صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE WORKS

OF

FRANCIS BACON,

Lord Chancellor of England.

A NEW EDITION:

BY

BASIL MONTAGU, ESQ.

VOL. XVI.

LONDON:

WILLIAM PICKERING.

MDCCCXXXIV.

[ocr errors][merged small][merged small]

NEC TANTO CERES LABORE, UT IN FABULIS EST, LIBERAM FERTUR QURSIVISSE FILIAM, QUANTO EGO HANC T8 kalo idéav, VELUTI PULCHERRIMAM QUANDAM IMAGINEM, PER OMNES RERUM FORMAS ET FACIES: (πολλαι γαρ μορφαι των Δαιμονίων), DIES NOCTESQUE INDAGARA SOLEO, ET QUASI CERTIS QUIBUSDAM VESTIGIIS DUCENTEM SECTOR. UNDE FIT, UT QUI, SPRETIS QUÆ VULGUS PRAVA RERUM ÆSTIMATIONB OPINATUR, ID SENTIRE ET LOQUI ET ESSE AUDET; QUOD SUMMA PER OMNE ÆVUM SAPIENTIA OPTIMUM ESSE DOCUIT, ILLI ME PROTINUS, SICUBI REPERIAM, NECESSITATE QUADAM ADJUNGAM. QUOD SI EGO SIVE NATURA, SIVE MEO FATO ITA SUM COMPARATUS, UT NULLA CONTENTIONE, ET LA BORIBUS MEIS AD TALE DECUS ET FASTIGIUM LAUDIS IPSE VALEAM EMERGERE ; TAMEN QUO MINUS QUI EAM GLORIAM ASSECUTI SUNT, AUT EO FELICITER ASPIRANT, ILLOS SEMPER COLAM, ET SUSPICIAM, NEC DII PUTO, NEC HOMINES PROHIBUERINT.

THIS LIPE OF FRANCIS BACON IS INSCRIBED TO

THE REVEREND AND LEARNED MARTIN DAVY, D.D. MASTER OF
CAIUS COLLEGE,- HENRY BICKERSTETH,--CLEMENT T. SWANSTON,
-GEORGE TUTHILL, AND TO THE MEMORY OF SAMUEL ROMILLY.

B. M.

VOL. XV.

a

« السابقةمتابعة »