صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

THE

HISTORY.

BRITISH INDIA

BY JAMES MILL, ESQ.

IN THREE VOLUMES.

VOL. II.

Hoc autem presse et distinctè excutiamus, sermone quodam activo
et masculo, nusquam digrediendo, nil amplificando..

Bacon, De Augm. Scient. lib. ii.

LONDON:
PRINTED FOR BALDWIN, CRADOCK, AND JOY,

PATERNOSTER ROW.

C. Baldwin, Printer, New Bridge-street, London.

« السابقةمتابعة »