صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

bis hodie et dimitte no- forgive us our trespasses bis debita nostra, sicut et as we forgive those who nos dimittimus debitoribus trespass against us. And nostris. Et ne nos inducas lead us not into temptain tentationem: sed libera tion: but deliver us from evil. Amen. nos a malo. Amen.

The Hail Mary.

HVE, Maria, gratia HAIL, Mary, full of

plena; Dominus

grace; the Lord is tecum: benedicta tu in with thee: blessed art mulieribus, et benedictus thou among women, and fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.

The Creed.

REDO in Deum, Pa

I BELIEVE in God, the

Father Almighty, Cre

trem omnipotentem, Creatorem cœli et terræ ; ator of heaven and earth;

natus ex

et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum : qui conceptus est de Spiritu Sancto, Maria virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus; mortuus, et sepultus. Descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad coelos,

and in Jesus Christ, His only Son, our Lord: who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified; died, and was buried. He descended into hell; the third day He arose again from the dead; He ascend

sedet ad dexteram Dei Pa- ed into heaven, sitteth at tris omnipotentis; inde ven- the right hand of God the turus est judicare vivos et Father Almighty; from mortuos. Credo in Spiri- thence He shall come to tum Sanctum, Sanctam Ec- judge the living and the clesiam Catholicam, Sanc- dead. I believe in the Holy torum communionem, re- Ghost, the Holy Catholic Church, the communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.

missionem

peccatorum, carnis resurrectionem, vi

tam æternam.

Amen.

The Confiteor.

CON

ONFITEOR Deo om

CONFESS
I

to Al

mighty God, to bless

nipotenti, beatæ Maria semper Virgini, ed Mary ever Virgin, to beato Michaeli Archange- blessed Michael the Arch

lo, beato Joanni Baptista, angel, to blessed John the sanctis Apostolis Petro et Baptist, to the holy Apostles Paulo, omnibus Sanctis, (et Peter and Paul, and to all tibi, Pater,) quia peccavi ni- the Saints, (and to you, Famis cogitatione, verbo, et ther,) that I have sinned opere, mea culpa, mea exceedingly in thought, culpa, mea maxima culpa. word, and deed, through Ideo precor beatam Mari- my fault, through my am semper Virginem, be- fault, through my most atum Michaelem Archan- grievous fault. Therefore I gelum, beatum Joannem beseech blessed Mary ever tolos Petrum et Paulum, Archangel, blessed John Baptistam, sanctos Apos- Virgin, blessed Michael the omnes Sanctos, (et te, Pa- the Baptist, the holy Apos

ter,) orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam æternam. Amen.

tles Peter and Paul, and all the Saints, (and you, Father,) to pray to the Lord our God for me.

May Almighty God have mercy upon us, and forgive us our sins, and bring us unto life everlasting. Amen.

Indulgentiam, absoluti- May the Almighty and onem, et remissionem pec- merciful Lord grant us catorum nostrorum, tribu- pardon, absolution, and at nobis omnipotens et mi- remission of our sins. sericors Dominus. Amen. Amen.

The Gloria Patri, or Lesser Doxology.

LORIA Patri, et Filio,

et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum.

Amen.

LORY be to the Fa

ther, and to the Son, and to the Holy Ghost. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

THE OFFICE OF PRIME.

Before Prime are said inaudibly the Our Father, the Hail Mary, and the I believe in God.

Then is said aloud:

OME unto my help, O God.

R. O Lord, make haste to help me. Glory be to the Father, etc. Alleluia (or, in Lent, Praise to Thee, O Lord, King of eternal glory).

[blocks in formation]

HE star of morn to night succeeds;
We therefore meekly pray,

May God, in all our words and deeds,
Keep us from harm this day.

May He in love restrain us still

From tones of strife and words of ill,
And wrap around and close our eyes
To earth's absorbing vanities.

* Translation by Cardinal Newman.

[ocr errors]

May wrath and thoughts that gender shame
Ne'er in our breasts abide,

And painful abstinences tame
Of wanton flesh the pride;

So when the weary day is o'er,

And night and stillness come once more,
Blameless and clean from spot of earth
We may repeat with reverent mirth—

To God the Father glory be,

And to His Only Son,

And to the Spirit, One and Three,

While endless ages run.

Amen.

Then follow the Psalms, which are said under one Antiphon:

Ant. for Sundays. Alleluia.

Ant. for week-days. Blessed are they that walk.

Psalm 53.

AVE me, O God, by Thy name: and judge me in
Thy strength.

Hear my prayer, O God: give ear unto the words of my mouth.

For strangers have risen up against me, and the mighty have sought after my soul and they have not set God before their eyes.

For behold, God is my helper: and the Lord is the protector of my soul.

Turn back evil upon mine enemies: and destroy Thou them in Thy truth.

I will freely sacrifice unto Thee, and will praise Thy name, O Lord for it is good:

« السابقةمتابعة »