صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

WITH THE TABLE OF LESSONS.

APRIL HATI XXX. DAYS.

MORNING
PRAYER.

EVENING
PRAYER.

-22

1 Lessun. 2 Lesson. 1 Lesson. 2 Lesson, 13 1

1 Sam. 5 John 19 1 Sam. 6 Hebr. 3 2

7
-20

8
3 b Richard, B.

9
-21
10

5 10 4 C S. Ambrose. -11 Acts 1

12 5 d

13

2

14 18 6e

15

-16 7 7 f

17

18

g 8 g

19

20

10 15) 9/A -21

11 4 101 b

23

7
24

12 111c

-25

8
-26

13 12/12/d

-27

9 -28 James 1 1 13) e

-29
10
30

2
14 f
31 -11 2 Sam. 1

3 9 15 g 2 Sam. 2 -12

3 16|A

13
5

5 17 17 b

6
14

71 Pet. 1 6|18 c

8
15

9
19 d Alphe. A. B. 10

16

11 201 e

12
-17

13
21 f

14
18

-15 22 g

-16 -19 -172 Pet. 1 23 A S. George.

-18
-20

-19
24 b

20
21
-21

3 25 C S. Mark, Ev.

-22

1 John 1 26 d (and Mart.

-23 -23 27 e

-24 -24 1 Kings1 28f 1 Kings 2 -25

3 29

26

5 301

-27

7/2, 3John

-22

spectively the Golden Numbers; and the Sunday Letter next following any such Full Moon points ont Easter-Day for that year. All wbich holds nntil the Year of our Lord 1899 inclusive, after which Year, the Place of these Golden Numbers will be to be changed, as is hereafter expressed.

WITH THE TABLE OF LESSONS.

[blocks in formation]

نر ا و ر ر .

[ocr errors]

-13

1 Lesson. 2 Lesson. 1 Lesson. 2 Lesson. 1 b S. Philip & S.

Jude 2 (James, Ap. 1 Kings Acts 28 1 Kings 9 Rom. 1 Invention of -10 Matth. 1 11

-13
-12
(the Cross.
14

15
St. John Port.

16

-17 (Lat. 18

19 b

-20

-21 9c

-22 72 Kings 1
101d
2 Kings 2

3
9
4

5

10 11 e

6

7

-10 12

11 13|g

8
11

12 14A

10
-12
11

13 15 b

-12
13

14 -14 16c

14 -15 -15 17 d

-16
-15
-17

-16 -18 18 €

-16 -19 1 Cor. 1 -20 -17

21 19 f Dunstan, A. B. 20

18

-23 21|A

19

-25 22b

Ezra

-20 Ezra

4 231c

-21

5

6 24 d

-22
7

8

-23 Neh. 25

9

-94 f Augustin, A.B. Neh.

-25

6

10 Ven. Bede, Pr.

26

9

11

13 -10

12 29 b K. Charles II.

13 80c

-28 Esther 2
(N. & R. Esther 1
3 Mark 1

14

[ocr errors]

WITH THE TABLE OF LESSONS.

JUNE HATI XXX. DAYS.

MORNING
PRAYER.

EVENING
PRAYER.

22

1 Lesson. 2 Lesson. 1 Lesson. 2 Lesson. 1 e Nicomede, M. Esther 5 Mark 2 Esther 6 1 Cor. 15

7
S

8 16

Job- 1/2 Cor. 1 Job - 2

3 Boniface, Bp.

5

3 6

7
8
8

9
-10

9

11
9f

12
-10

13
101 g

14
-11

15
11 A S. Barnabas,
12b
(A. & M. -16 -12 — 17, 18

9 13C

-19 -13

-20

10 14 d -21 -14

11 15 e

-23 -15 24, 25 -12 16 f

26, 27

16
-28

-13 17 g S. Albau,Mart. -29 Luke 1 -30 Galat. 1

31

2
32

2 19 b

-33

3
34

3 20 Tr. of Edw. K.

35

4

-36 21 d (of West-Sax. 37

38

5 22 e

39

40
23! f
Fast.
-41

-42 Ephes. 1
24 S. John Bapt.
25 A

Prov. 1 8 Prov. 2
26 b

9
4

3 -10

6
28 d
Fast.

11

8
29 e S. Peter, Ap.
30f

12

10

18 A

10

-11 -13 -13

WITH THE TABLE OF LESSONS.

JULY HATH XXXI. DAYS.

MORNING
PRAYER

EVENING
PRAYER.

-23

1 Lesson. 2 Lesson. 1 Lesson.2 Lesson.

Prov. 11 Luke 13 Prov. 12|Philip. 1
Visit. of Bl. V.

13
14
14

2 (Mary. 15

15
16

3 c Tran, Mart. B. 17

16
18

4 5 d

19

17 -20 Colos. 1 6 e

-21
18
22

2
19
-24

3 81g

-25
20
-26

4 9 A

21 -28 i Thes. 1 10 b

-22 31 11 c Eccles. 1 -23 Eccles. 2

3 121d

3

4 131 e

5 John-1

6 141f

82 Thes.. 15 Swithun, Bp.

9

10 16

-11

12 17 b

Jerem. 1 5 Jerem. 2 1 Tim. 1 18c

3

4 2,3 19 d.

5
7

6 20 e Margaret, V.

8
8

5 21 f

9
9

10 22 S. Mary Magd. -11

10 -122 Tim. 13 11

14
241 b
Fast.

-15
12
16

3 25 S. James, Ap.

-13 25 d S. Anne.

-17 -14 18 Titus 1 27 e

19 -15 -20 28

-21

16 -22 Philem.

17 -24 Hebr. 30

-25
-18 -26

2 31 | b

27
-19 -28

S

· 2,3

WITH THE TABLE OF LESSONS.

AUGUST HATH XXXI. DAYS.

MORNING
PRAYER.

EVENING
PRAYER.

37

1 Lesson. 2 Lesson. 1 Lesson. 2 Lesson. 1 c Lammas Day. Jer. 29 John 20 Jer.-30 Hebr. 4

31
-21
32

5 -33 Acts 1

34
-35

2
36

7 3 -38

8 Transfigurat.

39

-40

9 b Name of Jesus. 41

-42 10 8c 43

11 9 d

45, 46

7
-47

12 10) e S. Lawrence.

48

8

49 -13 11 f

-50

9 51 James 1 125 g -52 -30/Lam. 1

2 13 X Lam. 9 -11

3 14 b

-12
5

4 15 c

Ezek. 2 -13 Ezek. 3 16/d

6
-14

7 1 Peter 1 17 e 13 -15 14

2 18) f

-18
16

3 19

-34 -17 Daniel 14

Daniel 2 -18 21

4
19

5 2 Peter 1 22 c

-20
7

2 23 d

Fast.

8
-21

9

3 S.Bartholomew

-22

1 John 1 25 -10 -23 -11

2 26 -12 -24 Hosea 1

3 25

4 28 b S. Augustin, B. 5,8 -26 29 C/ S.John Baptist

8 27

2,3Joho 30 d (beheaded.

10 -28 -11 Jude 31 e

-12 Matth. 1 -13 Rom. 1

20 A

Hos. 2,3

« السابقةمتابعة »