صور الصفحة
PDF

F] Et tamen non tris dii sed unus est deus

Ita dominus pater dominus filius dominus et spiritus sanctus

Et tamen non tris domini sed unus est domini 25 Quia sicut singulatim unamquanque personam deum et

dominum confiteri Christiana ueritate compellimur Ita tris deos aut tris dominos dicere catholica religione prohibemur

Pater a nullo est factus nec creatus nec genitus
30 Filius a patre solo est non factus nec creatus sed genitus

Spiritus sanctus a patre et filio
non factus nec creatus sed procedens
Unus ergo pater non tris patres unus filius non tris filii

unus et spiritus sanctus non tris spiritus sancti 35 Et in hac trinitate nihil prius aut posterius

nihil maius aut minus
Sed totæ tris personæ et coeternæ sibi sunt et coequales
Ita ut per omnia sicut iam supradictum est

et unitas in trinitate et trinitas in unitate ueneranda sit 40 Qui uult ergo saluus esse ita de trinitate sentiat

Sed necessarium est ad æternam salutem
ut incarnationein quoque domini nostri Iesu Christi
unusquisque fideliter credat

Est ergo fides recta ut credamus et confiteamur 45 quia dominus noster Iesus Christus filius dei deus et homo est

Deus est ex substantia patris ante secula genitus
et homo est ex substantia matris in secula natus
Perfectus deus perfcctus homo

ex anima rationali et humana carne subsistens 50 Æqualis patri secundum diuinitatem

minor patre secundum humanitatem
Qui licet deus sit et homo
non duo tamen sed unus est Christus

Unus autem non conuersione diuinitatis in carne 55 sed assumptione humanitatis in deo

Unus omnino non confussione substantiæ sed unitate persona
Nam sicut anima rationalis et caro unus est homo
ita deus et homo unus est Christus
Qui (passus est pro salute nostra) descendit ad [fol. 23b.

inferos tertia die (resurrexit a mortuis)
Ascendit ad celos (sedet) ad dexteram dei omnipotentis

(inde uenturus) iudicare uiuos (et mortuos) (Ad cuius aduentum omnes homines resurgere habent cum

corporibus suis et reddituri sunt de propriis factis

rationem
Et qui bona egerunt ibunt in uitam æternam
qui uero mala in ignem æternum

[ocr errors]
[ocr errors]

F] Haec est fides catholica quam nisi quisque fideliter firmi

terque crediderit saluus esse non poterit 70 Gloria patri et filio et spiritui sancto

Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. amen. Te iure laudant et adorant te (te glorificant omnes

cre)at(uræ) o beata trinitas ... amen.

[LORICA GILDAE.]

B] Gillus hanc loricam fecit ad demones expellendos eos qui aduersauerunt illi. Peru(enit) angelus ad illum, et dixit illi angelus: Si quis homo frequentauerit illam addetur ei secul(um) septimm annis, et tertia pars peccatorum delebitur. In quacunque die cantauerit hanc orationem, ... es, homines uel demones, et inimici non possunt nocere; et mors in illo die non tangit. Laidcend mac Búith Bannaig uenit ab eo in insolam Hiberniam : transtulit et portauit super altare sancti Patricii episcopi, sa[1]uos nos facere, amen. Metrum undecassillabum quod et bracicatelecticon dicitur quod undecem sillabis constat; sic scanditur.

SUffragare trinitatis unitas

unitatis miserere trinitas

Suffragare quaeso mihi possito magni maris uelut in periculo

ut non secum trahat me mortalitas
huius anni neque mundi uanitas

Et hoc idem peto a sublimibus
celestis milite uirtutibus

Ne me linquant lacerandum hostibus
sed defendant me iam armis fortibus

Ut me illi præcedant in acie
celestis exercitus militie

CNAY] tit C Hanc luricam loding cantauit ter in omni die ; tit N Hanc luricam lodgen in anno periculoso constituit. Et alii dicunt quod magna sit uirtus eius, si ter in die can(tatur); tit A Hymnum luricae

