صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][ocr errors]

sul

[blocks in formation]
[ocr errors]

C. Valerius Flaccus, imp.
Q. Antonius Balbus, praetor
Q. Fufius Calenus

us Colleagues.
... Mucius Cordus /
C. Licinius L. F. Macer
L. Farsuleius Mensor.
C. Annius Luscus, proc.)
C. Tarquitius, quaestor
L. Fabius L. f. Hispa- 1 3

niensis, quaestor L. Memmius L. F. Galeria C. Memmius Galeria ... Garcilius og ... Ogulnius ... Vergilius. ) @

79. Q. Caecilius Metellus Pius, im

perator
L. Procilius filius)
L. Cassius Q. F.
L. Papius
C. Poblicius Q. f.
L. Rutilius Flaccus.

64.
Cornelius Sulla Faustus
Q. Pomponius Musa
C. Postumius At... (or.. Ta)

L. Roscius Fabatus
. C. Serveilius C. f.
Ser. Sulpicius Galba
C. Calpurnius Piso Frugi.

60. C. Considius Nonianus M. Nonius Sufenas M. Aemilius Lepidus Q. Cassius Longinus ... Marcius Philippus C. Memmius C. 1. L. Volteius L. f. Strabo.

59. M. Atius Balbus, praetor.

74. Cn. Cornelius Lentulus P. f.

Marcellinus, quaestor P. Cornelius Lentulus P. f.

L. n. Spinther, quaestor L. Lucretius Trio L. Plaetorius L. F., quaestor C. Naevius Balbus A. Postumius A f. Sp. n. Albi

nus. P. Satrienus.

[blocks in formation]

71. Q. Pomponius Rufus

Associated.

54.

Q. Pompeius Rufus (with con- Cn. Calpurnius Piso, proquaessul Sylla)

tor L. Vinicius.

... Terentius Varro, proquaes

tor 57.

C. Coponius, praetor jo
Canidius Crassus, proquaestor.

Q. Sicinius, triumvir j^
C. Considius Paetus.
Man(ius) Cordius Rufus, trium-

vir C. Iulius Caesar

C. Antius C. f. Restio Man(ius) Acilius Glabrio, trium

um- T. Carisius, triumvir vir

A. Licinius Nerva, triumvir.
L. Cassius Longinus, triumvir
C. Coelius Caldus, triumvir
P. Fonteius P. f. Capito, trium-

49-45. vir

C. Iulius Caesar, imperator. L. Furius Cn. f. Brocchus, triumvir

48-46. L. Manlius Torquatus, trium

Q. Caecilius Metellus Pius Scivir Man(ius) Aquilius Man. f. Man. pio, imperator

P. Licinius Crassus lunianus, n., triumvir C. Hosidius C. f. Geta

legatus pro praetore Paullus Aemilius Lepi- ) ;

M. Eppius, legatus

M. Porcius Cato, propraetor. L. Scribonius Libo Cn. Plancius, aedilis curulis

47. A. Plautius

C. Iulius Caesar, imp., cons. L. Cossutius C. f. Sabula

iterum Q. Crepereius M. f. Rocus.

A. Allienus, proconsul. 53. ... Faustus Cornelius Sylla,

C. Iulius Caesar, consul tertio, quaestor

dictator iterum ... Valerius Messalla.

A. Hirtius, praetor
Cn. Pompeius Magnus(son),

imperator ... Cornelius Lentulus

M. Poblicius, legatus pro praeCrus, consul

tore C. Claudius Marcellus,

M. Minatius Sabinus, proquaesconsul

tor. Cn. Nerius, quaestor

urbanus Cn. Pompeius Magnus, pro

46-45. consul

C. Iulius Caesar, dictator tertio

dus

Associated.

46.

49.

Associated.

Roman Coins,

[ocr errors]

Colleagues.

