صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

DANTE'S
DIYIKE COMEDY,

THE VISION OF HELL:

TRANSLATED IN THE ORIGINAL TERNARY RHYME
BT

C. B. CAYLEY, B.A.

Non ita certandi capidus, quam propter amorem,
Quod te imitari aveo. Lucretius.

LONDON:
LONGMAN, BROWN, GREEN, AND LONGMANS.

London Spottiswoodes and Shaw, New-street-Square.

THIS VOLUME

IS TO

FRANKLIN LEIFCHILD, ESQ,,

WITH

ENTIRE AFFECTION DEDICATED.

Nec me animi fallit, Graiorum obscura reperta
Difficile inlustrare Latineis versibus esse,
Propter egestatem linguae et rerum novitatem;
Sed tua me virtus tamen, et sperata voluptas
Suavis amicitise, quemvis perferre laborem
Cogit, et inducit nocteis vigilare Serenas,
Quserentem dicteis quibus, aut quo carmine demum,
Clara tax possim pnepandere lumina menti,
Ees quibus occultas penitus convisere possis.

Lucretius.

Nor 'scapes it me, how hard the enterprise,
To illustrate the high recondite sense
[Of Tuscan poets with an English rhyme ;]
Nathless thy virtue, and the hoped-for pleasure
Of thy sweet friendship, me compel to bear
All labour, and to watch the calm nights through,
Exploring by what words, what numbers even,
I may dispread clear beams before thy mind,
That inly thou mayst view all things withdrawn.

PREFACE.

Our lot is not fallen upon a time that is readily pleased with any attempts in poetical translation; not indeed because they are judged, in the minds of the generality, by too high or too refined a standard, but because there exists for them no standard positive or satisfactory enough to control the passing humours of the ingenious reader, who is naturally, in such a state of ignorance, rendered more inclinable to censoriousness than to sympathetic lenity. This has become the state of public feeling, because our old standards of translation have fallen into disrepute, and our established methods become obsolete, while those that must succeed them are but vaguely or negatively intimated by the critic, not realized as yet, nor illustrated, beyond a very few brilliant instances, by the actual labours of the artist; whence it has been said by a late reviewer, that we have

« السابقةمتابعة »