صور الصفحة
PDF

With

L. Manlius, proquaestor

A. Manlius, quaestor

Cn. lPompeius Magnus, proconsu

C. Vulerius Пассив, imp.

Q. Antonius Balbus, pmetor

Q. Fuñus Calenus

Mucius Cordus

C. Licinius L. F. Масег

L. Farsuleius Mensor.

C. Annius Luscus, proc. l

C. Tarquitius, quaestor ì

L. Fabius L. f. Hispaniensis, quaestor l

L. Memmius L. F. Galeria

C. Memmius Galeria

Garcilius `

Ogulnius

Vergilius.

s Colleagues.

[ocr errors]

Colleagues.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Q.. Pompeius Rufus (wilh consul Sylla) L. Vinicius.

57

Canidius Crassus, proquaestor. J4

C. Iulius Caesar
Man(iMj) Acilius Glabrio, trium-
vir

L. Cassius Longinus, triumvir
C. Coelius Caldus, triumvir
P. Fonteius P. f. Capito, trium-
vir

L. Furius Cn. f. Brocchus, triumvir

L. Manlius Torquatus, triumvir

Man(iMj) Aquilius Man. f. Man.

n., triumvir C. Hosidius C. f. Geta Paullus Aemilius Lepi- J -i

dus j I

L. Scribonius Libo ) |
Cn. Plancius, aedilis curulis
A. Plautius —
L. Cossutius C. f. Sabula
Q.. Crepereius M. f. Rocus.

S3

... Faustus Cornelius Sylla,

quaestor ... Valerius Messalla.

49

... Cornelius Lentulus Crus, consul

C. Claudius Marcellus, ' | consul i' I

Cn. Nerius, quaestor \ * urbanus J

Cn. Pompeius Magnus, proconsul

Human Coins,

Cn. Calpurnius Piso, proquaestor

... Terentius Varro, proquaestor

C. Coponius, praetor i . ,
Q_. Sicimus, triumvir J
C. Considius Paetus.
Man(ioj) Cordius Rufus, trium-
vir

C. Antius C. f. Restio

T. Carisius, triumvir

A. Licinius Nerva, triumvir.

49-45

C. Iulius Caesar, imperator. 48-46.

Q. Caecilius Metellus Pius Sci

pio, imperator P. Licinius Crassus Iunianus,

legatus pro praetore M. Eppius, legatus M. Porcius Cato, propraetor.

47

C. Iulius Caesar, imp., cons.

iterum A. Allienus, proconsul.

46.

C. Iulius Caesar, consul tertio, dictator iterum

A. Hirtius, praetor

Cn. Pompeius Magnus(son), imperator

M. Poblicius, legatus pro praetore

M. Minatius Sabinus, proquaestor.

46-45.

C. Iulius Caesar, dictator tertio

7

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]

M. Iunius Brutus, proconsul im erator

P. ornelius Lentulus Spinther, propraetor

C. Flavius Hemicillus, legatus pro praetore

Pedanius Costa, legatus

L. Plaetorius Cestianus

C. Servilius Casca Longus

M. Servilius, legatus

L. Sestiusp proquaestor

C. Cassius Longinus, proconsul im )erator

M. caeci ius Aquinus

P. Cornelius Lentulus Spinther, proquaestor

M. Serviliusl legatus

Cn. Domitius Allenobarbus, imperator

Q. Cornuficius Augur, imp.

Statius Murcus

C. Antonius M. f. pontifex, proconsul.

[ocr errors][merged small]
[graphic]

l. From this date the portrait of the dictator or triurnyir is often reproduced on th ecoins. Thus we have denarii of Sepul. Macro, Mamdmnusl meeius Regulus, Mussidius Longus, &c., with the heads ofj. Caesar, M. Antony, Octavius,

Lepidus, 8m.

L. Cornelius Balbus, propraetor Q_. Salviclicnus Salvius Rufus, imperator, cons. designatus.

40.

Q. Atius Labienus Partlncus, imperator

Cn. Domitius Ahenobarbus, imperator

L. Munatius Plancus, imp. iterum or proconsul

L. Sempronius Atratinus, augur.

38-36.

P. Ventidius Bassus, pontifex, imperator

C. Sosius, quaestor

M. Vipsanius Agrippa, consul designatus

Q, Voconius Vitulus, quaestor designatus

Ti. Sempronius Graccus, triumvir, quaestor designatus

Q. Nasidius

L. Proculeius L. f.

36.

L .Sempronius Atratinus, augur, praefectus classi, consul designatus.

L. Calpurnius Bibulus, praefectus classi or praetor designatus.

M. Oppius Capito, praefectus classi or praetor designatus

C. Fonteius Capito, propraetor.

34

M. Anonius M. f. f. Antyllus
Cleopatra

C. Sosius, imperator.

[ocr errors]

M. Iunius Silanus, augur, quaestor, proconsul.

L. Pinarius Scarpus, imp.
D. Turillius.

27.

L. Pinarius Scarpa, imperator M. Vipsanius L. f. Agrippa, consul tertio.

25-23.

P. Carisius, legatus propraetore, legatus Augusti.

20.

L. Aquillius Florus, triumvir
L. Caninius Gallus —
M. Durmius —
P. Pctronius Turpilianus, trium-
vir.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

too

[merged small][ocr errors]

P. Lurius Agrippa, triumvir
M. Maecilius Tullus —
M. Salvius Otho —
A. Licinius Nerva Silianus,

triumvir
C. Marcius L. f. Censorinus,

triumvir Sex. Nonius Quinctilianus,

triumvir ... MaianiusGallus, triumvir ... Apronius — i ^

Cornelius Sisenna — ( jj Volusus Valerius Messalla I § ... Galus, triumvir. *

9-4.

... Clodius Pulcher, trium. J i

T. Statilius Taurus — > J

L. Livineius Regulus — 1 $

P. Betilienus Bassus —

C. Naevius Capella —-
C. Rubellius Blandus —

C. Valerius Catullus —

CHAPTER XXII

ALPHABETICAL LIST OF THE FAMILIES WITH NOTES OF THE PRICES

OF THE COINS

198. The most rational classification of the coins no doubt would be the chronological, but the Republican series, on account of the very great number of names, some of which are frequently repeated, and partly on account of the uncertainty of the dates of some coins, oners so many difficulties in the way of a chronological arrangement that all writers have up to the present time confined themselves to the old alphabetical system.

Although that system may not be the most reasonable since it includes under one family names belonging to periods differing widely in time and which are thus foundto be placed together by mere accident, yet the system has the immense advantage of giving the greatest facility for research.

« السابقةمتابعة »