I Subfragare A trinitati C trinitas Ny

3 Subfragare A q uaesso C quæso N mihi quaeso A posito CNAY

4 maris magni CNA maris sonum ý uelet y 5 uius y 8 caelestis CNAY militiae CNAY 10 om, me CNAY

II et illi me procedant Cut me illa praecedant N et me illi precedant A ut illi me procedant y

12 cælestis CNA militiae C militiæ N miliciae A

Cerubin et cerupihin cum milibus
Gabrihel et Michæl cum similibus
Opto tronos uirtutes archangelos
principatus potestates angelos
Ut m(e) denso defendentes agmine
inimicos ualent prosternere
Dum deinde ceteros agonetetas
patriarchas quatuor quater profetas
Apostolos nauis Christi proretas
et martires omnes peto athletas
Atque adiuro et uirgines omnes
uiduas fideles et confesores
uti me per illos salus sepiat
atque omne malum a me pereat
Christus mecum pactum firmum feriat

cuius tremor tetras turbas terreat Finit primus prologus graduum angelorum et patriarcharum 30 apostolorum et martirum cum Christo.

Incipit prologus secundus de cunctis membris corporis usque ad genua.

D Eus inpenetrabilis tutela

undique me defende potentia

[ocr errors][merged small]

CNAY 13 Cheruphin Cy Cherubinn N Cerubim A seraphin Cv seraphinn N seraphim A 1 4 Et Mihahel Gabriel C Michael et Gabrihel N Gabrihel et Michahel A. om. cum CNAY

15 thronos CNAY uiuentes CNAY 16 et potestates Cy 18 ualeam CÑAY 19 Tum CNAY caeteros A agonithetas CNAY 20 et quattuor C quattuor NAY prophetas CNAY 21 Et apostolos N apostolos xii y 22 martyres CNAY anthletas dei C athletas dei y anthletas N anathletas A. 23, 24 om. CNAY 25 ut CNA eos A salus eterna sepiat ¥

27 fereat Ny feriat y* 28 timor pro cuius CNAY 29, 30, 31, 32 om. CNAY 33 impenetrabili C in penetrabile Ny inpenetrabili a tutella N 34 potentie tue 35 me C meæ Ny mei A gibraeCgibræ Ngybræ A 36 tua N 37 tetrae C dæmones ca 38 librent CNA liberantur Ý solent CNAY

Gigram cephale cum iaris et conas
patham lignam senas atque micenas

Cladum carsum mandianum talias
patma exugiam atque binas idumas

Meo ergo cum capillis uertici
galea salutis esto capiti

Fronti oculis cerebro triformi
rostro labio faciei timpori

Mento barbæ superciliis auribus
genis bucis internaso naribus

Pupillis rotis palpebris tutonibus
gingis anele maxillis faucibus

dentibus lingue ori et guturi
uue gurgulioni et sublingue ceruici

Capitali centro cartilagini
collo clemens adesto tutamini

55 Obsecro te domine Iesu Christe propter nouem ordines

sanctorum angelorum.

Domine esto LORICA tutisima
erga membra erga mea uiscera

Ut retundas a me inuisibiles
sudum clauos quos fingunt odibiles

[ocr errors]

46 labiae C labie NY facie N tempori C timpore N tympori A

47 barbae CN barbe ) supercilis C 48 buccis CNÁ internasso Cť nasibus C 49 tautonibus CNAY 50 ignis y anile C¥ anale N et faucibus CAY 51 linguæ NA ori uuae Ca ori ubae y ubae ori N guttori CN gutturi A guttore V 52 om. uue CNAV gurgilioni C gurgulione Ny sublinguæ CNsub linguaA ceruice C¥ 53 ceutro CA ceotro NY 54 tutamine Cy 55, 56 om. CNAY 57 deinde pro domine CNA esto mihi v lurica CN lorica C* tutissima CNA 58 ergo uiscera ergo membra mea N erga uiscera mea erga membra mea y

59 retrudas CNA inuisibilis Y 60 sudes C figunt CA

« السابقةمتابعة »