صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Conditur aromate,
Complentur scripturae;
Iugis sic memoria

Mors est mihi curae.

Has horas canonicas

Cum devotione

Tibi Christe recolo

Pia ratione,

Ut qui pro mè passus es

Amoris ardore

Sis mihi solatium

In mortis agone.

[ocr errors]

Gute Salben goß man auf, Wie die Schrift verheißen; Des zu denken mir zum Trost Will ich mich befleißen.

Dieser Zeiten Siebenzahl
Will ich nicht vergeßen,
Jeder Stunde scharfe Qual
In mein Herze pressen,
Daß wie Du am Kreuze littst
Mir zu Liebe Wunden,

Du ein Tröster zu mir trittst
In des Todes Stunden.

i

[ocr errors]

Septem Iesu morientis verba.

In crucis pendens arbore,
Toto cruentus corpore
Et summo cum dolore
Quae verba Dei filius
Divino fudit pectore,
Pari penses amore.

His orat primo vocibus:
Ignosce, Pater, omnibus,
Qui cruci me affigunt;
Da veniam peccantibus,
Ignoscas ignorantibus,
Qui Deum sic affligunt.

Post haec latronis precibus
Benignis favet auribus
Eidem pollicendo:
Ad paradisi gloriam
Te ducam, tibi gloriam
Salvator hanc impendo.

Ad matrem amatissimam,
Ligno trabali proximam,
Conversus sic profatur:
En filium, hunc accipe;
En matrem, istam suscipe,
Discipulum affatur.

Die sieben Worte am Kreuz.

Als Gottes Sohn am Kreuze hieng
Und Blut aus seinen Wunden gieng
Mit bitterlichen Schmerzen,
Die sieben Worte, die er sprach
Bevor ihm Herz und Auge brach,
Erwäg in deinem Herzen.

Er bat zuerst mit mildem Ton:
Verschone, Vater, Die den Sohn
Dir an dieß Kreuz gehangen;
Den Sündigen vergieb in Huld:
Sie wißen nicht wie schwere Schuld
Sie, Herr, an Dir begangen.

Des Schächers Bitte: „Denke mein,
So Du zum Vater gehest ein,"
Ward dann Gehör gegeben.
Er sprach: Fürwahr ich sage Dir,
Du sollst noch diesen Tag mit mir
Eingehn zum ewgen Leben.

Darauf zur Mutter wandt er sich,
Am Kreuze stand fie trauriglich,
Und sprach zu der geliebten:
Johannes sei dein Sohn hinfort;
Sieh, Jünger, deine Mutter dort:
Thu wohl an der Betrübten.

Iam diris cruciatibus

Et anxiis doloribus
Exanimatus clamat:
Ah sitio: doloris est
Haec sitis, et amoris est,
Quae mundi vitam amat.
Mox desolatus angitur,
Mortisque lucta frangitur :
O Eli! Eli! Deus!
Cur derelinquis hominem,
Doloribus exanimem,
O Deus, Deus meus!

Post flagra tandem, effera
Tormenta, sputa, verbera
Clamat: Est consummatum.
O Pater mi, quod perfero,
Quod moriturus offero
Sit holocaustum ratum.

Hic dictis patrem reverens,
Ad ipsum vota referens
Ad metam, dixit, tendo.
Ad ultimum anhelitum
In manus tuas spiritum,
O Pater mi, commendo.
O homo! Jesu vulnera
Contritus corde pondera,
Et miser non peribis,
Sed vitae post solatia
Coelorum ad palatia
Aeternum felix ibis.

« السابقةمتابعة »