صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

Quam, regum sobolem, nuptam, matrem, atque CRETHIDA fabellas dulces garrire peritam

sororem

Fecerunt nulli sors titulique gravem.

Prosequitur lacrymis filia mesta Samı : | Blandam lanifici sociam sine fine loquacem, Quam tenet hic, cunctas quæ manet, alta quies.

[blocks in formation]

The above is a Version of a Latin Epigram on the amous John Duke of Marlborough, by the Abbé Salvini, which is as follows:

Haud alio vultu, fremuit Mars acer in armis :
Haud alio, Cypriam percutit ore Deam.

The Duke was, it seems, remarkably handsome in his person, to which the second line has reference.

SEPTEM ÆTATES.

PRIMA parit terras ætas, siccatque secunda,
Evocat Abramum dein tertia: quarta relinquit
Ægyptum; templo Solomonis quinta supersit ;
Cyrum sexta timet; lætatur septima Christo,

Ut dicas, spatiis quam latis imperet orbi

10 Russia, myriadas ter denas adde trecentis :
11 Sardiniam cum sexcentis sex millia complent.
Cum sexagenis, dum plura recluserit ætas,
Myriadas ter mille homini dat terra" colendas.
Vicenis quinas, Asiam 13 metata celebrem.
Vult sibi vicenas millesima myrias addi,
Se quinquagenis octingentesima jungit
Myrias, ut menti pateat tota Africa" doctæ.
Myriadas septem decies Europa 15 ducentis
Et quadragenis quoque ter tria millia jungit.

His Tempelmanni numeris descripseris or- Myriadas denas dat, quinque et millia, sexque
bem,
Centurias, et tres decadas Europa Britannis. 16
Ter tria myriadi conjungit millia quartæ,
Centuriæ quartæ decades quinque 17

Anglia

Cum sex centuriis Judæo millia septem. Myrias Ægypto cessit bis septima pingui. Myrias adsciscit sibi nonagesima septem Imperium qua Turca ferox exercet iniquum. Undecies binas decadas et millia septem, Sortitur 'Pelopis tellus quæ nomine gaudet. Myriadas decies septem numerare jubebit

To the above Lines (which are unfinished, and can therefore be only offered as a fragment) in the Doctor's manuscript, are prefixed the words, "Geographia Metrica." As we are referred, in the first of the verses, to Templeman, for having furnished the numerical computations that are the subject of them, his work has been accordingly consulted, the title of which is, "A New Survey of the Globe," and which professes to give an accurate mensuration of all the empires, kingdoms, and other divisions thereof, in the square miles that they respectively contain. On comparison of the several numbers in these verses with those set down by Templeman, it appears that nearly half of them are precisely the same; the rest re not quite so exactly done. For the convenience of the reader, it has been thought right to subjoin each number, as it stands in Templeman's works, to that in Doctor Johnson's verses which refers to it.

Pastor Arabs: decies octo sibi Persa* requirit.
Myriadas sibi pulchra duas, duo millia poscit
Parthenope. Novies vult tellus mille Sicana.
"Papa suo regit imperio ter millia quinque.
Cum sex centuriis numerat sex millia Tuscus.
Centuria Ligures augent duo millia quartâ.
Centuria octavam decadem addit Lucca se-
cundæ.

1. In this first article that is versified, there is an accurate conformity in Dr. Johnson's number to Templeman's; who sets down the square miles of Palestine at 7,600.-2. The square miles of Egypt are, in Templeman, 140,700.-3. The whole Turkish empire, in Templeman, is computed at 960,057 square miles.-4. In the four following articles, the numbers

8

nectit.

Millia myriadi septem fœcunda secundæ
Et quadragenis decadas quinque addit Ierne. 18
Quingentis quadragenis socialis adauget
Millia Belga 19

novem.

Ter sex centurias Hollandia 19 jactat opima.
Undecimum Camber 19 vult septem millibus

addi.

in Templeman and in Johnson's verses are alike. We find, accordingly, the Morea, in Templeman, to be set down at 7,220 square miles.-Arabia, at 700,000.-Persia, at 800,000.-And Naples, at 22,000. -5. Sicily, in Templeman, is put down at 9,400.6. The Pope's dominions, at 14,868.-7. Tuscany, at 6,640.-8. Genoa, in Templeman, as in Johnson likewise, is set down, at 2,400.-9. Lucca, at 286.-10. The Russian empire, in the 29th plate of Templeman, is set down at 3,303,485 sq. miles.-11. Sardinia, in Templeman, as likewise in Johnson, 6,600.-12. The habitable world, in Templeman, is computed, in square miles, at 30,666,806.-13. Asia, at 10,257,487.-14. Africa at 8,506,208.-15. Europe, at 2,749,349.-16. The British dominions, at 105,634.-17. England, as likewise in Johnson's expression of the number, at 49,450.-18. Ireland, at 27,457.-19. In the three remaining instances, which make the whole that Dr. Johnson appears to have rendered into Latin verse, we find the numbers exactly agreeing with those of Templeman; who makes the square miles of the United Provinces, 9,540; of the Province of Holland, 1,800; and of Wales, 7,011.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« السابقةمتابعة »