L. Munatius Plancus, praefectus L. Servius Sulpicius Rufus urbis

P. Accoleius Lariscolus C. Clovius, praefectus

... Petillius Capitolinus Q. Oppius, praefectus

D. Postumius Albinus Bruti f. M. Eppius, legatus

C. Vibius C. f. C. n. Pansa. L. Hostilius Saserna M. Lollius M. f. Palicanus L. Papius Celsus, triumvir

44-42. L. Plautius Plancus

M. Iunius Brutus, proconsul L. Valerius Acisculus

imperator P. Cornelius Lentulus Marcelli- P. Cornelius Lentulus Spinnus.

ther, propraetor C. Flavius Hemicillus, legatus

pro praetore C. Norbanus Flaccus, )

Pedanius Costa, legatus

L. Plaetorius Cestianus praetor

C. Servilius Casca Longus
L. Cestius, praetor

M. Servilius, legatus
M. Mettius
L. Aemilius Buca, quatuorvir

L. Sestius, proquaestor
C. Cossutius Maridianus

C. Cassius Longinus, proconL. Flaminius Chilo

sul imperator P. Sepullius Macer

M. Caecilius Aquinus P. Clodius M. f.

P. Cornelius Lentulus SpinL. Livineius Regulus

ther, proquaestor L. Mussidius Longus

M. Servilius, legatus Sex. Pompeius Magnus, impe

Cn. Domitius Ahenobarbus,

imperator rator

Q. Cornuficius Augur, imp. M. Eppius, legatus.

... Statius Murcus

C. Antonius M. f. pontifex, 44-43.

proconsul. L. Livineius Regulus, quatuor

vir L. Mussidius T. f. Longus, quatuorvir

M. Barbatius Philippus, quaesP. Clodius M. f., quatuorvir tor provincialis C. Vibius Varus

L. Gellius Publicola, quaestor M. Arrius Secundus

provincialis C. Clodius C. f. Pulcher

M. Cocceius Nerva, proquaestor C. Numonius Vaala

provincialis

41.

1. From this date the portrait of the dictator or triumvir is often reproduced on th ecoins. Thus we have denarii of Sepul. Macro, Maridianus, Livineius Regulus, Mussidius Longus, &c., with the heads of J. Cæsar, M. Antony, Octavius, Lepidus, &c.

L. Cornelius Balbus, propraetor

33-32: Q. Salvidienus Salvius Rufus,

M. Iunius Silanus, augur, imperator, cons. designatus.

quaestor, proconsul. 40.

31. Q. Atius Labienus Parthicus, L. Pinarius Scarpus, imp. imperator

D. Turillius. Cn. Domitius Ahenobarbus, im

perator L. Munatius Plancus, imp. iterum or proconsul

L. Pinarius Scarpa, imperator L. Sempronius Atratinus, au- M. Vipsanius L. f. Agrippa,

consul tertio.

27.

gur.

[blocks in formation]

16.

12.

C. Antistius Vetus, triumvir
L. Mescinius Rufus -
L. Vicinius L. f.

15.

P. Lurius Agrippa, triumvir
M. Maecilius Tullus
M. Salvius Otho.
A. Licinius Nerva Silianus,

triumvir
C. Marcius L. f. Censorinus,

triumvir Sex. Nonius Quinctilianus,

triumvir ... Maianius Gallus, triumvir ... Apronius Cornelius Sisenna Volusus Valerius Messalla ... Galus, triumvir.

Associated.

[ocr errors]

Associated.

O. Aelius Lamia, triumvir)
... Annius
C. Silius
C. Asinius C. f. Gallus, trium-

vir
C. Cassius C. f. Celer, triumvir
C. Gallius C. f. Lupercus,

triumvir
Cn. Calpurnius Cn. f. Piso,

triumvir
L. Naevius Surdinus, triumvir
C. Plotius Rufus
T. Quinctius Crispinus Sulpi-

cianus, triumvir
T. Sempronius Graccus, trium-

vir.

[blocks in formation]
[ocr errors]

CHAPTER XXII

ALPHABETICAL LIST OF THE FAMILIES WITH NOTES OF THE PRICES

OF THE COINS

198. The most rational classification of the coins no doubt would be the chronological, but the Republican series, on account of the very great number of names, some of which are frequently repeated, and partly on account of the uncertainty of the dates of some coins, offers so many difficulties in the way of a chronological arrangement that all writers have up to the present time confined themselves to the old alphabetical system.

Although that system may not be the most reasonable since it includes under one family names belonging to periods differing widely in time and which are thus found to be placed together by mere accident, yet the system has the immense advantage of giving the greatest facility for research.

confinedangement in many difficuof the unce

« السابقةمتابعة »