. L. Iulius Caesar.

2. Sex. Iulius Caesar.

3. L. Iulius Caesar.

4. L. Iulius L. f. Caesar.

5. L. Iulius Bursio.

6. L. Iulius Salinator.

7. C. Iulius Caesar.

8. Iul. C. Octavian. Aug.

LXXXIII. Iunia.

1. C. Junius C. f.

2. M. Junius Silanus.

3. M. Junius Silanus.

4. D. Junius Silanus L. t.

[table]

5. D. Post. Albin. Bruti f.

6. Q. Caepio Brutus.

7. M. Junius Silanus.

LXXXIV. Juventia.

1. T. Juventius Talna.

2. C. Juventius Talna.

LXXXV. Licinia.

1. Licinius Murena.

2. P. Licinius Nerva.

3. L. Licinius Crassus.

4. C. Licin. L. f. Macer.

5. P. Lic. Crassus Dives.

6. P. L. Crass. Junianius.

7. A. Licinius Nerva.

8. P. Licinius Stolo.

9. A. Lic. Nerva Silianus.

LXXXVI. Livineia.

1. L. Livineius Regulus.

2. L. Livineius Regulus.

LXXXVII. Lollia.
M. Lollius M. f.

LXXXVIII. Lucilia.
M. Lucilius Rufus.

LXXXIX. Lucretia.

1. Cn. Lucretius Trio.

2. L. Lucretius Trio.

XC. Luria.

P. Lurius Agrippa.

XCI. Lutatia.

1. Q. Lutatius Catulus.

2. Q.. Lutatius Cerco.

XCII. Nlecilia.

1. T. Maecilius Croto.

2. M. Maecilius Tullus.

XCIII. Maenia.

1. P. Maenius.

2. Maenius Antiaticus.

XCIV. Maiania.

1. C. Maianius.

2. Maianius Gallus.

[table]
« السابقةمتابعة »