صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

25

Linquens ima die prima,
Rediit ad superos.
Resurrexit, et revexit
Secum Deus hominem,
Reparando quam creando
Dederat originem.
Per Auctoris passionem
Ad amissam regionem
Primus redit nunc colonus :
Unde lætus fit hic sonus.

30

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

XXVII. [Walraff,] Corolla Hymnorum, p. 36; Daniel, Thes. Hymnol., v. 2, p. 365.

Tolle vultum, Magdalena,
Redivivum obstupe;
Vide frons quàm sit amena,
Quinque plagas aspice,
Fulgent sicut margaritæ,
Ornamenta novæ vitæ :

Alleluia resonet.

25

30

Vive, vive, Magdalena,
Tua lux reversa est,
Gaudiis turgescat vena,
Mortis vis abstersa est;
Mæsti procul sunt dolores,
Læti redeant amores :

Alleluia resonet.

35

[blocks in formation]

XXVIII. Clichtoveus, Elucidat. Eccles., p. 173.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

24–26. mors victoria] Our Lord's ministry during his life bore scanty fruits compared to the large incomings through the after-preaching of his cross. Gregory the Great (Moral., 1. 29, c. 14): Pauci enim ex plebe Israeliticâ ipso prædicante crediderunt: innumeri verò gentium populi viam vitæ moriente illo secuti sunt. Quòd bene Samson in semetipso dudum figuraliter expressit, qui paucos quidem, dum viveret, interemit; destructo autem templo, hostes innumeros, cùm moreretur, occidit.

27. Sol eorum] This quite unwarrantable etymology of Samson's name the poet has derived from Jerome, who (De Nom. Heb.) explains Samson : Sol eorum, vel solis fortitudotheir light, or, the light of them that are his. Thus Augustine (Enarr. in Ps. lxxx. 10): Unde Samson noster, qui etiam interpretatur Sol ipsorum, eorum scilicet quibus lucet; non omnium, sicuti est oriens super bonos et malos, sed sol quorundam, sol justitiæ, figuram enim habebat Christi.

31. Botrus] Among the Old Testament types of Christ and his cross, that of Num. xiii. 23, 24, was ever counted as one : thus [T. L. P.]

10

« السابقةمتابعة »