صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

B]

Tege ergo deus forti loricca
cum scapulis humeros et bracia

65

Tege ulnas cum cubis et manibus
pugnas palmas digitos cum unginibus
Tege spinas et costas cum artibus
terga dorsum neruos cum ossibus
Tege cutem sanginem cum renibus
catas crinas nates cum femoribus
Tege gambas suras femoralia
cum genuclis poplites et genua
Tege talos cum tibiis et calicibus
crura pedes plantarum cum bassibus
Tege ramos concrescentes decies
cum mentagris unges binos quinquies
Tege pectus iugulum pectusculum
mamillas stomacum et umbilicum

70

75

Tege uentrem lumbos genitalia
et aluum et cordis et uitalia

80

Tege trifidum iacor et ilia
marcem reniculos fitrem cum obligia
Tege toliam toracem cum pulmone
uenas fibras fel cum bucliamine

Tege carnem inginem cum medullis
spplenem cum tortuosis intestinis

72

CNAY] 61 fortis N forte y lurica CN lorica A 62 humeros cum scapulis C scapolis A brachia CNA

63 cubiis y cubitis C¥* 64 pugnos NA palmos N unguibus CA ungibus N 65 spinam CNA atque pro et N costam A artubus CA arctibus N

66 dorsumque et C dorsumque N neruosque Av 67 sanguinem CNA

68 cata CNAY crines N 69 cambas CN cambos y surras N surra A

70 polites N 71 N habet 73, 74 ante 71 talas y calcibus CNA basibus CA 73 dexies Ć 74 ungues CA iunges N

75 om. pectus C lugulam C iugulam Na pectus culum N 76 mamellum N stomachum CNA 77 genetalia N 78 om. et A album C

79 triphydum A iecor CNA 80 marsem CN marsim A fithrem CN fethrem A obligio N 81 toleam C 82 fybras a fifras ♡ bucliamini N 83 om, carnem CI lunginam C iunginam N unguinem A inguinam y medulis Cy 84 splenem CNA turtuosis cum C tortuosis cum A totuosis y LIBER HYMN

P

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Et miserto deo ad etheria
letus uehar regni refrigeria

Fin. it. amen.

CNAY] 85 uessicam N uesiccam C uisicam y partes N pantas y 86 conpaginum CNA 87 piclos y adque v 88 praeterii C præteribi N præteriui A preteribi ♡ 89 cumque sensibus Ý

90 decim CN fabre CN fabræ A factis CNA

91 ut CNA in pro ad A uertice ¥ 92 membro meo + om, intus A

93 possit CN uitam possint a 94 om, febris y

languor Na

95 nam pro iam y dante deo CA seneam CNA 96 om. factis CNA

97 ut pro et CNA imis pro labis CN himis a 99 ætheria C aetheria NA othera y Ico laetus CA lætus N uehor C regni uechar N foi om. finit CNA amen bis N A add. Explicit hymnus quem Lathacan Scotigena fecit.

INDICES AND GLOSSARIES.

INDEX SACRAE SCRIPTURAE.

II.
INDEX SCRIPTORUM.

III.

GLOSSARY TO THE IRISH HYMNS.

IV.
GLOSSARY TO THE AMRA,

INDEX SACRAE SCRIPTURAE.

PAGL. ... 145

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors]

146

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

::::::::::::::::::::::::::

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Ps. iii. 7

137, 144, 150

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

149

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

44

15-17

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

...

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

xvii. 29, 44 xviii. 6 ...

2, 13, 14 ... xix. 10 ... xxi. 2, 11, 12, 20-22 xxiv. I ...

WEEEEE олиб олилил

::::::::::

[ocr errors]
[ocr errors]
« السابقةمتابعة »